Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-74

ZK-05-2012-74.doc
Číslo materiálu74
Číslo jednacíZK-05-2012-74
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie a program Zajištění podmíne
Zpracoval V. Krutišová, L. Kolčavová
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problému1. V rámci rozvojového programu Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie byla Rozhodnutím MŠMT čj. 23759/2012-20 Kraji Vysočina přidělena neinvestiční dotace ve výši 35 075 Kč s účelovým určením pro Základní školu Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34, IČ: 47366419.
2. V rámci rozvojového programu Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců byla Rozhodnutím MŠMT č.j. 23761/2012-20 Kraji Vysočina přidělena neinvestiční dotace ve výši 105 000 Kč s účelovým určením pro Základní školu Přibyslav, Bechyňovo náměstí 33, IČ: 70944938.
Návrh řešení Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 školského zákona krajský úřad v přenesené působnosti s vědomím zastupitelstva kraje přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení.
OŠMS zastupitelstvu kraje navrhuje:
- na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie ve výši 35 075 Kč pro Základní školu Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34, IČ: 47366419;
- vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců ve výši 105 000 Kč pro Základní školu Přibyslav, Bechyňovo náměstí 33, IČ: 70944938.
StanoviskaRada kraje projednala materiál dne 24. 7. 2012 usnesením č. 1331/27/2012/RK:
Rada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie ve výši 35 075 Kč pro Základní školu Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34, IČ: 47366419;
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců ve výši 105 000 Kč pro Základní školu Přibyslav, Bechyňovo náměstí 33, IČ: 70944938;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí:
* přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie ve výši 35 075 Kč pro Základní školu Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34, IČ: 47366419;
* přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců ve výši 105 000 Kč pro Základní školu Přibyslav, Bechyňovo náměstí 33, IČ: 70944938.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
* přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie ve výši 35 075 Kč pro Základní školu Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34, IČ: 47366419;
* přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců ve výši 105 000 Kč pro Základní školu Přibyslav, Bechyňovo náměstí 33, IČ: 70944938.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín září 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz