Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-21

ZK-05-2012-21.doc  ZK-05-2012-21pr01.doc  ZK-05-2012-21pr02.pdf
Číslo materiálu21
Číslo jednacíZK-05-2012-21
NázevDarování pozemků v k. ú. Speřice a obci Jiřice
Zpracoval V. Veselá
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemku obci Jiřice.
Obec Jiřice požádala svým dopisem ze dne 16. 5. 2012 o darování pozemku par. č. st. 49 v k. ú. Speřice a obci Jiřice. Pozemek je zastavěný autobusovou čekárnou, která je ve vlastnictví obce Jiřice. Budova čekárny nebyla zapsána v katastru nemovitostí a v současné době předložila obec Jiřice doklady Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu, Katastrálnímu pracovišti Pelhřimov k provedení jejího záznamu do katastru.
Usnesením 1273/27/2012/RK rada kraje rozhodla zveřejnit záměr darování pozemku zastavěného čekárnou v k. ú. Speřice a obci Želiv. Záměr byl vyvěšen na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 26. 7. - 27. 8. 2012.
Pozemek par. č. st. 49 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou byl pozemek svěřen do správy, nyní k hospodaření příspěvkové organizaci kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Pelhřimov pro k. ú. Speřice a obec Jiřice na listu vlastnictví č. 249.
Návrh řešení OM navrhuje převést darem pozemek par. č. st. 49 o výměře 20 m2 v k. ú. Speřice a obci Jiřice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jiřice.
Požadovaný pozemek není zastavěn silnicí a je pro kraj nepotřebný.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využíván komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem uvedený pozemek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jiřice a schválit dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým bude upraven rozsah svěřeného majetku.
StanoviskaUsnesením 1273/27/2012/RK rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. st. 49 o výměře 20 m2 v k. ú. Speřice a obci Jiřice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jiřice a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. st. 49 o výměře 20 m2 v k. ú. Speřice a obci Jiřice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jiřice.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Pelhřimov souhlasí s darováním uvedeného pozemku. ODSH s uvedeným převodem také souhlasí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. st. 49 o výměře 20 m2 v k. ú. Speřice a obci Jiřice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jiřice;
schvaluje
dodatek č. 841 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-21, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. prosince 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz