Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-07

ZK-05-2012-07.doc  ZK-05-2012-07pr01.pdf  ZK-05-2012-07pr02.doc  ZK-05-2012-07pr03.pdf
Číslo materiálu07
Číslo jednacíZK-05-2012-07
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuŘeditel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina požádal Kraj Vysočina o finanční dar z rozpočtu kraje ve prospěch Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Důvodem je zmírnění dopadů úsporných opatření ve veřejných financích, které májí výrazný dopad na chod Policie, aby byl policistům umožněn výkon jejich náročného povolání a zachování důstojných podmínek.
Již v minulých letech se Policie potýkala s nedostatkem finančních prostředků. Přesto všechno se jí dařilo bezpečnost v regionu udržet a bezpečnostní standardy zajistit. Umožnilo jí to přesměrování dostupných zdrojů. Tato opatření však mají dopad na běžný provoz policie, neboť výše rozpočtu Krajského ředitelství Policie kraje Vysočina neumožňuje dokončení započatých anebo připravovaných akcí ani standardní obměnu a inovaci materiálně technického zabezpečení pro policisty.
Návrh řešení Navrhuje se zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout z rozpočtu kraje dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2012-07, př. 2 ve výši 3 000 000 Kč na zajištění provozních výdajů Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.
Nedostatek finančních prostředků pro Policii znamená, že nemusí být schopna udržet odpovídající bezpečnostní standard v plné výši, což může mít v konečném důsledku vážné dopady na bezpečnost obyvatel kraje.
StanoviskaRada Kraje Vysočina doporučuje usnesením č. 1604/30/2012/RK rozhodnout poskytnout dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina, IČO 72052147.

Ekonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 29. 8. 2012 činí 70 684 tis. Kč. Do RK č. 29/2012 byly předloženy a ke schválení ZK doporučeny požadavky v celkové výši 6 600 tis. Kč (kapitola Školství, mládeže a sportu 3 600 tis. Kč a kapitola Zemědělství 3 000 tis. Kč). Do RK č. 29/2012 byl také předložen materiál na navýšení položky o částku 16 065 tis. Kč snížením kapitoly Zdravotnictví. Do RK č. 30/2012 jsou předkládány požadavky na čerpání rezervy ve výši 21 358 tis. Kč (kapitola Doprava částka 10 000 tis. Kč pro KSÚSV, kapitola Zemědělství 200 tis. Kč pro obec Pavlínov, kapitola Sociální věci částka 10 000 tis. Kč pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí a snížení o částku 1 158 tis. Kč z důvodu uzavření dodatku ke smlouvě o půjčce s Vysočinou Education). Požadavek z tohoto materiálu činí 3 000 tis. Kč. Po případném schválení všech předložených požadavků bude stav položky Nespecifikovaná rezerva činit 55 791 tis. Kč.

Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00452
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 3 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 000 000 Kč na poskytnutí daru dle materiálu ZK-05-2012-07, př. 2;
rozhoduje
poskytnout dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina, IČO 72052147 dle materiálu
ZK-05-2012-07, př. 2.
Odpovědnost OSH, OE
Termín 20. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz