Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-27

ZK-05-2012-27.doc  ZK-05-2012-27pr01.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíZK-05-2012-27
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků pod chodníky v obci Krasonice
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou chodníků u silnice II/410 a u silnice III/11271v obci Krasonice. Obec Krasonice předložila geometrický plán č. 272-838/2011, který vypracoval GEODING s. r. o., Na Pankráci 1597/76, Praha 4 a geometrický plán č. 201-5770/2008 pro k. ú. Krasonice, který vypracoval GEODING spol. s. r. o., Jungmannova 1, Třebíč, kterými došlo k oddělení pozemků zastavěných chodníky od tělesa silnice.
Vzhledem k této skutečnosti je třeba provést majetkoprávní vypořádání pozemků.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje provést majetkoprávní vypořádání pozemků oddělených výše uvedenými geometrickými plány, a to části pozemku par. č. 99/1 díl b+c+d+e o výměře 22 m2 a části pozemku par. č. 99/2 díl f o výměře 87 m2, které se slučují a nově tvoří pozemek par. č. 99/2 a dále pozemku odděleného z pozemku par. č. 69/1 nově označeného jako par. č. 69/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 83 m2, vše v k. ú. Krasonice, s tím, že tyto pozemky, nacházející se mimo těleso silnice zastavěné chodníky ve vlastnictví obce Krasonice, budou bezúplatně převedeny z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Krasonice.
Darovací smlouva není předkládána, jedná se o standardní smlouvu.
StanoviskaRada kraje usnesením 1276/27/2012/RK ze dne 24. 7. 2012 rozhodla zveřejnit na úřední desce záměr darování části pozemku par. č. 99/1 díl b+c+d+e o výměře 22 m2, části pozemku par. č. 99/2 díl f o výměře 87 m2 a dále pozemku par. č. 69/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 83 m2, vše v k. ú. Krasonice do vlastnictví obce Krasonice a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem část pozemku par. č. 99/1 díl b+c+d+e o výměře 22 m2 a část pozemku par. č. 99/2 díl f o výměře 87 m2 oddělené dle GPL č. 272-838/2011 v k. ú. Krasonice a dále část pozemku par. č. 69/1 nově označenou jako pozemek par. č. 69/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 83 m2 oddělenou dle GPL č. 201-5770/2008 v k. ú. Krasonice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Krasonice.
Odbor dopravy a silničního hospodářství a KSÚSV souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem část pozemku par. č. 99/1 díl b+c+d+e o výměře 22 m2 a část pozemku par. č. 99/2 díl f o výměře 87 m2 oddělené dle GPL č. 272-838/2011 v k. ú. Krasonice a dále část pozemku par. č. 69/1 nově označenou jako pozemek par. č. 69/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 83 m2 oddělenou dle GPL č. 201-5770/2008 v k. ú. Krasonice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Krasonice;
schvaluje
dodatek č. 846 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2012-27, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz