Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-45

ZK-05-2012-45.doc  ZK-05-2012-45pr01.doc  ZK-05-2012-45pr02.pdf
Číslo materiálu45
Číslo jednacíZK-05-2012-45
NázevDarování pozemků v k. ú. Hosov a obci Jihlava
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává darování pozemků v k. ú. Hosov a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava za účelem výstavby cyklostezky.
Kraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů v platném znění, a na základě Rozhodnutí MDS ČR č.j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy a dalšího movitého a nemovitého majetku, ke kterému měly příslušnost hospodaření státní příspěvkové organizace SÚS na území kraje Vysočina.
Na OM se obrátilo statutární město Jihlava se žádostí o darování pozemků par. č. 700/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 026 m2 a par. č. 700/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 269 m2 v k. ú. Hosov a obci Jihlava. V rámci akce SO
G01-02-101 Hosov - Hruškové Dvory, CO2 Luční rybník - Diana plánuje město na těchto pozemcích vybudování cyklostezky.
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava vede oba pozemky na LV č. 127 pro uvedené k. ú. a obec, kde je jako vlastník uveden Kraj Vysočina a příslušnost hospodaření má Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
K oběma uvedeným pozemkům je na základě § 101 zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) zřízeno předkupní právo ve prospěch statutárního města Jihlava za účelem výstavby zmíněné cyklostezky.
Usnesením č. 1278/27/2012/RK ze dne 24. 7. 2012 rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků par. č. 700/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 026 m2 a par. č. 700/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 269 m2 v k. ú. Hosov a obci Jihlava do vlastnictví statutárního města Jihlava. Vlastní zveřejnění záměru darování proběhlo ve dnech 26. 7. 2012 až 27. 8. 2012.
Návrh řešení OM navrhuje darovat oba pozemky do vlastnictví statutárního města, protože se nacházejí mimo těleso silnice II/602 a jsou pro potřeby kraje nevyužitelné.
V případě uzavření darovací smlouvy bude nezbytné vyjmout tyto pozemky z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout darovat pozemky do vlastnictví města a schválit dodatek zřizovací listiny. Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smluvní vztah.
StanoviskaUsnesením č. 1278/27/2012/RK ze dne 24. 7. 2012 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 700/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 026 m2 a par. č. 700/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 269 m2 v k. ú. Hosov a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava;
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, provoz Jihlava souhlasí s darováním pozemků do vlastnictví města;
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s darováním pozemků městu.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 700/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 026 m2 a par. č. 700/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 269 m2 v k. ú. Hosov a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava;
schvaluje
dodatek č. 863 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-45, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz