Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-17

ZK-05-2012-17.doc  ZK-05-2012-17pr01.doc
Číslo materiálu17
Číslo jednacíZK-05-2012-17
NázevNabytí nemovitostí pro stavbu II/405 Zašovice průtah
Zpracoval V. Chmela
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o nabytí pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina pro stavbu II/405 Zašovice průtah .
Silnice II/405 je součástí páteřní silniční sítě Kraje Vysočina. Začátek stavby navazuje na dokončený úsek silnice Brtnice - Zašovice a konec úpravy na úsek Zašovice - Okříšky, který se zahájí v letošním roce.
V této souvislosti je nutné zajistit smlouvy s vlastníky pozemků dotčených stavbou, kterými bude zajištěno vypořádání vlastnických vztahů. Jedná se o nabytí pozemků trvale dotčených předmětnou stavbou.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje k zajištění plynulé majetkoprávní přípravy zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v katastrálním území Zašovice pro stavbu II/405 Zašovice průtah . Kupní cena bude prodávajícím navržena jako cena stanovená dohodou, která odpovídá ceně předmětných pozemků podle vyhlášky č. 460/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., po nabytí právní moci územního rozhodnutí, tj. za cenu 63 Kč/m2. Kupní cena bude v případě, že se na pozemku nacházejí stavby a trvalé porosty, zvýšena o cenu těchto staveb a porostů stanovenou podle výše uvedeného předpisu. Pozemky ve vlastnictví obce Zašovice budou převedeny darem.
StanoviskaRada kraje usnesením 1372/28/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky pro stavbu II/405 Zašovice průtah v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu RK-28-2012-17, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky pro stavbu II/405 Zašovice průtah v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu ZK-05-2012-17, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz