Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 5/2012 - 18.09.2012

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za 1. pololetí roku 2012
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Fond Vysočiny - Prevence kriminality 2012 - schválení navržených podpor
05Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016
06Odvolání předsedů, místopředsedů a členů výborů zastupitelstva kraje a zrušení výboru regionálního rozvoje, legislativního výboru a výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina
07Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
08Vyjádření zájmu o zapojení Kraje Vysočina do projektu HEALTHEQUITY 2020
09Návrh rozpočtového opatření na kapitolách Zdravotnictví, Nemovitý majetek a Rezerva a rozvoj kraje
10Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
11Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
12Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2012
13Odmítnutí nabídky na nabytí pozemku v k. ú. a obci Moravec
14Prodej pozemku v k. ú. Zhoř u Jihlavy a obci Zhoř
15Koupě pozemků v k. ú. a obci Příštpo
16Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou
17Nabytí nemovitostí pro stavbu II/405 Zašovice průtah
18Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - silnice III/34311, změna Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
19Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
20Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Chotěboř
21Darování pozemků v k. ú. Speřice a obci Jiřice
22Převody pozemků v k. ú. a obci Humpolec
23Nabytí pozemků v k. ú. Klanečná a obci Havlíčkův brod
24Nabytí pozemků do vlastnictví kraje v k. ú. a obci Humpolec
25Majetkové vypořádání pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod po realizaci přístavby k budově Základní školy, Speciálního pedagogického centra a Školní družiny U Trojice, Havlíčkův Brod
26Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/11262 Třeštice - průjezdní úsek
27Majetkoprávní vypořádání pozemků pod chodníky v obci Krasonice
28Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/392 Kralice nad Oslavou - průjezdní úsek
29Předání pozemků nabytých v rámci stavby II/360 Obchvat obce Oslavička II. stavba k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
30Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Bílek a obci Chotěboř
31Změna usnesení 0282/04/2010/ZK
32Darování pozemku v k. ú. a obci Lukavec
33Prodej pozemku v k. ú. Lukavec
34Darování pozemku v k. ú. Krasoňov, obec Humpolec
35Vzájemné darování pozemků - k. ú. Libická Lhotka, obec Libice nad Doubravou
36Darování pozemku v k. ú. a obci Buřenice
37Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
38Převody pozemků v k. ú. Láz u Nových Syrovic a obci Láz
39Darování pozemků v k. ú. Okrouhlice
40Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Mezilesí
41Darování pozemku v k. ú. Bílek, obec Chotěboř
42Darování pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě
43Přijetí daru pozemků v katastrálním území Přibyslav a Česká Jablonná
44Prodej pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
45Darování pozemků v k. ú. Hosov a obci Jihlava
46Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - směna, změna usnesení 0339/05/2008/ZK ve znění usnesení 0091/02/2009/ZK
47Předání majetku k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci
48Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Vystrkov u Humpolce
49Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
50Koupě pozemku v k. ú. a obci Lidmaň
51Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
52Převody pozemků v k. ú. Proseč-Obořiště
53Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
54Koupě pozemků v k. ú. a obci Měšín, k. ú. a obci Vyklantice a k. ú. Šimpach a obci Obrataň od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
55Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Cibotín
56Koupě nemovitosti v k. ú. Myslotín a obci Pelhřimov
57Uzavření smluv pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz II.
58Uzavření smluv pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III.
58upr1Uzavření smluv pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III.
59Uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních v k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou, v k. ú. a obci Křižanov a v k. ú. Horní Bobrová a obci Bobrová pro akci Transformace ÚSP Křižanov II
60Nabytí pozemků pro akci II/128 Pacov - Lukavec, 4. stavba - změna usnesení 337/05/2008/ZK
61Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Bystrá
62Darování nemovitostí v k. ú. a obci Hroznatín
63Dohoda o zrušení podílového spoluvlastnictví - k. ú. Havlíčkův Brod
64Darování pozemku v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec - zrušení usnesení
65Vzdání se předkupního práva - k. ú. Ostrov nad Oslavou
66Vzájemné darování pozemků v k. ú. Olešnička a k. ú. Štěpánov nad Svratkou a obci Štěpánov nad Svratkou
67Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Humpolec
68Žádost města Světlá nad Sázavou o poskytnutí daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
69Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny a změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2012
70Smlouva o společném postupu mezi Krajem Vysočina a obcí Rouchovany
71Komplexní využití některých nemovitostí v majetku kraje v Bystřici nad Pernštejnem - majetkové převody v souvislosti s realizací projektu Centrum zelených vědomostí
72Střední školství v Kamenici nad Lipou - řešení školní jídelny a domova mládeže
73Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2012 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 13. 6. 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření
74Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie a program Zajištění podmíne
75Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků -cizinců z třetích zemí
76Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - navýšení finančních prostředků dotace na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním v roce 2012
77Změny ve zřizovacích listinách
78Pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 Krajem Vysočina
79Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí daru FC Vysočina Jihlava, a. s.
80Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Krajské organizaci ČSTV Kraje Vysočina
81Projekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých - dodatek ke smlouvě o půjčce
82Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na poskytnutí půjčky pro Vysočinu Education na projekt IB KSP
83Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na poskytnutí půjčky pro Střední školu obchodu a služeb na projekt UMBESA
84Bezúplatný převod majetku státu (Úřad práce v Jihlavě) do majetku kraje za účelem podpory středoškolského vzdělávání
85Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2012
86Poskytnutí dotace na výstavbu rozhledny na vrchu Mařenka - návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na výstavbu rozhledny na vrchu Mařenka
87Projekt Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu (Angažovanci) připravovaného v rámci OP EÚS AT-CZ
88Návrh na vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy
89Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2013
90Podklady k žádostem o poskytnutí finanční podpory na projekty Biodiverzita II. z Operačního programu Životní prostředí
91Regionální operační program Jihovýchod - širokopásmé NGA sítě - smlouvy obecného hospodářského zájmu a smlouvy o poskytnutí dotace
92FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2012
93Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
94Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
95Změna zřizovací listiny příspěvkových organizací Ústav sociální péče Zboží a Domov důchodců Ždírec
96Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
97Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
98Výhled hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2012 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření
99Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zemědělství
100Žádost městyse Sněžné o poskytnutí dotace na realizaci akce Komplexní protipovodňová opatření Sněžné
101Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
102Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
103Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - žádost obce Pavlínov o dotaci na úhradu části nákladů na odstranění živelní pohromy
104Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013
105Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina
106FOND VYSOČINY - grantový program Podporujeme prorodinnou politiku obcí
107Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky
108Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2012 a návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
109Koupě nemovitosti pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III.
110Záměr na stanovení rozsahu dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2013
111Poskytnutí účelové investiční dotace Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě na dofinancování investiční výstavby pro MS v biatlonu 2013 - dodatek smlouvy
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz