Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-28

ZK-05-2012-28.doc  ZK-05-2012-28pr01.xls  ZK-05-2012-28pr02.xls  ZK-05-2012-28pr03.doc  ZK-05-2012-28pr04.doc  ZK-05-2012-28pr05.pdf
Číslo materiálu28
Číslo jednacíZK-05-2012-28
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/392 Kralice nad Oslavou - průjezdní úsek
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou silnice II/392 v průjezdním úseku obce Kralice nad Oslavou.
Kraj Vysočina je vlastníkem silnic II. a III. třídy. Vzhledem k tomu, že některé silnice nejsou geometricky zaměřené, jsou jejich součástí plochy netvořící silniční těleso, které KSÚSV respektive kraj nepotřebuje a naopak některé pozemky zastavěné tělesem silnice dosud ve vlastnictví kraje nejsou. Z uvedeného důvodu objednala KSÚSV geometrické zaměření výše uvedeného úseku, kterým došlo k oddělení pozemků zastavěných tělesem silnice od ostatních ploch. Majetkovému odboru byl předložen geometrický plán č. 474-1508/2012 pro k. ú. Kralice nad Oslavou, který vypracoval GEODING s.r.o., Na Pankráci 1597/76, Praha 4.
Vzhledem k této skutečnosti je třeba provést majetkoprávní vypořádání pozemků.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje provést majetkoprávní vypořádání pozemků na základě výše citovaného geometrického plánu s tím, že pozemky nacházející se mimo těleso silnice v rozsahu dle materiálu ZK-05-2012-28, př. 1 budou bezúplatně převedeny z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kralice nad Oslavou a pozemky zastavěné silnicí v rozsahu dle materiálu ZK-05-2012-28, př. 2 budou bezúplatně převedeny z vlastnictví obce Kralice nad Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina. Dále odbor majetkový navrhuje část pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) jako pozemek par. č. 1411/1 díl w o výměře 110 m2 v k. ú. Kralice nad Oslavou, který je zastavěn silnicí a dosud je ve vlastnictví fyzické osoby, získat do vlastnictví Kraje Vysočina za navrhovanou kupní cenu 50 Kč/m2.
Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
StanoviskaUsnesením 1274/27/2012/RK ze dne 24. 7. 2012 rada kraje rozhodla zahájit jednání o majetkoprávním vypořádání s vlastníky pozemků zastavěných silnicí II/392 v průjezdním úseku obce Kralice nad Oslavou; zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků obci Kralice nad Oslavou v rozsahu dle materiálu RK-27-2012-10, př. 1 a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout: převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu
RK-27-2012-10, př. 1 v k. ú. Kralice nad Oslavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kralice nad Oslavou; nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-27-2012-10, př. 2 v k. ú. Kralice nad Oslavou z vlastnictví obce Kralice nad Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina; nabýt úplatně část pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) jako pozemek par. č. 1411/1 díl w o výměře 110 m2 v k. ú. Kralice nad Oslavou 2 oddělený geometrickým plánem č. 474-1508/2012 za dohodnutou cenu 50 Kč/m2 od vlastníka vedeného v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odbor dopravy a silničního hospodářství a KSÚSV souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2012-28, př. 1 v k. ú. Kralice nad Oslavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kralice nad Oslavou;
* nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2012-28, př. 2 v k. ú. Kralice nad Oslavou z vlastnictví obce Kralice nad Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina;
* nabýt úplatně část pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) jako pozemek par. č. 1411/1 díl w o výměře 110 m2 v k. ú. Kralice nad Oslavou 2 oddělený geometrickým plánem č. 474-1508/2012 za dohodnutou cenu 50 Kč/m2 od vlastníka vedeného v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
* dodatek č. 847 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2012-28, př. 3;
* dodatek č. 848 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2012-28, př. 4.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz