Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-36

ZK-05-2012-36.doc  ZK-05-2012-36pr01.doc  ZK-05-2012-36pr02.pdf
Číslo materiálu36
Číslo jednacíZK-05-2012-36
NázevDarování pozemku v k. ú. a obci Buřenice
Zpracoval V. Veselá
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemků obci Buřenice.
Odbor majetkový zadal vyhotovení geometrického zaměření silnice III/1284 v k. ú. a obci Buřenice. Geometrickým plánem č. 189-65/2012 byly mimo jiné zaměřeny pozemky nově označené par. č. 2048/2, par. č. 2048/7, par. č. 2048/9, par. č. 2048/10, par. č. 2048/11 a par. č. 2048/12, oddělené z pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ PK par. č. 2048. Oddělené pozemky nejsou zastavěny silnicí III/1284.
Usnesením 1375/28/2012/RK rada kraje rozhodla zveřejnit záměr darování uvedených pozemků v k. ú a obci Buřenice. Záměr byl vyvěšen na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 15. 8. - 17. 9. 2012.
Pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ PK par. č. 2048 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou je pozemek svěřen do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Pelhřimov pro k. ú. a obec Buřenice na listu vlastnictví č. 220.
Návrh řešení OM navrhuje převést pozemky par. č. 2048/2 o výměře 185 m2, par. č. 2048/7 o výměře 449 m2, par. č. 2048/9 o výměře 70 m2, par. č. 2048/10 o výměře 133 m2, par. č. 2048/11 o výměře 9 m2 a par. č. 2048/12 o výměře 18 m2, oddělené geometrickým plánem
189-65/2012 z pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ PK par. č. 2048 v k. ú. a obci Buřenice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Buřenice.
Požadované pozemky nejsou zastavěny silnicí a jsou tedy pro Kraj Vysočina nepotřebné.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem tyto pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Buřenice a schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým bude upraven rozsah svěřeného majetku.
StanoviskaUsnesením 1375/28/2012/RK rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 2048/2 o výměře 185 m2, par. č. 2048/7 o výměře 449 m2, par. č. 2048/9 o výměře 70 m2, par. č. 2048/10 o výměře 133 m2, par. č. 2048/11 o výměře 9 m2 a par. č. 2048/12 o výměře 18 m2 oddělené dle geometrického plánu č. 189-65/2012 z pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ PK par. č. 2048 v k. ú. a obci Buřenice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Buřenice a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 2048/2 o výměře 185 m2, par. č. 2048/7 o výměře 449 m2, par. č. 2048/9 o výměře 70 m2, par. č. 2048/10 o výměře 133 m2, par. č. 2048/11 o výměře 9 m2 a par. č. 2048/12 o výměře 18 m2 oddělené dle geometrického plánu č. 189-65/2012 z pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ PK par. č. 2048 v k. ú. a obci Buřenice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Buřenice.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Pelhřimov souhlasí s darováním uvedených pozemků. ODSH s uvedeným převodem také souhlasí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 2048/2 o výměře 185 m2, par. č. 2048/7 o výměře 449 m2, par. č. 2048/9 o výměře 70 m2, par. č. 2048/10 o výměře 133 m2, par. č. 2048/11 o výměře 9 m2 a par. č. 2048/12 o výměře 18 m2, oddělené dle geometrického plánu č. 189-65/2012 z pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ PK par. č. 2048 v k. ú. a obci Buřenice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Buřenice;
schvaluje
dodatek č. 854 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnice Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-36, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. prosince 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz