Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-89

ZK-05-2012-89.doc  ZK-05-2012-89pr01.doc  ZK-05-2012-89pr02.doc  ZK-05-2012-89pr03.doc  ZK-05-2012-89pr04.doc  ZK-05-2012-89pr05.doc
Číslo materiálu89
Číslo jednacíZK-05-2012-89
NázevSmlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2013
Zpracoval D. Vacková
Předkládá Z. Ryšavý
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší podporu činnosti Stanice Pavlov o. p. s., IČO 28771028, v roce 2013 Krajem Vysočina.
Rok 2012 je třetím rokem, kdy nezisková organizace Stanice Pavlov, o. p. s. (dále též Stanice) s podporou Kraje Vysočina zajišťuje provoz záchranné stanice pro handicapované živočichy. Zařízení je nadále označováno zavedeným názvem Stanice ochrany fauny Pavlov, název je spojen s předchozí 20letou existencí, kdy zařízení provozovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Pro kontrolu a řízení využití finanční podpory delegoval Kraj Vysočina na základě zakládací smlouvy do správní rady společnosti své 3 zástupce, kteří se pravidelně účastní jednání správních orgánů a podílejí se na řízení společnosti.
V uplynulém období došlo, díky úspěšnému naplňování projektu Rekonstrukce stanice ochrany fauny Pavlov, k výkupu nemovitostí areálu záchranné stanice, k rekonstrukci většiny objektů a doplnění technického vybavení. Během prvního roku provozování zařízení byly provedeny změny ke snížení provozních nákladů, zejména ke snížení počtu zaměstnanců a došlo i k významným úsporám v oblasti plateb za energii.
Obecně prospěšná služba záchranné stanice pro handicapované živočichy se však neobejde bez provozních dotací. Část prostředků potřebných pro provoz získává Stanice každoročně z prostředků Ministerstva životního prostředí (Program péče o krajinu a prostřednictvím členství v Národní síti záchranných stanic), od Lesů České republiky, s. p. a menší částky od jednotlivých obcí a ze sbírek a darů od jednotlivců. Další příjmy získává za zpracovávání posudků, za vstupné na komentované prohlídky záchranné stanice a za programy pro školy a letní tábory a také za propagaci sponzorů, prodej fotografií zvířat, pohlednic a podobně. Takto získané prostředky pokrývají zhruba třetinu nezbytných nákladů. Chybějící část prostředků v předchozích letech poskytoval Kraj Vysočina.
Další omezení pracovníků zajišťujících samotnou funkci záchranné stanice by znamenalo nutnost omezení služby, kterou záchranná stanice v Kraji Vysočina poskytuje. Omezení odborných aktivit by k úspoře nevedlo, protože tyto aktivity realizuje Stanice tak, aby nebyly pro organizaci ekonomicky ztrátové a provoz Stanice ekonomicky podporovaly. Stanice plní své úkoly řádně a v plném rozsahu díky podpoře Kraje Vysočina a dalších dárců včetně jednotlivých fyzických osob, ale také díky obětavosti pracovníků a jejich pravidelné neplacené práci přesčas a také díky neplacené pomoci dobrovolníků a stážistů. Bez podpory Kraje Vysočina se činnost Stanice neobejde, proto Stanice žádá o poskytnutí dotace na provoz v roce 2013 částkou 1 400 000 Kč (viz materiál ZK-05-2012-89, př. 1).
Návrh řešení Odbor životního prostředí považuje za potřebné, aby Stanice v kraji dále fungovala. Odbor životního prostředí proto navrhl radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje poskytnutí finančních prostředků na krytí provozních nákladů v příštím roce ve výši 1 400 000 Kč. Tyto finanční prostředky budou navrhovány do rozpočtu na rok 2013.
Dotaci navrhujeme poskytnout předem (viz materiál ZK-05-2012-89, př. 3), neboť je určena na provozní náklady v daném roce a Stanice by bez této dotace nebyla schopna činnost zajistit.
Bližší zdůvodnění a význam Stanice jsou stručně uvedeny v materiálech ZK-05-2012-89, př. 1 a ZK-05-2012-89, př. 2.
Aktuální znění zakládací smlouvy je v materiálu ZK-05-2012-89, př. 4.
StanoviskaRada kraje na základě usnesení č. 1563/29/2012/RK doporučuje zastupitelstvu kraje poskytnout finanční prostředky na krytí provozních nákladů Stanici Pavlov, o. p. s. v příštím roce ve výši 1 400 000 Kč formou dotace. Tyto finanční prostředky budou navrhovány do rozpočtu na rok 2013.
Ekonomický odbor: Finanční závazek vyplývající z rozhodnutí o poskytnutí dotace pro Stanici Pavlov, o.p.s., IČO 28771028 ve výši 1 400 000 Kč bude třeba zahrnout do návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013, do kapitoly Životní prostředí.
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00430 (materiál
ZK-05-2012-89, př. 5).
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 1 400 000 Kč Stanici Pavlov, o. p. s., IČO 28771028, na zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov v roce 2013 dle materiálu ZK-05-2012-89, př. 3.
Odpovědnost OŽP
Termín do 15. 3. 2014
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz