Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-71

ZK-05-2012-71.doc  ZK-05-2012-71pr01.doc  ZK-05-2012-71pr02.doc  ZK-05-2012-71pr03.doc  ZK-05-2012-71pr04.doc  ZK-05-2012-71pr05.doc  ZK-05-2012-71pr06.pdf
Číslo materiálu71
Číslo jednacíZK-05-2012-71
NázevKomplexní využití některých nemovitostí v majetku kraje v Bystřici nad Pernštejnem - majetkové převody v souvislosti s realizací projektu Centrum zelených vědomostí
Zpracoval M. Pech, P. Kolář, K. Ubr, P. Dvořák, V. Krčál,
Předkládá M. Kružíková, L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuMateriál je jedním z opatření, kterými se naplňuje dohoda mezi Krajem Vysočina a městem Bystřice nad Pernštejnem o optimálním využití nemovitostí v majetku kraje v Bystřici nad Pernštejnem. Konkrétně se jedná o změny v souvislosti s realizací projektu Centrum zelených vědomostí.
Zastupitelstvo kraje projednalo na svém jednání dne 15. 9. 2009 a svým usnesením 0402/05/2009/ZK přijalo komplexní řešení využití nemovitého majetku kraje v Bystřici nad Pernštejnem v návaznosti na aktivity města. Mimo jiné byla schválena a uzavřena smlouva o budoucích darovacích smlouvách a rámcové smlouvě o podmínkách zajištění praktického výcviku žáků a studentů (materiál ZK-05-2012-71, př. 5, dále jen Smlouva ). Ve Smlouvě se obě strany dohodly na řešení nemovitostí v souvislosti s realizací projektu Centrum zelených vědomostí. Cílem projektu, jehož nositelem je město, je revitalizace areálu školního statku. Ve smlouvě je současně zakotveno využívání revitalizovaného areálu pro výuku žáků a studentů Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem.
Projekt Centrum zelených vědomostí byl schválen a město zahájilo jeho realizaci. Ukazuje se, že činnost školního statku Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem ve zcela zásadně rekonstruovaném areálu bude působit značné obtíže (např. umístění a stěhování movitého majetku školy, koordinace praxe žáků se stavebními pracemi). Město proto požádalo o komplexní řešení situace (materiál
ZK-05-2012-71, př. 6) a navrhuje již nyní realizovat potřebné majetkové převody, a to nejen budov a pozemků pod nimi, které přímo souvisí s rekonstrukcí, ale také movitých věcí a zemědělských pozemků souvisejících s budoucí funkcí Centra zelených vědomostí. Po převzetí majetku je město připraveno koordinovat činnosti tak, aby zabezpečilo pro střední školu odbornou praxi.
V průběhu prázdnin MŠMT uvolnilo blokaci pozemků, kraj s nimi tedy může nakládat ve prospěch projektu Centrum zelených vědomostí. Záměr darovat nemovitosti v rozsahu dle usnesení rady kraje 1142/25/2009/RK byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina v termínu od 13. 8. 2009 do 14. 9. 2009 a záměr darovat nemovitosti v rozsahu dle usnesení rady kraje 1389/28/2012/RK je zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina v termínu od 16. 8. 2012 do 16. 9. 2012.
Návrh řešení OŠMS a OM předkládají orgánům kraje k projednání návrhy příslušných smluv - darovací smlouvy na nemovitý a movitý majetek školního statku a smlouva o spolupráci při zajišťování odborné praxe žáků (materiály ZK-05-2012-71, př. 1, ZK-05-2012-71, př. 2, ZK-05-2012-71, př. 3). Navrhované datum pro uskutečnění majetkových převodů je 1. 10. 2012. Do darovací smlouvy nejsou zahrnuty zásoby (škola zajistí jejich prodej). Ve smyslu návrhu bude upraven formou dodatku zřizovací listiny rozsah majetku předaného k hospodaření Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem
(ZK-05-2012-71, př. 4).
Návrh smluv byl projednán s městem, zastupitelstvo města je projedná dne 19. září 2012.
StanoviskaRada kraje usnesením č. 1587/30/2012/RK ze dne 4. 9. 2012 doporučuje zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout
­ převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina nemovitý majetek do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem, IČO: 00294136, v rozsahu a za podmínek darovací smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva dle materiálu RK-30-2012-23, př. 1;
­ převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina movitý majetek do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem, IČO: 00294136, darovací smlouvou dle materiálu
RK-30-2012-23, př. 2;
­ uzavřít rámcovou smlouvu o podmínkách zajištění praktického výcviku žáků a studentů dle materiálu RK-30-2012-23, př. 3;
* schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu
RK-30-2012-23, př. 4.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina nemovitý majetek do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem, IČO: 00294136, v rozsahu a za podmínek darovací smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva dle materiálu ZK-05-2012-71, př. 1;
* převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina movitý majetek do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem, IČO: 00294136, darovací smlouvou dle materiálu ZK-05-2012-71, př. 2;
* uzavřít rámcovou smlouvu o podmínkách zajištění praktického výcviku žáků a studentů dle materiálu ZK-05-2012-71, př. 3;
schvaluje
Dodatek č. 25 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu
ZK-05-2012-71, př. 4.
Odpovědnost OŠMS, OM
Termín 2012- 10- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz