Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-34

ZK-05-2012-34.doc  ZK-05-2012-34pr01.doc  ZK-05-2012-34pr02.pdf
Číslo materiálu34
Číslo jednacíZK-05-2012-34
NázevDarování pozemku v k. ú. Krasoňov, obec Humpolec
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší darování pozemků v k. ú. Krasoňov plánovaných pro výstavbu chodníku z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec.
Na OM se obrátilo město Humpolec se žádostí o darování pozemků par. č. 899/4 - ost. plocha, silnice o výměře 346 m2 a par. č. 899/5 - ost. plocha, silnice o výměře 207 m2 vzniklých dle geometrického plánu č. 392-127/2011 z pozemku par. č. 899 v k. ú. Krasoňov, obec Humpolec. Požadované pozemky jsou určeny pro výstavbu plánovaného chodníku. Stavba na pozemku ve vlastnictví kraje par. č. 899 byla schválena radou kraje usnesením 2058/41/2011/RK. Geometrický plán na oddělení požadovaných pozemků nechalo vyhotovit město Humpolec a výstavbou chodníku přestanou zastavěné pozemky sloužit jako pozemky silniční.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje požadované pozemky převést do vlastnictví města Humpolec. Jedná se o pozemky určené k zastavění chodníkem, Podmínka pro převod pozemků, tj. zveřejnění záměru darování po zákonem stanovenou dobu na úřední desce krajského úřadu, proběhlo ve dnech 4. 1. - 6. 2. 2012. Převod bude realizován v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II, odst. 2., pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou užívány komerčně. V případě kladného rozhodnutí o darování budou pozemky vyjmuty dodatkem zřizovací listiny z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Darovací smlouva není předkládána, jedná se o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést požadované pozemky darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec a schválit dodatek ZL Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, kterým bude upraven rozsah majetku předaného k hospodaření.
StanoviskaUsnesením 1267/27/2012/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 899/4 - ost. plocha, silnice o výměře 346 m2 a par. č. 899/5 - ost. plocha, silnice o výměře 207 m2 vzniklých dle geometrického plánu č. 392-127/2011 z pozemku par. č. 899 v k. ú. Krasoňov, obec Humpolec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, cestmistrovství Pelhřimov požadovalo dopisem ze dne 3. 10. 2011 vypořádání pozemků po realizaci stavby chodníku.
ODSH souhlasí s převodem výše uvedených pozemků do vlastnictví města Humpolec.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 899/4 - ost. plocha, silnice o výměře 346 m2 a par. č. 899/5 - ost. plocha, silnice o výměře 207 m2 oddělené dle geometrického plánu č. 392-127/2011 z pozemku par. č. 899 v k. ú. Krasoňov, obec Humpolec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;
schvaluje
dodatek č. 852 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2012-34, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz