Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-38

ZK-05-2012-38.doc  ZK-05-2012-38pr01.doc  ZK-05-2012-38pr02.doc  ZK-05-2012-38pr03.pdf
Číslo materiálu38
Číslo jednacíZK-05-2012-38
NázevPřevody pozemků v k. ú. Láz u Nových Syrovic a obci Láz
Zpracoval V. Veselá
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o převody pozemků zastavěných silnicí a mimo silnice.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Třebíč zadala vyhotovení geometrického zaměření části silnice III/4114 v k. ú. Láz u Nových Syrovic a obci Láz. Geometrickým plánem 199-1674/2012 byly z pozemku par. č. 448/1 odděleny pozemky nově označené par. č. 448/12, par. č. 448/13 a par. č. 448/14, které jsou zastavěny chodníky, příp. veřejným prostranstvím a z pozemku par. č. 451 byl oddělen pozemek par. č. 451/7, který je zastavěn silnicí III/4114.
Pozemek par. č. 448/1 je ve vlastnictví Kraje Vysočina, pozemek par. č. 451 je ve vlastnictví obce Láz.
Usnesením 1379/28/2012/RK rada kraje rozhodla zveřejnit záměr darování uvedených pozemků ležících mimo silnici v k. ú. Láz u Nových Syrovic a obci Láz. Záměr by vyvěšen na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 15. 8. - 17. 9. 2012.
Pozemek par. č. 448/1 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou byl dán do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Třebíč resp. podle Rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací vydaného krajem Vysočina a schváleného Zastupitelstvem kraje Vysočina usnesením č. 0523/08/2006/ZK ze dne 7. 11. 2006, účinného od 1. 1. 2007, byl tento pozemek svěřen do správy organizace s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, nyní předán k hospodaření této organizaci. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Třebíč pro k. ú. Láz u Nových Syrovic a obec Láz na LV č. 268.
Návrh řešení OM navrhuje převést darem pozemky par. č. 448/12 o výměře 717 m2, par. č. 448/13 o výměře 2 m2 a par. č. 448/14 o výměře 381 m2, oddělené z pozemku par. č. 448/1 dle geometrického plánu č. 199-1674/2012 v k. ú. Láz u Nových Syrovic a obci Láz z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Láz. OM dále navrhuje nabýt darem pozemek par. č. 451/7 o výměře 3 m2, oddělený uvedeným geometrickým plánem z pozemku 451 z vlastnictví obce Láz do vlastnictví Kraje Vysočina.
Nově označené pozemky par. č. 448/12, par. č. 448/13 a par. č. 448/14 nejsou zastavěny silnicí III/4114 a jsou pro kraj nepotřebné.
Oddělený pozemek par. č. 451/7 je zastavěný silnicí III/4114.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.
Darovací smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní smlouvy.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout
* převést darem pozemky nezastavěné silnicí v k. ú. Láz u Nových Syrovic a obci Láz z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Láz,
* nabýt darem pozemek zastavěný silnicí III/4114 v k. ú. Láz u Nových Syrovic a obci Láz z vlastnictví obce Láz do vlastnictví Kraje Vysočina
a schválit dodatky Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterými bude upraven rozsah svěřeného majetku.
StanoviskaUsnesením 1379/28/2012/RK rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 448/12 o výměře 717 m2, par. č. 448/13 o výměře 2 m2 a par. č. 448/14 o výměře 381 m2, oddělené geometrickým plánem
č. 199-1674/2012 z pozemku par. č. 448/1 v k. ú. Láz u Nových Syrovic a obci Láz z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Láz a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem pozemky par. č. 448/12 o výměře 717 m2, par. č. 448/13 o výměře 2 m2 a par. č. 448/14 o výměře 381 m2, oddělené geometrickým plánem č. 199-1674/2012 z pozemku par. č. 448/1 v k. ú. Láz u Nových Syrovic a obci Láz z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Láz;
* nabýt darem pozemek par. č. 451/7 o výměře 3 m2, oddělený geometrickým plánem 199-1674/2012 z pozemku par. č. 451 v k. ú. Láz u Nových Syrovic a obci Láz z vlastnictví obce Láz do vlastnictví Kraje Vysočina.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Třebíč souhlasí se vzájemnými převody pozemků. ODSH s uvedenými převody také souhlasí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem pozemky par. č. 448/12 o výměře 717 m2, par. č. 448/13 o výměře 2 m2 a par. č. 448/14 o výměře 381 m2, oddělené geometrickým plánem č. 199-1674/2012 z pozemku par. č. 448/1 v k. ú. Láz u Nových Syrovic a obci Láz z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Láz;
* nabýt darem pozemek par. č. 451/7 o výměře 3 m2, oddělený geometrickým plánem 199-1674/2012 z pozemku par. č. 451 v k. ú. Láz u Nových Syrovic a obci Láz z vlastnictví obce Láz do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
* dodatek č. 856 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-38, př. 1;
* dodatek č. 857 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-38, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. prosince 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz