Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-66

ZK-05-2012-66.doc  ZK-05-2012-66pr01.xls  ZK-05-2012-66pr02.doc  ZK-05-2012-66pr03.doc  ZK-05-2012-66pr04.pdf
Číslo materiálu66
Číslo jednacíZK-05-2012-66
NázevVzájemné darování pozemků v k. ú. Olešnička a k. ú. Štěpánov nad Svratkou a obci Štěpánov nad Svratkou
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává darování pozemku určeného pro zastavění chodníkem do vlastnictví obce Štěpánov nad Svratkou a přijetí daru pozemků zastavěných silnicí II/387 a silnicí III/38721 z vlastnictví obce do vlastnictví Kraje Vysočina.
Kraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů v platném znění, a na základě Rozhodnutí MDS ČR č.j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy a dalšího movitého a nemovitého majetku, ke kterému měly příslušnost hospodaření státní příspěvkové organizace SÚS na území Kraje Vysočina.
Na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor majetkový (dále jen OM) se obrátil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových s nabídkou převodu pozemku par. č. 1062/1 v k. ú. Štěpánov nad Svratkou do vlastnictví kraje. Protože silnicí II/387 je zastavěna pouze část nabízeného pozemku, bylo nezbytné nechat vyhotovit geometrický plán.
OM na základě výše uvedeného nechal vyhotovit GP č. 313-163-10/2012 v k. ú. Olešnička a k. ú. Štěpánov nad Svratkou a dále GP č. 316-10/2012 v k. ú. Štěpánov nad Svratkou.
Na jejich základě OM navrhuje darování dle GP č. 313-163-10/2012 nově odděleného pozemku par. č. 334/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 34 m2 v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Štěpánov nad Svratkou. Tento pozemek se oddělil z původního pozemku par. č. 334 v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou, který Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Bystřice nad Pernštejnem vede na listu vlastnictví č. 449 pro uvedené katastrální území a obec. Jako výhradní vlastník pozemku je uveden Kraj Vysočina a příslušnost hospodařit s tímto pozemkem má Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
OM zároveň zjistil, že dle GP č. 313-163-10/2012 v k. ú. Olešnička a k. ú. Štěpánov nad Svratkou a dle GP č. 316-10/2012 v k. ú. Štěpánov nad Svratkou nově oddělené pozemky uvedené v materiálu ZK-05-2012-66, př. 1 jsou zastavěny tělesem silnice II/387 a silnice III/38721. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Bystřice nad Pernštejnem vede tyto pozemky na listu vlastnictví č. 10001 pro uvedená katastrální území a obec, kde je jako výhradní vlastník uvedena obec Štěpánov nad Svratkou.
Usnesením č. 0665/15/2012/RK ze dne 10. 4. 2012 rada kraje rozhodla
* zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování části pozemku par. č. 334 v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou dle GP č. 313, 163-10/2012 nově označené jako pozemek par. č. 334/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 34 m2 v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou do vlastnictví obce Štěpánov nad Svratkou;
* zahájit jednání s obcí Štěpánov nad Svratkou o darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-15-2012-06, př. 1 z vlastnictví obce Štěpánov nad Svratkou do vlastnictví Kraje Vysočina
Zveřejnění záměru darování pozemku na úřední desce proběhlo ve dnech 11. 4. 2012 až 11. 5. 2012.
Návrh řešení OM navrhuje zjištěný stav majetkoprávně vypořádat a to bezúplatně formou dvou vzájemných darovacích smluv.
OM navrhuje darování dle GP č. 313, 163-10/2012 nově odděleného pozemku par. č. 334/2 v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou do vlastnictví obce Štěpánov nad Svratkou. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využíván komerčně.
OM zároveň navrhuje rozhodnout nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-05-2012-66, př. 1 z vlastnictví obce Štěpánov nad Svratkou do vlastnictví Kraje Vysočina.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout darovat pozemek obci a přijmout dar pozemků od obce. Ve smyslu návrhu bude upraven rozsah majetku předaného k hospodaření KSÚSV.
Darovací smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
StanoviskaUsnesením č. 0665/15/2012/RK ze dne 10. 4. 2012 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem dle GP č. 313, 163-10/2012 nově oddělený pozemek par. č. 334/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 34 m2 v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Štěpánov nad Svratkou;
* nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-15-2012-06, př. 1 z vlastnictví obce Štěpánov nad Svratkou do vlastnictví Kraje Vysočina
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace a ODSH souhlasí s navrhovanými změnami.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem dle GP č. 313, 163-10/2012 nově oddělený pozemek par. č. 334/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 34 m2 v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Štěpánov nad Svratkou;
* nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2012-66, př. 1 z vlastnictví obce Štěpánov nad Svratkou do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
* dodatek č. 871 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-66, př. 2;
* dodatek č. 872 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-66, př. 3.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz