Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-54

ZK-05-2012-54.doc  ZK-05-2012-54pr01.doc  ZK-05-2012-54pr02.doc  ZK-05-2012-54pr03.pdf
Číslo materiálu54
Číslo jednacíZK-05-2012-54
NázevKoupě pozemků v k. ú. a obci Měšín, k. ú. a obci Vyklantice a k. ú. Šimpach a obci Obrataň od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina se na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy na území kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.
Odbor majetkový (dále jen OM) zjistil, že silnicí III/01920 je m. j. zastavěn i pozemek par. č. 639/10 - ostatní plocha, silnice o výměře 565 m2 v k. ú. Šimpach a obci Obrataň, který Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov vede na listu vlastnictví č. 401, kde je jako vlastník uvedena Česká republika a právo hospodaření s majetkem státu má Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč.
OM také zjistil, že silnící III/1281 jsou mj. zastavěny pozemky par. č. 38/28 - zahrada o výměře 29 m2 a par. č. 38/30 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 31 m2 v k. ú. a obci Vyklantice, které Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov vede na listu vlastnictví č. 413, kde je jako vlastník uvedena Česká republika a právo hospodaření s majetkem státu má Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč.
OM dále zjistil, že silnicí II/352 je mj. zastavěn pozemek par. č. 79/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 64 m2 a také dle GP č. 182-179/2008 nově oddělený pozemek par. č. 851/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 22 m2, který se oddělil z pozemku ve zjednodušené evidenci - Parcela původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 5/3 v k. ú. a obci Měšín. Oba pozemky Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava vede na listu vlastnictví č. 5, kde je jako vlastník uvedena Česká republika a právo hospodaření s majetkem státu má Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč (dále jen Státní statek Jeneč).
Státní statek Jeneč zaslal na OM znalecký posudek č. 287-110-2012, kterým jsou oceněny pozemky par. č. 79/3 a par. č. 851/2 v k. ú. Měšín na celkovou částku ve výši 3 670 Kč, tj. 42,67 Kč/m2 a dále znalecký posudek č. 288-111-2012, kterým jsou oceněny pozemek par. č. 639/10 v k. ú. Šimpach a dále pozemky par. č. 38/28 a par. č. 38/30 v k. ú. Vyklantice na celkovou částku ve výši 20 160 Kč, tj. 30,32 Kč/m2. Požadované ceny jsou určeny jako ceny zjištěné. Cena obvyklá byla určena ve stejné výši. Státní statek Jeneč dále požaduje uhradit částku ve výši 1 700 Kč za znalecký posudek č. 288-111-2012 a částku ve výši 1 400 Kč za znalecký posudek č. 287-110-2012.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje nabýt výše uvedené pozemky z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč do vlastnictví Kraje Vysočina, protože jsou zastavěny tělesy silnic II. a III. třídy a dále uhradit Státnímu statku Jeneč obě částky za vyhotovení znaleckých posudků.
Výše uvedeným majetkoprávním úkonem bude zajištěno sjednocení vlastnictví pozemků a staveb jimi zastavěných resp. užívaných.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt koupí pozemky z vlastnictví ČR - Státního statku Jeneč do vlastnictví Kraje Vysočina a uhradit Státnímu statku Jeneč částku za znalecké posudky. Ve smyslu návrhu bude následně upraven rozsah majetku předaného k hospodaření KSÚSV. Smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní právní vztah.
StanoviskaUsnesením č. 1568/30/2012/RK ze dne 4. 9. 2012 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt:
* pozemek par. č. 639/10 - ostatní plocha, silnice o výměře 565 m2 v k. ú. Šimpach a obci Obrataň a dále pozemky par. č. 38/28 - zahrada o výměře 29 m2 a par. č. 38/30 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 31 m2 v k. ú. a obci Vyklantice z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČO 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 20 160 Kč plus úhradu částky za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1 700 Kč;
* pozemek par. č. 79/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 64 m2 a také dle GP
č. 182-179/2008 nově oddělený pozemek par. č. 851/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 22 m2 v k. ú. a obci Měšín z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČO 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 3 670 Kč plus uhradu částky za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1 400 Kč
KSÚS Vysočiny i ODSH souhlasí s nabytím pozemků do vlastnictví kraje.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* nabýt pozemek par. č. 639/10 - ostatní plocha, silnice o výměře 565 m2 v k. ú. Šimpach a obci Obrataň a dále pozemky par. č. 38/28 - zahrada o výměře 29 m2 a par. č. 38/30 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 31 m2 v k. ú. a obci Vyklantice z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČO 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 20 160 Kč plus úhradu částky za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1 700 Kč;
* nabýt pozemek par. č. 79/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 64 m2 a také dle GP
č. 182-179/2008 nově oddělený pozemek par. č. 851/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 22 m2 v k. ú. a obci Měšín z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČO 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 3 670 Kč plus úhradu částky za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1 400 Kč;
schvaluje
* dodatek č. 865 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-54, př. 1;
* dodatek č. 866 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-54, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz