Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 5/2012

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2012 konaného dne 18. 9. 2012 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 43 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 18. 9. 2012;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2012
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 43 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: J. Fischerová, J. Doležal.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy následující návrhy na změnu programu jednání:
104. Návrh na provedení rozpočtového opatření – příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou půjčky určené na realizaci projektu „Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013“
105. Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina
106. FOND VYSOČINY – grantový program „Podporujeme prorodinnou politiku obcí“
107. Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky
108. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2012 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
109. Koupě nemovitosti pro akci „Transformace ÚSPM Těchobuz III.“
110. Záměr na stanovení rozsahu dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2013
111. Poskytnutí účelové investiční dotace Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě na dofinancování investiční výstavby pro MS v biatlonu 2013 – dodatek smlouvy
Zastupitelstvo kraje návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2012
 2. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za 1. pololetí roku 2012
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Fond Vysočiny - Prevence kriminality 2012 - schválení navržených podpor
 5. Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016
 6. Odvolání předsedů, místopředsedů a členů výborů zastupitelstva kraje a zrušení výboru regionálního rozvoje, legislativního výboru a výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina
 7. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 8. Vyjádření zájmu o zapojení Kraje Vysočina do projektu HEALTHEQUITY 2020
 9. Návrh rozpočtového opatření na kapitolách Zdravotnictví, Nemovitý majetek a Rezerva a rozvoj kraje
 10. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
 11. Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 12. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2012
 13. Odmítnutí nabídky na nabytí pozemku v k. ú. a obci Moravec
 14. Prodej pozemku v k. ú. Zhoř u Jihlavy a obci Zhoř
 15. Koupě pozemků v k. ú. a obci Příštpo
 16. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou
 17. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/405 Zašovice průtah
 18. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - silnice III/34311, změna Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 19. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 20. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Chotěboř
 21. Darování pozemků v k. ú. Speřice a obci Jiřice
 22. Převody pozemků v k. ú. a obci Humpolec
 23. Nabytí pozemků v k. ú. Klanečná a obci Havlíčkův brod
 24. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje v k. ú. a obci Humpolec
 25. Majetkové vypořádání pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod po realizaci přístavby k budově Základní školy, Speciálního pedagogického centra a Školní družiny U Trojice, Havlíčkův Brod
 26. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/11262 Třeštice - průjezdní úsek
 27. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod chodníky v obci Krasonice
 28. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/392 Kralice nad Oslavou - průjezdní úsek
 29. Předání pozemků nabytých v rámci stavby II/360 Obchvat obce Oslavička II. stavba k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 30. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Bílek a obci Chotěboř
 31. Změna usnesení 0282/04/2010/ZK
 32. Darování pozemku v k. ú. a obci Lukavec
 33. Prodej pozemku v k. ú. Lukavec
 34. Darování pozemku v k. ú. Krasoňov, obec Humpolec
 35. Vzájemné darování pozemků - k. ú. Libická Lhotka, obec Libice nad Doubravou
 36. Darování pozemku v k. ú. a obci Buřenice
 37. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 38. Převody pozemků v k. ú. Láz u Nových Syrovic a obci Láz
 39. Darování pozemků v k. ú. Okrouhlice
 40. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Mezilesí
 41. Darování pozemku v k. ú. Bílek, obec Chotěboř
 42. Darování pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě
 43. Přijetí daru pozemků v katastrálním území Přibyslav a Česká Jablonná
 44. Prodej pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
 45. Darování pozemků v k. ú. Hosov a obci Jihlava
 46. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - směna, změna usnesení 0339/05/2008/ZK ve znění usnesení 0091/02/2009/ZK
 47. Předání majetku k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci
 48. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Vystrkov u Humpolce
 49. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
 50. Koupě pozemku v k. ú. a obci Lidmaň
 51. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
 52. Převody pozemků v k. ú. Proseč-Obořiště
 53. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 54. Koupě pozemků v k. ú. a obci Měšín, k. ú. a obci Vyklantice a k. ú. Šimpach a obci Obrataň od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
 55. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Cibotín
 56. Koupě nemovitosti v k. ú. Myslotín a obci Pelhřimov
 57. Uzavření smluv pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz II.
 58. Uzavření smluv pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III.
 59. Uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních v k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou, v k. ú. a obci Křižanov a v k. ú. Horní Bobrová a obci Bobrová pro akci Transformace ÚSP Křižanov II
 60. Nabytí pozemků pro akci II/128 Pacov - Lukavec, 4. stavba - změna usnesení 337/05/2008/ZK
 61. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Bystrá
 62. Darování nemovitostí v k. ú. a obci Hroznatín
 63. Dohoda o zrušení podílového spoluvlastnictví - k. ú. Havlíčkův Brod
 64. Darování pozemku v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec - zrušení usnesení
 65. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Ostrov nad Oslavou
 66. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Olešnička a k. ú. Štěpánov nad Svratkou a obci Štěpánov nad Svratkou
 67. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Humpolec
 68. Žádost města Světlá nad Sázavou o poskytnutí daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
 69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny a změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2012
 70. Smlouva o společném postupu mezi Krajem Vysočina a obcí Rouchovany
 71. Komplexní využití některých nemovitostí v majetku kraje v Bystřici nad Pernštejnem - majetkové převody v souvislosti s realizací projektu Centrum zelených vědomostí
 72. Střední školství v Kamenici nad Lipou - řešení školní jídelny a domova mládeže
 73. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2012 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 13. 6. 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 74. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie a program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů“ na rok 2012
 75. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků -cizinců z třetích zemí
 76. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - navýšení finančních prostředků dotace na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním v roce 2012
 77. Změny ve zřizovacích listinách
 78. Pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 Krajem Vysočina
 79. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí daru FC Vysočina Jihlava, a. s.
 80. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Krajské organizaci ČSTV Kraje Vysočina
 81. Projekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých - dodatek ke smlouvě o půjčce
 82. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na poskytnutí půjčky pro Vysočinu Education na projekt IB KSP
 83. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na poskytnutí půjčky pro Střední školu obchodu a služeb na projekt UMBESA
 84. Bezúplatný převod majetku státu (Úřad práce v Jihlavě) do majetku kraje za účelem podpory středoškolského vzdělávání
 85. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2012
 86. Poskytnutí dotace na výstavbu rozhledny na vrchu Mařenka - návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na výstavbu rozhledny na vrchu Mařenka
 87. Projekt Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu (Angažovanci) připravovaného v rámci OP EÚS AT-CZ
 88. Návrh na vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy
 89. Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2013
 90. Podklady k žádostem o poskytnutí finanční podpory na projekty Biodiverzita II. z Operačního programu Životní prostředí
 91. Regionální operační program Jihovýchod - širokopásmé NGA sítě - smlouvy obecného hospodářského zájmu a smlouvy o poskytnutí dotace
 92. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2012
 93. Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
 94. Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
 95. Změna zřizovací listiny příspěvkových organizací Ústav sociální péče Zboží a Domov důchodců Ždírec
 96. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
 97. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
 98. Výhled hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2012 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření
 99. Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zemědělství
 100. Žádost městyse Sněžné o poskytnutí dotace na realizaci akce Komplexní protipovodňová opatření Sněžné
 101. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
 102. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 103. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - žádost obce Pavlínov o dotaci na úhradu části nákladů na odstranění živelní pohromy
 104. Návrh na provedení rozpočtového opatření – příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou půjčky určené na realizaci projektu „Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013“
 105. Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina
 106. FOND VYSOČINY – grantový program „Podporujeme prorodinnou politiku obcí“
 107. Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky
 108. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2012 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 109. Koupě nemovitosti pro akci „Transformace ÚSPM Těchobuz III.“
 110. Záměr na stanovení rozsahu dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2013
 111. Poskytnutí účelové investiční dotace Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě na dofinancování investiční výstavby pro MS v biatlonu 2013 – dodatek smlouvy
 112. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0377/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Vladimír Černý, Ivo Rohovský.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0378/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Ing. Vladimíra Černého a Iva Rohovského ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2012.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za 1. pololetí roku 2012
J. Běhounek předložil zastupitelům na vědomí zprávu o činnosti rady kraje a zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za uplynulé období.
M. Houška požádal o objasnění podstatných změn v projektech Transformace ÚSPMP Těchobuz I. a Transformace ÚSP Jinošov (usnesení 1231/26/2012/RK a 1232/26/2012/RK).
J. Běhounek přislíbil M. Houškovi zaslání písemné odpovědi.
M. Vystrčil vznesl dotaz na důvod posunu termínů řešení usnesení 0454/06/2009/ZK a 0281/04/2010/ZK do konce roku 2016. S ohledem na rozsah příštího volebního období doporučil zkrácení plnění na rok 2015.
L. Joukl uvedl, že termín byl prodloužen z důvodu stále probíhajících jednání s vlastníky dotčených pozemků. Plnění termínu usnesení se předpokládá dříve.
J. Běhounek akceptoval návrh M. Vystrčila na úpravu termínu plnění zmíněných usnesení.
Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0379/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • zprávu o činnosti rady kraje;
 • Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2012 dle materiálu ZK-05-2012-02, př. 1upr1;
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu ZK-05-2012-02, př. 1upr1.
odpovědnost: rada kraje
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-02.doc, ZK-05-2012-02, př. 1, ZK-05-2012-02, př. 2, ZK-05-2012-02, př. 3, ZK-05-2012-02, př. 4, ZK-05-2012-02, př. 5, ZK-05-2012-02, př. 6, ZK-05-2012-02, př. 7, ZK-05-2012-02, př. 8

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec předložil zastupitelstvu kraje informaci o počtu zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a organizační struktury úřadu a informaci o činnosti krajského úřadu.
M. Houška vznesl dotaz k využití nové administrativní budovy KrÚ.
M. Vystrčil požádal o aktuální informace o postupu Policie ČR ve věci kontroly hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
J. Běhounek informoval zastupitele o průběhu šetření Policie ČR.
Z. Kadlec připojil informace o plánovaném využití rekonstruovaného areálu Ke Skalce.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0380/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-03.doc, ZK-05-2012-03, př. 1, ZK-05-2012-03, př. 2, ZK-05-2012-03, př. 3

04. Fond Vysočiny - Prevence kriminality 2012 - schválení navržených podpor
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem poskytnutí dotací žadatelům v rámci grantového programu Prevence kriminality 2012. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0381/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci subjektům na projekty a ve výši dle materiálu ZK-05-2012-04, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-04.doc, ZK-05-2012-04, př. 1

05. Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0382/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
podle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
 • schvalovat Koncepci prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016 včetně jejích změn;
 • vyhlašovat krajské programy prevence kriminality ve smyslu cílů a priorit stanovených Koncepcí prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016 včetně jejich změn;
bere na vědomí
 • Zprávu o plnění opatření Koncepce prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2009 až 2011 dle materiálu ZK-05-2012-05, př. 1;
 • Bezpečnostní analýzu Kraje Vysočina 2012 dle materiálu ZK-05-2012-05, př. 2;
schvaluje
Koncepci prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016 dle materiálu ZK-05-2012-05, př. 3.
odpovědnost: OSH, OI, OSV, OŠMS
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-05.doc, ZK-05-2012-05, př. 1, ZK-05-2012-05, př. 2, ZK-05-2012-05, př. 2a, ZK-05-2012-05, př. 3

06. Odvolání předsedů, místopředsedů a členů výborů zastupitelstva kraje a zrušení výboru regionálního rozvoje, legislativního výboru a výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh odvolání předsedů, místopředsedů, členů výborů a zrušení uvedených výborů zastupitelstva kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0383/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
odvolává
předsedy, místopředsedy a členy:
 • výboru finančního;
 • výboru kontrolního;
 • výboru regionálního rozvoje;
 • výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost;
 • výboru legislativního;
 • Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina;
s účinností k 13. 10. 2012;
ruší
 • výbor regionálního rozvoje;
 • výbor legislativní;
 • Výbor pro udělování medailí Kraje Vysočina;
s účinností k 13. 10. 2012.
odpovědnost: OSH
termín: 13. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-06.doc

07. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina na zajištění provozních výdajů Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0384/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 3 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 000 000 Kč na poskytnutí daru dle materiálu ZK-05-2012-07, př. 2;
rozhoduje
poskytnout dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina, IČO 72052147 dle materiálu ZK-05-2012-07, př. 2.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 20. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-07.doc, ZK-05-2012-07, př. 1, ZK-05-2012-07, př. 2, ZK-05-2012-07, př. 3

08. Vyjádření zájmu o zapojení Kraje Vysočina do projektu HEALTHEQUITY 2020
Ze zasedání se omluvili M. Rusová, P. Antonín. J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh vyjádřit zájem o zapojení Kraje Vysočina do výše uvedeného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0385/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
projevit zájem o zapojení Kraje Vysočina do projektu HEALTHEQUITY 2020 dle materiálu ZK-05-2012-08.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 1, zdrželo se 8.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-08.doc, ZK-05-2012-08, př. 1

09. Návrh rozpočtového opatření na kapitolách Zdravotnictví, Nemovitý majetek a Rezerva a rozvoj kraje
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k navrhovanému rozpočtovému opatření na kapitolách Zdravotnictví, Nemovitý majetek a Rezerva a rozvoj kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0386/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje na kapitole Zdravotnictví a kapitole Nemovitý majetek včetně závazného ukazatele Investiční dotace na jmenovité akce v rozsahu dle materiálů ZK-05-2012-09, př. 1 a ZK-05-2012-09, př. 2;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 6451 - Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 16 065 000 Kč původně určené Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 16 065 000 Kč;
rozhoduje
uzavřít dodatek k č. 1 ke Smlouvě o půjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu ZK-05-2012-09, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor majetkový, ekonomický odbor, ředitelé zdravotnických zařízení
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-09.doc, ZK-05-2012-09, př. 1, ZK-05-2012-09, př. 2, ZK-05-2012-09, př. 3, ZK-05-2012-09, př. 4

10. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o žádosti Nemocnice Nové Město na Moravě o změnu investičního plánu a vyjádření souhlasu s realizací investiční akce Parkoviště osobních vozidel Nemocnice Nové Město na Moravě. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0387/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 7 000 000 Kč při současném zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 7 000 000 Kč, případné další náklady uhradí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace z vlastních zdrojů;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace o částku 7 000 000 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci na realizaci investiční akce Parkoviště osobních vozidel Nemocnice Nové Město na Moravě.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor majetkový, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-10.doc, ZK-05-2012-10, př. 1, ZK-05-2012-10, př. 2

11. Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh dodatku Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0388/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 18 Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálů ZK-05-2012-11, př. 1 a ZK-05-2012-11, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: do 30 9. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-11.doc, ZK-05-2012-11, př. 1, ZK-05-2012-11, př. 2

111. Poskytnutí účelové investiční dotace Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě na dofinancování investiční výstavby pro MS v biatlonu 2013 – dodatek smlouvy
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem dodatku smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě na dofinancování investiční výstavby pro MS v biatlonu 2013. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0389/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek ke smlouvě ID O00014 dle materiálu ZK-05-2012-111, př. 3.
odpovědnost: odbor školství mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-111.doc, ZK-05-2012-111, př. 1, ZK-05-2012-111, př. 2, ZK-05-2012-111, př. 3

12. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2012
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za uplynulé období. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0390/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2012 dle materiálu ZK-05-2012-12, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. září 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-12.doc, ZK-05-2012-12, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 13 – 17, 19 – 57, 60 - 67 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

13. Odmítnutí nabídky na nabytí pozemku v k. ú. a obci Moravec
Usnesení 0391/05/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-13.doc, ZK-05-2012-13, př. 1

14. Prodej pozemku v k. ú. Zhoř u Jihlavy a obci Zhoř
Usnesení 0392/05/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-14.doc, ZK-05-2012-14, př. 1

15. Koupě pozemků v k. ú. a obci Příštpo
Usnesení 0393/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2012-15, př. 1 z vlastnictví České republiky a práva hospodaření pro Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové, do vlastnictví Kraje Vysočina za cenu 20 000 Kč a uzavřít kupní smlouvu dle materiálu ZK-05-2012-15, př. 2;
schvaluje
dodatek č. 835 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2012-15, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-15.doc, ZK-05-2012-15, př. 1, ZK-05-2012-15, př. 2, ZK-05-2012-15, př. 3, ZK-05-2012-15, př. 4

16. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou
Usnesení 0394/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-05-2012-16, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;
 • nabýt darem pozemek par. č. 1216/12 - ostatní plocha, silnice, o výměře 7 m2 nově oddělený dle GP č. 207-995/2010 z pozemku par. č. 1216/1 v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou, z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • Dodatek č. 836 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pro zařazení pozemku do hospodaření Krajské správy a údržby Vysočiny, ZK-05-2012-16, př. 2;
 • Dodatek č. 837 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pro vyjmutí pozemků z hospodaření Krajské správy a údržby Vysočiny, ZK-05-2012-16, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-16.doc, ZK-05-2012-16, př. 1, ZK-05-2012-16, př. 2, ZK-05-2012-16, př. 3, ZK-05-2012-16, př. 4

17. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/405 Zašovice průtah
Usnesení 0395/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky pro stavbu II/405 Zašovice průtah v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu ZK-05-2012-17, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-17.doc, ZK-05-2012-17, př. 1

19. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0396/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 839 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-19.doc, ZK-05-2012-19, př. 1

20. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Chotěboř
Usnesení 0397/05/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-20.doc, ZK-05-2012-20, př. 1, ZK-05-2012-20, př. 2, ZK-05-2012-20, př. 3, ZK-05-2012-20, př. 4

21. Darování pozemků v k. ú. Speřice a obci Jiřice
Usnesení 0398/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. st. 49 o výměře 20 m2 v k. ú. Speřice a obci Jiřice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jiřice;
schvaluje
dodatek č. 841 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-21.doc, ZK-05-2012-21, př. 1, ZK-05-2012-21, př. 2

22. Převody pozemků v k. ú. a obci Humpolec
Usnesení 0399/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést úplatně pozemky par. č. 1493/8 o výměře 155 m2 a par. č. 1493/9 o výměře 126 m2 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví FMP-lignum, výrobní družstvo, Na Závodí 447, 396 01 Humpolec za dohodnutou kupní cenu 42 150 Kč plus 1 000 Kč jako podíl na výdajích na pořízení znaleckého posudku;
 • nabýt úplatně pozemek par. č. 1496/83 o výměře 239 m2 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví FMP-lignum, výrobní družstvo, Na Závodí 447, 396 01 Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 35 850 Kč;
schvaluje
 • dodatek č. 842 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-22, př. 1;
 • dodatek č. 843 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-22, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-22.doc, ZK-05-2012-22, př. 1, ZK-05-2012-22, př. 2, ZK-05-2012-22, př. 3

23. Nabytí pozemků v k. ú. Klanečná a obci Havlíčkův brod
Usnesení 0400/05/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-23.doc, ZK-05-2012-23, př. 1

24. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje v k. ú. a obci Humpolec
Usnesení 0401/05/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-24.doc, ZK-05-2012-24, př. 1, ZK-05-2012-24, př. 2, ZK-05-2012-24, př. 3

25. Majetkové vypořádání pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod po realizaci přístavby k budově Základní školy, Speciálního pedagogického centra a Školní družiny U Trojice, Havlíčkův Brod
Usnesení 0402/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemky par. č. 182/14 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 151 m2, par. č. 182/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 284 m2, par. č. 182/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2 a díl h o výměře 551 m2 oddělený z pozemku par. č. 182/1 a sloučený do pozemku st. par. č. 612, všechny nově zaměřené geometrickým plánem č. 6696-241/2011 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 7 Zřizovací listiny Základní školy a Praktické školy, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, dle materiálu ZK-05-2012-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-25.doc, ZK-05-2012-25, př. 1, ZK-05-2012-25, př. 2

26. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/11262 Třeštice - průjezdní úsek
Usnesení 0403/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2012-26, př. 1 v k. ú. Třeštice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Třeštice;
 • nabýt darem část pozemku par. č. 1462/1 díl a o výměře 37 m2 oddělenou geometrickým plánem č. 84-555/2011 pro k. ú. Třeštice z vlastnictví obce Třeštice do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 844 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-26, př. 2;
 • dodatek č. 845 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-26, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-26.doc, ZK-05-2012-26, př. 1, ZK-05-2012-26, př. 2, ZK-05-2012-26, př. 3, ZK-05-2012-26, př. 4

27. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod chodníky v obci Krasonice
Usnesení 0404/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem část pozemku par. č. 99/1 díl b+c+d+e o výměře 22 m2 a část pozemku par. č. 99/2 díl f o výměře 87 m2 oddělené dle GPL č. 272-838/2011 v k. ú. Krasonice a dále část pozemku par. č. 69/1 nově označenou jako pozemek par. č. 69/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 83 m2 oddělenou dle GPL č. 201-5770/2008 v k. ú. Krasonice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Krasonice;
schvaluje
dodatek č. 846 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2012-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-27.doc, ZK-05-2012-27, př. 1, ZK-05-2012-27, př. 2

28. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/392 Kralice nad Oslavou - průjezdní úsek
Usnesení 0405/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2012-28, př. 1 v k. ú. Kralice nad Oslavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kralice nad Oslavou;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2012-28, př. 2 v k. ú. Kralice nad Oslavou z vlastnictví obce Kralice nad Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt úplatně část pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) jako pozemek par. č. 1411/1 díl w o výměře 110 m2 v k. ú. Kralice nad Oslavou 2 oddělený geometrickým plánem č. 474-1508/2012 za dohodnutou cenu 50 Kč/m2 od vlastníka vedeného v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 847 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2012-28, př. 3;
 • dodatek č. 848 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2012-28, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-28.doc, ZK-05-2012-28, př. 1, ZK-05-2012-28, př. 2, ZK-05-2012-28, př. 3, ZK-05-2012-28, př. 4, ZK-05-2012-28, př. 5

29. Předání pozemků nabytých v rámci stavby II/360 Obchvat obce Oslavička II. stavba k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0406/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 849 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-29.doc, ZK-05-2012-29, př. 1

30. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Bílek a obci Chotěboř
Usnesení 0407/05/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-30.doc, ZK-05-2012-30, př. 1, ZK-05-2012-30, př. 2

31. Změna usnesení 0282/04/2010/ZK
Usnesení 0408/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0282/04/2010/ZK tak, že materiál ZK-04-2010-49, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-05-2012-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-31.doc, ZK-05-2012-31, př. 1

32. Darování pozemku v k. ú. a obci Lukavec
Usnesení 0409/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 2697/2 o výměře 156 m2, oddělený geometrickým plánem č. 383-20195/2002 z pozemku par. č. 2697 v k. ú. a obci Lukavec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Lukavec;
schvaluje
dodatek č. 850 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-32.doc, ZK-05-2012-32, př. 1, ZK-05-2012-32, př. 2

33. Prodej pozemku v k. ú. Lukavec
Usnesení 0410/05/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-33.doc, ZK-05-2012-33, př. 1, ZK-05-2012-33, př. 2

34. Darování pozemku v k. ú. Krasoňov, obec Humpolec
Usnesení 0411/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 899/4 - ost. plocha, silnice o výměře 346 m2 a par. č. 899/5 - ost. plocha, silnice o výměře 207 m2 oddělené dle geometrického plánu č. 392-127/2011 z pozemku par. č. 899 v k. ú. Krasoňov, obec Humpolec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;
schvaluje
dodatek č. 852 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2012-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-34.doc, ZK-05-2012-34, př. 1, ZK-05-2012-34, př. 2

35. Vzájemné darování pozemků - k. ú. Libická Lhotka, obec Libice nad Doubravou
Usnesení 0412/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 380/22 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 17 m2 a par. č. 380/23 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 156 m2, oddělené GP č. 81-1077/2012 z pozemku par. č. 380/13 v k ú. Libická Lhotka, obec Libice nad Doubravou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Libice nad Doubravou;
 • nabýt darem pozemky par. č. 380/20 - ost. plocha, silnice o výměře 3 m2, par. č. 380/21 - ost. plocha, silnice o výměře 38 m2 a par. č. 380/24 - ost. plocha, silnice o výměře 11 m2, oddělené GP č. 81-1077/2012 z pozemků par. č. 380/1 a par. č. 380/11 v k. ú. Libická Lhotka, obec Libice nad Doubravou z vlastnictví městyse Libice nad Doubravou do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 853 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2012-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-35.doc, ZK-05-2012-35, př. 1, ZK-05-2012-35, př. 2

36. Darování pozemku v k. ú. a obci Buřenice
Usnesení 0413/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 2048/2 o výměře 185 m2, par. č. 2048/7 o výměře 449 m2, par. č. 2048/9 o výměře 70 m2, par. č. 2048/10 o výměře 133 m2, par. č. 2048/11 o výměře 9 m2 a par. č. 2048/12 o výměře 18 m2, oddělené dle geometrického plánu č. 189-65/2012 z pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ PK par. č. 2048 v k. ú. a obci Buřenice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Buřenice;
schvaluje
dodatek č. 854 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnice Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-36.doc, ZK-05-2012-36, př. 1, ZK-05-2012-36, př. 2

37. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0414/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 2393/42 o výměře 17 m2, oddělený geometrickým plánem č. 6869-229/2012 z pozemku par. č. 2393/1 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
schvaluje
dodatek č. 855 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-37, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-37.doc, ZK-05-2012-37, př. 1, ZK-05-2012-37, př. 2

38. Převody pozemků v k. ú. Láz u Nových Syrovic a obci Láz
Usnesení 0415/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 448/12 o výměře 717 m2, par. č. 448/13 o výměře 2 m2 a par. č. 448/14 o výměře 381 m2, oddělené geometrickým plánem č. 199-1674/2012 z pozemku par. č. 448/1 v k. ú. Láz u Nových Syrovic a obci Láz z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Láz;
 • nabýt darem pozemek par. č. 451/7 o výměře 3 m2, oddělený geometrickým plánem 199-1674/2012 z pozemku par. č. 451 v k. ú. Láz u Nových Syrovic a obci Láz z vlastnictví obce Láz do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 856 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-38, př. 1;
 • dodatek č. 857 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-38, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-38.doc, ZK-05-2012-38, př. 1, ZK-05-2012-38, př. 2, ZK-05-2012-38, př. 3

39. Darování pozemků v k. ú. Okrouhlice
Usnesení 0416/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 353/1 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 734 m2, par. č. 353/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 4 m2, par. č. 351/7 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 6 m2 a par. č. 484/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2 364 m2 v k. ú. a obci Okrouhlice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Okrouhlice;
schvaluje
dodatek č. 858 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2012-39, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-39.doc, ZK-05-2012-39, př. 1, ZK-05-2012-39, př. 2

40. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Mezilesí
Usnesení 0417/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem:
 • pozemek par. 1161/23 o výměře 1363 m2, oddělený geometrickým plánem č. 183-18-2012 z pozemků PK par. č. 1161/1 a PK par. č. 24;
 • pozemek par. č. 1159/18 o výměře 542 m2, oddělený z pozemku par. č. 1159/1 a pozemek par. č. 1160/13 o výměře 1160 m2, oddělený z pozemku par. č. 1160/1 dle geometrického plánu č. 184-90-2012
vše v k. ú. a obci Mezilesí z vlastnictví obce Mezilesí do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 859 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-40.doc, ZK-05-2012-40, př. 1, ZK-05-2012-40, př. 2

41. Darování pozemku v k. ú. Bílek, obec Chotěboř
Usnesení 0418/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 257/5 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 446 m2, oddělený dle geometrického plánu č. 212-193/2011 z pozemku par. č. 257/1 v k. ú. Bílek, obec Chotěboř z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
schvaluje
dodatek č. 860 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2012-41, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-41.doc, ZK-05-2012-41, př. 1, ZK-05-2012-41, př. 2

42. Darování pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě
Usnesení 0419/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky:
 • par.č. 3911/4 - ost. plocha, silnice o výměře 1 301 m2, oddělený dle GP č. 2596- N152/2012 z pozemku par.č. 3911/2 a par.č. 3927/3 - ost. plocha, silnice o výměře 17 m2, oddělený stejným GP z pozemku par. č. 3927/1;
 • par. č. 1293/20 - ost. plocha, zeleň o výměře 44 m2, par.č. 1293/21 - ost. plocha, zeleň o výměře 15 m2 a par.č. 1293/22 - ost. plocha, zeleň o výměře 433 m2, vše oddělené GP č. 2599-91/2012 z pozemku par. č. 1293/4;
 • par.č. 3408/7 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 178 m2, par. č. 3408/8 - trvalý travní porost o výměře 390 m2, par. č. 3432/16 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 368 m2, par. č. 3432/17 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 115 m2, par. č. 3432/18 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 83 m2, par. č. 3432/19 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 74 m2, par. č. 3432/20 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 5 045 m2, par.č. 3432/21 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 583, m2, par.č. 3432/22 - ost. plocha, silnice o výměře 401 m2, par. č. 3432/23 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 208 m2 par. č. 3432/27 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 61 m2
všechny pozemky v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě;
schvaluje
dodatek č. 861 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2012-42, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-42.doc, ZK-05-2012-42, př. 1, ZK-05-2012-42, př. 2

43. Přijetí daru pozemků v katastrálním území Přibyslav a Česká Jablonná
Usnesení 0420/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemky par. č. 1660/12 o výměře 11 m2 a par. č. 1752/4 o výměře 1136 m2 v katastrálním území Přibyslav a pozemky par. č. 522/24 o výměře 30 m2 a par. č. 522/27 o výměře 310 m2 v katastrálním území Česká Jablonná z vlastnictví města Přibyslav do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-43.doc

44. Prodej pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
Usnesení 0421/05/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-44.doc, ZK-05-2012-44, př. 1, ZK-05-2012-44, př. 2

45. Darování pozemků v k. ú. Hosov a obci Jihlava
Usnesení 0422/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 700/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 026 m2 a par. č. 700/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 269 m2 v k. ú. Hosov a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava;
schvaluje
dodatek č. 863 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-45, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-45.doc, ZK-05-2012-45, př. 1, ZK-05-2012-45, př. 2

46. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - směna, změna usnesení 0339/05/2008/ZK ve znění usnesení 0091/02/2009/ZK
Usnesení 0423/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • směnit pozemek par. č. 3731 - vodní plocha, rybník o výměře 389 m2 v k. ú. a obci Velké Meziříčí ve vlastnictví Kraje Vysočina za pozemky par. č. 1155/2 - vodní plocha, rybník o výměře 173 m2 a par. č. 1155/3 - vodní plocha, rybník o výměře 192 m2 v k. ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí a obci Jabloňov ve vlastnictví Moravského rybářského svazu, místní organizace Velké Meziříčí, se sídlem Třebíčská 1000, 594 01 Velké Meziříčí;
 • změnit usnesení 0339/05/2008/ZK ve znění usnesení 0091/02/2009/ZK tak, že v materiálu ZK-05-2008-52, př. 1 se ruší pozemky par. č. 1155/2 - vodní plocha, rybník o výměře 173 m2 a par. č. 1155/3 - vodní plocha, rybník o výměře 192 m2 v k. ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-46.doc, ZK-05-2012-46, př. 1

47. Předání majetku k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci
Usnesení 0424/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 17 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-47, př. 1, kterým se předávají do hospodaření organizace nemovitosti nově zřízeného výjezdového stanoviště Třebíč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-47.doc, ZK-05-2012-47, př. 1

48. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Vystrkov u Humpolce
Usnesení 0425/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek nově označený par. č. 664/24 o výměře 136 m2, zaměřený z dílu d odděleného z pozemku par. č. 664/24, z dílu f z pozemku par. č. 664/25, z dílu b z pozemku 664/26, z dílu l z pozemku 664/28 a z dílu i z pozemku par. č. 664/29, dále pozemky nově označené par. č. 715/67 o výměře 43 m2 a par. č. 715/68 o výměře 71 m2, oddělené z pozemku par. č. 715/23, pozemek nově označený par. č. 724/13 o výměře 47 m2, oddělený z pozemku par. č. 724/10 a pozemek nově označený par. č. 737/7 o výměře 1511 m2, zaměřený z dílu s odděleného z pozemku par. č. 128/1, dílu r z pozemku par. č. 499/1 a dílu o z pozemku par. č. 737/5, vše dle geometrického plánu č. 156-309/2011 pro k. ú. Vystrkov u Humpolce a obec Vystrkov z vlastnictví obce Vystrkov do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 864 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-48, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-48.doc, ZK-05-2012-48, př. 1, ZK-05-2012-48, př. 2

49. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
Usnesení 0426/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést stavbu č. p. 992 v části obce Světlá nad Sázavou, stavbu občanského vybavení na pozemku par. č. st. 1533/4, pozemek par. č. st. 1533/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 660 m2, pozemek par. č. 14/4 ostatní plocha o výměře 482 m2, pozemek par. č. 14/11 ostatní plocha o výměře 166 m2, včetně součástí a příslušenství, v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou, za kupní cenu 5 550 000 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Aurum - Crystal s. r. o., se sídlem Jihlava, Vrchlického 5282/50, PSČ 586 01, IČO 25507524;
schvaluje
dodatek č. 18 Zřizovací listiny České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy dle materiálu ZK-05-2012-49, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-49.doc, ZK-05-2012-49, př. 1, ZK-05-2012-49, př. 2, ZK-05-2012-49, př. 3

50. Koupě pozemku v k. ú. a obci Lidmaň
Usnesení 0427/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně pozemek par. č. 903/8 - orná půda o výměře 82 m2 v k. ú. a obci Lidmaň z vlastnictví Zemědělského družstva Černovice u Tábora, se sídlem Ćernovice u Tábora, Dobešovská 590, 394 94, IČ: 001 11 091 do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 000 Kč;
schvaluje
dodatek č. 10 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2012-50, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31 prosince 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-50.doc, ZK-05-2012-50, př. 1, ZK-05-2012-50, př. 2

51. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
Usnesení 0428/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2012-51, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní ceny 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a za kupní ceny 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-51.doc, ZK-05-2012-51, př. 1

52. Převody pozemků v k. ú. Proseč-Obořiště
Usnesení 0429/05/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-52.doc, ZK-05-2012-52, př. 1, ZK-05-2012-52, př. 2, ZK-05-2012-52, př. 3

53. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0430/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2012-53, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-53.doc, ZK-05-2012-53, př. 1

54. Koupě pozemků v k. ú. a obci Měšín, k. ú. a obci Vyklantice a k. ú. Šimpach a obci Obrataň od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
Usnesení 0431/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt pozemek par. č. 639/10 - ostatní plocha, silnice o výměře 565 m2 v k. ú. Šimpach a obci Obrataň a dále pozemky par. č. 38/28 - zahrada o výměře 29 m2 a par. č. 38/30 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 31 m2 v k. ú. a obci Vyklantice z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČO 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 20 160 Kč plus úhradu částky za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1 700 Kč;
 • nabýt pozemek par. č. 79/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 64 m2 a také dle GP č. 182-179/2008 nově oddělený pozemek par. č. 851/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 22 m2 v k. ú. a obci Měšín z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČO 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 3 670 Kč plus úhradu částky za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1 400 Kč;
schvaluje
 • dodatek č. 865 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-54, př. 1;
 • dodatek č. 866 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-54, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-54.doc, ZK-05-2012-54, př. 1, ZK-05-2012-54, př. 2, ZK-05-2012-54, př. 3

55. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Cibotín
Usnesení 0432/05/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-55.doc, ZK-05-2012-55, př. 1, ZK-05-2012-55, př. 2, ZK-05-2012-55, př. 3

56. Koupě nemovitosti v k. ú. Myslotín a obci Pelhřimov
Usnesení 0433/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemek par. č. 1327/1 o výměře 6 840 m2, oddělený geometrickým plánem č. 279-209/2012 z pozemku par. č. 1327 v k. ú. Myslotín a obci Pelhřimov za kupní cenu 1 093 900 Kč z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, 128 00 Praha 28 do vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2012-56, př. 1;
schvaluje
dodatek č. 869 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-56, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-56.doc, ZK-05-2012-56, př. 1, ZK-05-2012-56, př. 2, ZK-05-2012-56, př. 3

57. Uzavření smluv pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz II.
Usnesení 0434/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městem Humpolec, se sídlem Horní nám. 300, 396 22 Humpolec, IČO 002 48 266, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího, ve které se budoucí prodávající zaváže, že budoucímu kupujícímu prodá část pozemku par. č. 1849 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. a obci Humpolec o výměře cca 2 000 m2 za kupní cenu ve výši 700 Kč/m2 a budoucí kupující se zaváže tuto nemovitost za tuto kupní cenu do svého vlastnictví koupit;
 • uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městem Horní Cerekev, se sídlem Náměstí T. G. Masaryka 41, 394 03 Horní Cerekev, IČO 002 48 185, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího, ve které se budoucí prodávající zaváže, že budoucímu kupujícímu prodá části pozemků par. č. 2476/11 - zahrada a par. č. 2474/1 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. a obci Horní Cerekev o výměře cca 1 070 m2 za kupní cenu určenou znaleckým posudkem vyhotoveným v souladu s vyhláškou č. 3/2008 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a budoucí kupující se zaváže tyto nemovitosti za tuto kupní cenu do svého vlastnictví koupit.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-57.doc, ZK-05-2012-57, př. 1

60. Nabytí pozemků pro akci II/128 Pacov - Lukavec, 4. stavba - změna usnesení 337/05/2008/ZK
Usnesení 0435/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0337/05/2008/ZK, tak že se ruší tato část textu usnesení:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje
 • uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí darovací na části pozemků zastavěných tělesem silnice II/128 z vlastnictví Města Pacov do vlastnictví kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-05-2008-50, př. 1;
 • uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí darovací na části pozemků pro rozšíření chodníků z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Města Pacov v rozsahu dle materiálu ZK-05-2008-50, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-60.doc

61. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Bystrá
Usnesení 0436/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Bystrá smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se kraj zaváže převést darem do vlastnictví obce Bystrá část pozemku par. č. 697/2 ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Bystrá dotčenou stavbou Oprava kanalizačního potrubí včetně opravy chodníku nad opravovaným potrubím v obci Bystrá.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-61.doc, ZK-05-2012-61, př. 1

62. Darování nemovitostí v k. ú. a obci Hroznatín
Usnesení 0437/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem část tělesa silnice III/36057 od konce obce Hroznatín (km 4,127 provozního staničení) po křižovatku se silnicí III/36058 (km 6,764 provozního staničení) včetně pozemků v k. ú. a obci Hroznatín dle materiálu ZK-05-2012-62, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hroznatín;
schvaluje
dodatek č. 870 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2012-62, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-62.doc, ZK-05-2012-62, př. 1, ZK-05-2012-62, př. 2, ZK-05-2012-62, př. 3

63. Dohoda o zrušení podílového spoluvlastnictví - k. ú. Havlíčkův Brod
Usnesení 0438/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a společností Zetor, a.s., IČ: 463 46 074, se sídlem Trnkova 111, 628 00 Brno dohodu o zrušení a vzájemném vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově bez č.p./č.e. stojící na pozemku st. par. č. 1898 a pozemku st. par. č. 1898 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod tak, že vlastnictvím společnosti Zetor, a.s. IČ: 463 46 074, se sídlem Trnkova 111, 628 00 Brno bude budova bez č.p./č.e. na nově vzniklém pozemku st. par. č. 1898/1 a pozemek st. par. č. 1898/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 796 m2 a vlastnictvím Kraje Vysočina bude budova stojící na pozemku st. par. č. 1898/2, jako přístavba ke stavbě na pozemku st. par. č. 4736 s č.p. 3612 a pozemek st. par. č. 1898/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 429 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod tak, jak je uvedeno v materiálu ZK-05-2012-63, př. 1;
schvaluje
dodatek č. 10 Zřizovací listiny Středního odborného učiliště technického Chotěboř dle materiálu ZK-05-2012-63, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-63.doc, ZK-05-2012-63, př. 1, ZK-05-2012-63, př. 2, ZK-05-2012-63, př. 3

64. Darování pozemku v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec - zrušení usnesení
Usnesení 0439/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • zrušit usnesení č. 0023/01/2012/ZK;
 • převést darem pozemky par. č. 1810/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 130 m2, par. č. 1810/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 204 m2, par. č. 1810/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 179 m2, par. č. 1839/3 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 4 m2 a par. č. 1911/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 86 m2, vše v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kostelec;
schvaluje
dodatek č. 727 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-64, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-64.doc, ZK-05-2012-64, př. 1, ZK-05-2012-64, př. 2

65. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Ostrov nad Oslavou
Usnesení 0440/05/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. října 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-65.doc, ZK-05-2012-65, př. 1

66. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Olešnička a k. ú. Štěpánov nad Svratkou a obci Štěpánov nad Svratkou
Usnesení 0441/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem dle GP č. 313, 163-10/2012 nově oddělený pozemek par. č. 334/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 34 m2 v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Štěpánov nad Svratkou;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2012-66, př. 1 z vlastnictví obce Štěpánov nad Svratkou do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 871 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-66, př. 2;
 • dodatek č. 872 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-66, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-66.doc, ZK-05-2012-66, př. 1, ZK-05-2012-66, př. 2, ZK-05-2012-66, př. 3, ZK-05-2012-66, př. 4

67. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Humpolec
Usnesení 0442/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-05-2012-67, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-05-2012-67, př. 2 z vlastnictví města Humpolec do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 873 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-67, př. 3;
 • dodatek č. 874 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-67, př. 4.
 • dodatek č. 875 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-67, př. 5;
 • dodatek č. 876 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-67, př. 6.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-67.doc, ZK-05-2012-67, př. 1, ZK-05-2012-67, př. 2, ZK-05-2012-67, př. 3, ZK-05-2012-67, př. 4, ZK-05-2012-67, př. 5, ZK-05-2012-67, př. 6, ZK-05-2012-67, př. 7

18. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - silnice III/34311, změna Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
L. Joukl požádal zastupitelstvo kraje o opravu chybné formulace návrhu usnesení. Zastupitelstvo kraje požadavek akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0443/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 838 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-18.doc, ZK-05-2012-18, př. 1

58. Uzavření smluv pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III.
L. Joukl zdůvodnil zastupitelstvu kraje úpravu předloženého návrhu usnesení.
J. Vondráček sdělil svůj názor k předloženému materiálu.
Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0444/05/2012/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-58.doc, ZK-05-2012-58, př. 1

59. Uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních v k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou, v k. ú. a obci Křižanov a v k. ú. Horní Bobrová a obci Bobrová pro akci Transformace ÚSP Křižanov II
L. Joukl podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k návrhu uzavřít smlouvy o smlouvách budoucích kupních s městem Žďár nad Sázavou a městysem Křižanov a městysem Bobrová. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0445/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi městem Žďár nad Sázavou, se sídlem Žižkova 227/1 591 31 Žďár nad Sázavou, IČO: 00295841, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího smlouvu o smlouvě budoucí kupní, ve které se budoucí prodávající zaváže, že budoucímu kupujícímu prodá část pozemku par. č. 774/3 - orná půda o výměře cca 1800 m2 v k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou za kupní cenu 1500 Kč/m2 a budoucí kupující se zaváže tuto část nemovitosti za tuto kupní cenu koupit;
 • uzavřít mezi městysem Křižanov, se sídlem Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov, IČO: 00294616, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího smlouvu o smlouvě budoucí kupní, ve které se budoucí prodávající zaváže, že budoucímu kupujícímu prodá pozemky par. č. 1671/2 - trvalý travní porost, o výměře 743 m2, par. č. 1671/3 - trvalý travní porost o výměře 732 m2 a par. č. 1671/4 - trvalý travní porost, o výměře 746 m2, vše v k. ú. a obci Křižanov za kupní cenu 550 Kč/m2 a budoucí kupující se zaváže tyto nemovitosti za tuto kupní cenu koupit;
 • uzavřít mezi městysem Bobrová, se sídlem Bobrová 138, 595 55, IČO: 00293971, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího smlouvu o smlouvě budoucí kupní, ve které se budoucí prodávající zaváže, že budoucímu kupujícímu prodá pozemek par. č. 490/1 - zahrada o výměře 1538 m2 v k. ú. Horní Bobrová a obci Bobrová za kupní cenu 150 Kč/m2 a budoucí kupující se zaváže tuto nemovitost za tuto kupní cenu koupit.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-59.doc, ZK-05-2012-59, př. 1

109. Koupě nemovitosti pro akci „Transformace ÚSPM Těchobuz III.“
L. Joukl seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem nabytí nemovitosti pro výše uvedenou akci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0446/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt stavbu občanské vybavenosti čp. 395 včetně součástí a příslušenství na pozemku par. č. st. 469 v k. ú. a obci Počátky z vlastnictví Sdružení sportovních svazů České republiky, se sídlem U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7, Holešovice, IČO 001 74 262 do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 130 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-109.doc, ZK-05-2012-109, př. 1

68. Žádost města Světlá nad Sázavou o poskytnutí daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
L. Joukl informoval zastupitelstvo kraje o žádosti města Světlá nad Sázavou o poskytnutí finančního daru na realizaci akce „Průmyslová zóna Světlá nad Sázavou, základní technická vybavenost“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0447/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvu dle materiálu ZK-05-2012-68, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 2212 Silnice o částku 2 448 000 Kč při současném snížení § 2212 Silnice, přílohy D2 - Investice v dopravě o částku 2 448 000 Kč.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-68.doc, ZK-05-2012-68, př. 1, ZK-05-2012-68, př. 2

69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny a změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2012
L. Joukl seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Doprava.
K předloženému materiálu vyjádřili své názory M. Popelka, M. Vystrčil.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0448/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
usnesení č. 0554/07/2011/ZK ze dne 13. 12. 2011;
stanovuje
rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2012:
 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 259 129 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,7 mil. počtu ujetých km;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 265 650 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,2 mil. počtu ujetých vlakokilometrů;
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00000 o částku 9 000 000 Kč při současném snížení § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy o částku 6 800 000 Kč a § 2242 - Provoz veřejné železniční dopravy o částku 2 200 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00000 o částku 10 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 10 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 19 000 000 Kč s určením na zajištění zimní údržby v roce 2012.
odpovědnost: ODSH, OE, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 2, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-69.doc

70. Smlouva o společném postupu mezi Krajem Vysočina a obcí Rouchovany
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje návrh vymezení rozsahu spolupráce Kraje Vysočina a obce Rouchovany při přípravě a realizaci akce „III/15249 Rouchovany - přeložka“.
V. Černý oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, že se zřetelem k výsledku projednání věci nebude o tomto bodu programu hlasovat.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0449/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu mezi Krajem Vysočina a obcí Rouchovany dle materiálu ZK-05-2012-70, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-70.doc, ZK-05-2012-70, př. 1

110. Záměr na stanovení rozsahu dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2013
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje na vědomí Záměr stanovení rozsahu dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2013. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0450/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
předložený materiál ZK-05-2012-110.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-110.doc

71. Komplexní využití některých nemovitostí v majetku kraje v Bystřici nad Pernštejnem - majetkové převody v souvislosti s realizací projektu Centrum zelených vědomostí
M. Kružíková seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem využití nemovitostí v majetku kraje v Bystřici nad Pernštejnem. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0451/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina nemovitý majetek do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem, IČO: 00294136, v rozsahu a za podmínek darovací smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva dle materiálu ZK-05-2012-71, př. 1;
 • převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina movitý majetek do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem, IČO: 00294136, darovací smlouvou dle materiálu ZK-05-2012-71, př. 2;
 • uzavřít rámcovou smlouvu o podmínkách zajištění praktického výcviku žáků a studentů dle materiálu ZK-05-2012-71, př. 3;
schvaluje
Dodatek č. 25 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu ZK-05-2012-71, př. 4.
odpovědnost: OŠMS, OM
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-71.doc, ZK-05-2012-71, př. 1, ZK-05-2012-71, př. 2, ZK-05-2012-71, př. 3, ZK-05-2012-71, př. 4, ZK-05-2012-71, př. 5, ZK-05-2012-71, př. 6

72. Střední školství v Kamenici nad Lipou - řešení školní jídelny a domova mládeže
M. Kružíková seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem smluvního řešení záměru převést městu Kamenice nad Lipou areál školní jídelny a domova mládeže a požádala o úpravu dodatku č. 14 zřizovací listiny dané příspěvkové organizace.
Zastupitelstvo kraje požadavek akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0452/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina nemovitý majetek do vlastnictví města Kamenice nad Lipou, IČO: 00248380, darovací smlouvou dle materiálu ZK-05-2012-72, př. 1;
 • převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina movitý majetek do vlastnictví města Kamenice nad Lipou, IČO: 00248380, darovací smlouvou dle materiálu ZK-05-2012-72, př. 2;
 • uzavřít smlouvu o spolupráci při zajištění stravování a ubytování žáků dle materiálu ZK-05-2012-72, př. 3;
schvaluje
Dodatek č. 14 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola Kamenice nad Lipou dle materiálu ZK-05-2012-72, př. 4upr1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor majetkový
termín: 20. února 2013
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-72.doc, ZK-05-2012-72, př. 1, ZK-05-2012-72, př. 2, ZK-05-2012-72, př. 3, ZK-05-2012-72, př. 4, ZK-05-2012-72, př. 5

73. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2012 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 13. 6. 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotací na přímé výdaje na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0453/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-05-2012-73, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-05-2012-73, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-73.doc, ZK-05-2012-73, př. 1, ZK-05-2012-73, př. 2, ZK-05-2012-73, př. 3

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 74 - 77 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

74. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie a program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů“ na rok 2012
Usnesení 0454/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie ve výši 35 075 Kč pro Základní školu Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34, IČ: 47366419;
 • přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců ve výši 105 000 Kč pro Základní školu Přibyslav, Bechyňovo náměstí 33, IČ: 70944938.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-74.doc

75. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků -cizinců z třetích zemí
Usnesení 0455/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z třetích zemí právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-05-2012-75, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-75.doc, ZK-05-2012-75, př. 1

76. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - navýšení finančních prostředků dotace na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním v roce 2012
Usnesení 0456/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním v roce 2012 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-05-2012-76, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-76.doc, ZK-05-2012-76, př. 1

77. Změny ve zřizovacích listinách
Usnesení 0457/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna Pelhřimov dle materiálu ZK-05-2012-77, př. 1;
 • Dodatek č. 7 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí dle materiálu ZK-05-2012-77, př. 2;
 • Dodatek č. 18 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola stavební Třebíč dle materiálu ZK-05-2012-77, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 15. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-77.doc, ZK-05-2012-77, př. 1, ZK-05-2012-77, př. 2, ZK-05-2012-77, př. 3

78. Pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 Krajem Vysočina
M. Kružíková podala zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0458/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozhodnutí Výkonného výboru Českého olympijského výboru o přidělení pořadatelství Her 2014 Kraji Vysočina.
odpovědnost: OŠMS
termín: leden 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-78.doc, ZK-05-2012-78, př. 1, ZK-05-2012-78, př. 2

79. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí daru FC Vysočina Jihlava, a. s.
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje návrh poskytnout dar FC Vysočina Jihlava, a. s.
V souvislosti s projednávaným materiálem oznámili M. Hyský a J. Vymazal ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb. osobní střet zájmů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0459/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dar FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s., IČO 26217350, ve výši 2 100 000 Kč dle materiálu ZK-05-2012-79, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 2 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 100 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-79.doc, ZK-05-2012-79, př. 1, ZK-05-2012-79, př. 2

80. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Krajské organizaci ČSTV Kraje Vysočina
M. Kružíková informovala zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnout dotaci Krajské organizaci ČSTV Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0460/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Krajské organizaci ČSTV Kraje Vysočina, IČO 70927511, ve výši 1 500 tis. Kč dle materiálu ZK-05-2012-80, př. 4;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 1 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 500 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-80.doc, ZK-05-2012-80, př. 1, ZK-05-2012-80, př. 2, ZK-05-2012-80, př. 3, ZK-05-2012-80, př. 4

81. Projekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých - dodatek ke smlouvě o půjčce
M. Kružíková seznámila zastupitelstvo kraje s žádostí organizace Vysočina Education o prodloužení lhůty splatnosti půjčky do 31. 12. 2013. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0461/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce dle materiálu ZK-05-2012-81, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) a výdajů (kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva) rozpočtu kraje o částku 1 158 000 Kč v souvislosti s uzavřením dodatku ke smlouvě o půjčce dle materiálu ZK-05-2012-81, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-81.doc, ZK-05-2012-81, př. 1, ZK-05-2012-81, př. 2, ZK-05-2012-81, př. 3

82. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na poskytnutí půjčky pro Vysočinu Education na projekt IB KSP
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0462/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout půjčku ve výši 1 100 000 Kč Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisku služeb školám, příspěvkové organizaci, IČO 75140349, za účelem realizace projektu M00228 Interkulturelle Bildung für Kinder Schüler und Pädagogen dle materiálu ZK-05-2012-82, př. 1 za podmínky uzavření smlouvy o spolupráci na realizaci projektu mezi nositelem projektu a Vysočinou Education;
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 1 100 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2012, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání za účelem poskytnutí půjčky Vysočině Education na realizaci projektu M00228 Interkulturelle Bildung für Kinder Schüler und Pädagogen.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-82.doc, ZK-05-2012-82, př. 1, ZK-05-2012-82, př. 2, ZK-05-2012-82, př. 3, ZK-05-2012-82, př. 4, ZK-05-2012-82, př. 5

83. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na poskytnutí půjčky pro Střední školu obchodu a služeb na projekt UMBESA
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje návrh poskytnout bezúročnou půjčku Střední škole obchodu a služeb na realizaci projektu UMBESA. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0463/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout půjčku ve výši 1 300 000 Kč Střední škole obchodu a služeb Jihlava, IČO 00836591, za účelem realizace projektu M00225 Udržitelný jídelníček - realizace trvalé udržitelnosti ve stravovacích zařízeních za zvláštního zohlednění regionálních, sezónních a ekologických potravin a čerstvě připravovaných jídel dle materiálu ZK-05-2012-83, př. 1 za podmínky uzavření smlouvy o spolupráci na realizaci projektu mezi koordinátorem nebo nositelem projektu a Střední školou obchodu a služeb Jihlava;
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 1 300 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2012, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště za účelem poskytnutí půjčky Střední škole obchodu a služeb Jihlava na realizaci projektu M00225 Udržitelný jídelníček - realizace trvalé udržitelnosti ve stravovacích zařízeních za zvláštního zohlednění regionálních, sezónních a ekologických potravin a čerstvě připravovaných jídel.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-83.doc, ZK-05-2012-83, př. 1, ZK-05-2012-83, př. 2, ZK-05-2012-83, př. 3, ZK-05-2012-83, př. 4, ZK-05-2012-83, př. 5

84. Bezúplatný převod majetku státu (Úřad práce v Jihlavě) do majetku kraje za účelem podpory středoškolského vzdělávání
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení dodatky zřizovacích listin níže uvedených příspěvkových organizací. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0464/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 13 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola stavební Jihlava dle materiálu ZK-05-2012-84, př. 3;
 • Dodatek č. 9 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 dle materiálu ZK-05-2012-84, př. 4;
 • Dodatek č. 19 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice dle materiálu ZK-05-2012-84, př. 5.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-84.doc, ZK-05-2012-84, př. 1, ZK-05-2012-84, př. 2, ZK-05-2012-84, př. 3, ZK-05-2012-84, př. 4, ZK-05-2012-84, př. 5

85. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2012
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem rozhodnout o poskytnutí dotací žadatelům v rámci grantového programu „Rozvoj vesnice 2012“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0465/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-85.doc, ZK-05-2012-85, př. 1, ZK-05-2012-85, př. 2

86. Poskytnutí dotace na výstavbu rozhledny na vrchu Mařenka - návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na výstavbu rozhledny na vrchu Mařenka
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0466/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2012-86, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-86.doc, ZK-05-2012-86, př. 1, ZK-05-2012-86, př. 2, ZK-05-2012-86, př. 3

87. Projekt Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu (Angažovanci) připravovaného v rámci OP EÚS AT-CZ
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v daném projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0467/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v projektu Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu ( Angažovanci ) v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 dle materiálu ZK-05-2012-87, př. 1 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 14 748,70 €, tj. 368 717,50 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 25 Kč);
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 3 687 175 Kč (1 euro = 25 Kč) na zvláštní účet kraje Angažovanci určený na spolufinancování projektu Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu (Angažovanci) s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu (Angažovanci);
rozhoduje
 • uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v Programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 dle materiálu ZK-05-2012-87, př. 2;
 • vyhradit si prohlášení skutečností uvedených v materiálu ZK-05-2012-87, př. 3;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu ZK-05-2012-87, př. 3.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 19. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-87.doc, ZK-05-2012-87, př. 1, ZK-05-2012-87, př. 2, ZK-05-2012-87, př. 3

88. Návrh na vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy
Z. Ryšavý seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0468/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
důvodovou zprávu dle materiálu ZK-05-2012-88, př. 1;
rozhoduje
o řešení námitek:
 • obce Vyskytná;
 • obce Ústí;
 • obce Dobronín;
 • obce Jiratice;
 • obce Dudín;
 • Statutárního města Jihlavy;
 • města Havlíčkův Brod;
 • města Telč
dle materiálu ZK-05-2012-88, př. 2;
zohledňuje
 • připomínky:
 • společnosti OSTWINT CZ, s. r. o. Praha;
 • České společnosti pro větrnou energii Praha;
 • Povodí Vltavy, s. p. Praha;
 • obce Bačkovice;
 • Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Praha;
 • Ministerstva obrany ČR Praha
dle materiálu ZK-05-2012-88, př. 2;
 • vypořádání podmínek vyplývajících ze stanoviska MŽP ze dne 10. 7. 2012, čj. 47390/ENV/12 k návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2012-88, př. 5;
vydává
Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, podle ust. § 7 odst. 2 písm. a) a podle ust. § 36 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, formou opatření obecné povahy, jak je obsaženo v materiálech ZK-05-2012-88, př. 2 a ZK-05-2012-88, př. 3, upravené ve smyslu rozhodnutí o námitkách a podle zohlednění připomínek;
ukládá
odboru ÚPSŘ zajištění:
 • zpracování čistopisu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina;
 • vyhotovení Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, zahrnující právní stav dokumentace po provedené aktualizaci.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 14. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-88.doc, ZK-05-2012-88, př. 1, ZK-05-2012-88, př. 2, ZK-05-2012-88, př. 3, ZK-05-2012-88, př. 4, ZK-05-2012-88, př. 5

89. Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2013
Z. Ryšavý podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu poskytnout dotaci společnosti Stanice Pavlov. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0469/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 1 400 000 Kč Stanici Pavlov, o. p. s., IČO 28771028, na zajištění provozu Stanice ochrany fauny Pavlov v roce 2013 dle materiálu ZK-05-2012-89, př. 3.
odpovědnost: OŽP
termín: do 15. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-89.doc, ZK-05-2012-89, př. 1, ZK-05-2012-89, př. 2, ZK-05-2012-89, př. 3, ZK-05-2012-89, př. 4, ZK-05-2012-89, př. 5

90. Podklady k žádostem o poskytnutí finanční podpory na projekty Biodiverzita II. z Operačního programu Životní prostředí
Z. Ryšavý seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem schválit smlouvy o spolupráci a veřejnoprávní smlouvy. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0470/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhrazuje
si v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o uzavření smluv o spolupráci a veřejnoprávních smluv při realizaci akcí projektu Biodiverzita II. dle materiálů ZK-05-2012-90, př. 1, ZK-05-2012-90, př. 2, ZK-05-2012-90, př. 3, ZK-05-2012-90, př. 4, ZK-05-2012-90, př. 5, ZK-05-2012-90, př. 6, ZK-05-2012-90, př. 7, ZK-05-2012-90, př. 8, ZK-05-2012-90, př. 9, ZK-05-2012-90, př. 10, ZK-05-2012-90, př. 11, ZK-05-2012-90, př. 12, ZK-05-2012-90, př. 13, ZK-05-2012-90, př. 14, ZK-05-2012-90, př. 15, ZK-05-2012-90, př. 16, ZK-05-2012-90, př. 17, ZK-05-2012-90, př. 18, ZK-05-2012-90, př. 19, ZK-05-2012-90, př. 20, ZK-05-2012-90, př. 21, ZK-05-2012-90, př. 22 a ZK-05-2012-90, př. 23;
rozhoduje
o uzavření smluv o spolupráci a veřejnoprávních smluv při realizaci akcí projektu Biodiverzita II. dle materiálů ZK-05-2012-90, př. 1, ZK-05-2012-90, př. 2, ZK-05-2012-90, př. 3, ZK-05-2012-90, př. 4, ZK-05-2012-90, př. 5, ZK-05-2012-90, př. 6, ZK-05-2012-90, př. 7, ZK-05-2012-90, př. 8, ZK-05-2012-90, př. 9, ZK-05-2012-90, př. 10, ZK-05-2012-90, př. 11, ZK-05-2012-90, př. 12, ZK-05-2012-90, př. 13, ZK-05-2012-90, př. 14, ZK-05-2012-90, př. 15, ZK-05-2012-90, př. 16, ZK-05-2012-90, př. 17, ZK-05-2012-90, př. 18, ZK-05-2012-90, př. 19, ZK-05-2012-90, př. 20, ZK-05-2012-90, př. 21, ZK-05-2012-90, př. 22 a ZK-05-2012-90, př. 23.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 18. 09. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-90.doc, ZK-05-2012-90, př. 1, ZK-05-2012-90, př. 2, ZK-05-2012-90, př. 3, ZK-05-2012-90, př. 4, ZK-05-2012-90, př. 5, ZK-05-2012-90, př. 6, ZK-05-2012-90, př. 7, ZK-05-2012-90, př. 8, ZK-05-2012-90, př. 9, ZK-05-2012-90, př. 10, ZK-05-2012-90, př. 11, ZK-05-2012-90, př. 12, ZK-05-2012-90, př. 13, ZK-05-2012-90, př. 14, ZK-05-2012-90, př. 15, ZK-05-2012-90, př. 16, ZK-05-2012-90, př. 17, ZK-05-2012-90, př. 18, ZK-05-2012-90, př. 19, ZK-05-2012-90, př. 20, ZK-05-2012-90, př. 21, ZK-05-2012-90, př. 22, ZK-05-2012-90, př. 23

91. Regionální operační program Jihovýchod - širokopásmé NGA sítě - smlouvy obecného hospodářského zájmu a smlouvy o poskytnutí dotace
Z. Ryšavý předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0471/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálů ZK-05-2012-91, př. 1 a ZK-05-2012-91, př. 2 a Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálů ZK-05-2012-91, př. 6 a ZK-05-2012-91, př. 7.
odpovědnost: OI, OAPŘ
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-91.doc, ZK-05-2012-91, př. 1, ZK-05-2012-91, př. 2, ZK-05-2012-91, př. 3, ZK-05-2012-91, př. 4, ZK-05-2012-91, př. 5, ZK-05-2012-91, př. 6, ZK-05-2012-91, př. 7, ZK-05-2012-91, př. 8, ZK-05-2012-91, př. 9

92. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2012
T. Škaryd seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnout dotace žadatelům v rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2012“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0472/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2012 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2012-92, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 1. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-92.doc, ZK-05-2012-92, př. 1

93. Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
T. Škaryd předložil zastupitelstvu kraje na vědomí informaci o předběžném projektovém záměru příspěvkové organizace Vysočina Tourism. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0473/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o předběžném projektovém záměru Vysočina Tourism, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-93, př. 1;
schvaluje
závazek kraje na zabezpečení:
 • předfinancování projektu Mediální kampaň turistického regionu Vysočina v Rakousku do výše 4 318 000 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu;
 • zdrojů krytí finanční spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů, tj. max. do výše 431 800 Kč projektu Mediální kampaň turistického regionu Vysočina v Rakousku z rozpočtu kraje.
odpovědnost: OKPPCR, OE, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 31. 1. 2017
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-93.doc, ZK-05-2012-93, př. 1, ZK-05-2012-93, př. 2

104. Návrh na provedení rozpočtového opatření – příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou půjčky určené na realizaci projektu „Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013“
T. Škaryd seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0474/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření, a sice:
zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2012 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 982 890,36 Kč v souvislosti s vratkou první splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu „Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-104.doc

94. Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
T. Škaryd seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem udělit v rámci 22. ročníku Podzimního knižního veletrhu Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0475/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou v rámci 22. ročníku Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-94.doc, ZK-05-2012-94, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 95 - 97, 107, 108 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

95. Změna zřizovací listiny příspěvkových organizací Ústav sociální péče Zboží a Domov důchodců Ždírec
Usnesení 0476/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 8 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2012-95, př. 1;
 • Dodatek č. 8 Zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2012-95, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelé dotčených organizací
termín: 1. 1. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-95.doc, ZK-05-2012-95, př. 1, ZK-05-2012-95, př. 2

96. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
Usnesení 0477/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 17 Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, příspěvkové organizace, dle materiálů ZK-05-2012-96, př. 1 a ZK-05-2012-96, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
termín: do 1. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-96.doc, ZK-05-2012-96, př. 1, ZK-05-2012-96, př. 2

97. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
Usnesení 0478/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 9 Zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálů ZK-05-2012-97, př. 1 a ZK-05-2012-97, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
termín: do 1. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-97.doc, ZK-05-2012-97, př. 1, ZK-05-2012-97, př. 2

107. Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky
Usnesení 0479/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím a příspěvkovým organizacím měst, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky v celkové výši 758 000,- Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství dle materiálu ZK-05-2012-107, př. 1;
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2012-107, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-107.doc, ZK-05-2012-107, př. 1, ZK-05-2012-107, př. 2

108. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2012 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
Usnesení 0480/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Sociální věci příjemcům dotace, u nichž je rozhodnutí poskytnout dotaci v kompetenci rady kraje;
schvaluje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 3 337 000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-05-2012-108, př. 1.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-108.doc, ZK-05-2012-108, př. 1, ZK-05-2012-108, př. 2, ZK-05-2012-108, př. 3

98. Výhled hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2012 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření
P. Krčál seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření za odvětví sociální péče. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0481/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, položky 5901 - Nespecifikované rezervy o celkovou částku 10 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o celkovou částku 10 000 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na úhradu záporných výsledků hospodaření pouze u těch příspěvkových organizací, které na základě předložených rozborů hospodaření k 30. 9. 2012 a výhledu hospodaření ke konci roku nebudou schopny z vlastních prostředků zajistit dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-98.doc, ZK-05-2012-98, př. 1

105. Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje ke schválení aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0482/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
schválit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina – Aktualizaci pro rok 2012 – 2014 dle materiálu ZK-05-2012-105, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-105.doc, ZK-05-2012-105, př. 1

106. FOND VYSOČINY – grantový program „Podporujeme prorodinnou politiku obcí“
P. Krčál seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem vyhlášení grantového programu na podporu prorodinných aktivit v obcích a městech na území Kraje Vysočina.
M. Vystrčil vyjádřil svůj postoj a připomínky k navrhovanému grantovému programu.
Předsedající přednesl návrh na jmenování členů řídicího výboru uvedeného grantového programu ke schválení.
Usnesení 0483/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Podporujeme prorodinnou politiku obcí“ dle materiálu ZK-05-2012-106, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Podporujeme prorodinnou politiku obcí“ ve složení:
ODS – Jiří Hormandl (PE); Ivo Vítek (TR);
KDU-ČSL – Jiří Vondráček (ZR); Petr Kesl (PE);
ČSSD – Vladimír Černý (TR);
KSČM – Ladislav Nováček (PE); Kamil Vejvoda (ZR);
 • Marii Bohuslavovou (HB, ČSSD) předsedkyní řídicího výboru grantového programu „Podporujeme prorodinnou politiku obcí“;
 • garantem grantového programu „Podporujeme prorodinnou politiku obcí“ odbor sociálních věcí a zástupce garanta Věru Švarcovou s právem hlasovacím a Marka Homolku s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-106.doc, ZK-05-2012-106, př. 1, ZK-05-2012-106, př. 2

99. Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zemědělství
J. Matějek předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout dotace žadatelům na drobné vodohospodářské ekologické akce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0484/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace obcím a svazku obcí z kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, na drobné vodohospodářské ekologické akce v celkové výši 14 236 549 Kč dle materiálu ZK-05-2012-99, př. 2;
 • neposkytnout dotace obcím z kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, na drobné vodohospodářské ekologické akce dle materiálu ZK-05-2012-99, př. 3;
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2012-99, př. 4;
ukládá
odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství zapracovat výdaje ve výši 5 546 460 Kč do návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013, do kapitoly Zemědělství.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-99.doc, ZK-05-2012-99, př. 1, ZK-05-2012-99, př. 2, ZK-05-2012-99, př. 3, ZK-05-2012-99, př. 4

100. Žádost městyse Sněžné o poskytnutí dotace na realizaci akce Komplexní protipovodňová opatření Sněžné
J. Matějek seznámil zastupitelstvo kraje s žádosti městyse Sněžné o poskytnutí dotace na realizaci akce Komplexní protipovodňová opatření Sněžné. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0485/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci městysi Sněžné z rozpočtu kraje na realizaci akce Komplexní protipovodňová opatření Sněžné.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-100.doc, ZK-05-2012-100, př. 1

101. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
J. Matějek předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0486/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2012-101, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 10. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-101.doc, ZK-05-2012-101, př. 1, ZK-05-2012-101, př. 2

102. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
J. Matějek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zemědělství. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0487/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 103x položka Lesní hospodářství o částku 3 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 000 000 Kč;
vyhrazuje si
rozhodnout poskytnout či neposkytnout navržené dotace žadatelům v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 -2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5, u kterých je výše částky do 200 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5, žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2012-102, př. 1;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5, žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2012-102, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-102.doc, ZK-05-2012-102, př. 1, ZK-05-2012-102, př. 2

103. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - žádost obce Pavlínov o dotaci na úhradu části nákladů na odstranění živelní pohromy
J. Matějek seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí obce Pavlínov o poskytnutí finančního příspěvku na odstranění živelní události. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0488/05/2012/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 200 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dar dle materiálu ZK-05-2012-103, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2012-103.doc, ZK-05-2012-103, př. 1, ZK-05-2012-103, př. 2

112. Rozprava členů zastupitelstva

V rámci rozpravy poděkovali předsedové jednotlivých politických klubů přítomným zastupitelům za spolupráci v uplynulém volebním období a J. Běhounek ukončil zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2012.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:

Ing. Vladimír Černý        ……...……………………………………


Ivo Rohovský        …..………………………………….……Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2012.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2012 dne 18. 9. 2012.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 27. 9. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz