Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-22

ZK-05-2012-22.doc  ZK-05-2012-22pr01.doc  ZK-05-2012-22pr02.doc  ZK-05-2012-22pr03.pdf
Číslo materiálu22
Číslo jednacíZK-05-2012-22
NázevPřevody pozemků v k. ú. a obci Humpolec
Zpracoval V. Veselá
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o převody pozemků v areálu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, pracoviště Humpolec a areálu FMP-lignum, výrobního družstva Humpolec.
FMP-lignum, výrobní družstvo Humpolec požádalo prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, pracoviště Pelhřimov o majetkoprávní vypořádání pozemků, které se nacházejí v sousedním areálu. Z katastrální mapy zachycující areály Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, Humpolec a FMP-lignum, výrobní družstvo Humpolec je zřejmé, že pozemky, par. č. 1493/8 a par. č. 1493/9, které jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina, se nacházejí v areálu FMP-lignum a naopak pozemek par. č. 1496/83, který je ve vlastnictví FMP-lignum se nachází v areálu KSÚSV Humpolec. Oba areály jsou odděleny plotem.
Usnesením 1279/27/2012/RK rada kraje rozhodla zveřejnit prodej pozemků par. č. 1493/8 a par. č. 1493/9 v k. ú. a obci Humpolec. Záměr byl vyvěšen na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 26. 7. - 27. 8. 2012.
Pozemky par. č. 1493/8 a par. č. 1493/9 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou byly dány do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Pelhřimov resp. podle Rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací vydaného krajem Vysočina a schváleného Zastupitelstvem kraje Vysočina usnesením č. 0523/08/2006/ZK ze dne 7. 11. 2006, účinného od 1. 1. 2007, byly tyto pozemky svěřeny do správy organizace s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, nyní předány k hospodaření této organizaci. Pozemky jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Pelhřimov pro k. ú. a obec Humpolec na LV č. 3805.
Návrh řešení OM navrhuje úplatně převést pozemky par. č. 1493/8 o výměře 155 m2 a par. č. 1493/9 o výměře 126 m2 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví
FMP-lignum, výrobního družstva, Na Závodí 447, 396 01 Humpolec a uzavřít s ním kupní smlouvu na převod uvedených pozemků za celkovou dohodnutou kupní cenu 42 150 Kč, která odpovídá kupní ceně obvyklé dle znaleckého posudku č. 63-2012-3055 ze dne 15. 7. 2012, a to u pozemku par. č. 1493/8 za částku 23 250 Kč a par. č. 1493/9 za částku 18 900 Kč, t. j. 150 Kč/m2 (cena zjištěná - úřední dle téhož posudku cca 72 Kč/m2).
OM dále navrhuje nabýt úplatně pozemek par. č. 1496/83 o výměře 239 m2 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví FMP-lignum, výrobní družstvo, Na Závodí 447, 396 01 Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina, a to za dohodnutou kupní cenu 35 850 Kč, která odpovídá ceně obvyklé dle výše uvedeného znaleckého posudku.
Vynaložené náklady na znalecký posudek ve výši 1 500 Kč budou ze 2/3 požadovány k uhrazení ze strany nabyvatele pozemků kraje.
Pozemky par. č. 1493/8 a par. č. 1493/9 jsou pro Kraj Vysočina nepotřebné, pozemek par. č. 1496/83 se nachází v areálu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, pracoviště Humpolec.
Kupní smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní smlouvy.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout
* převést úplatně pozemky nacházející se v areálu FMP-lignum, výrobního družstva Humpolec v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví Kraje Vysočina do FMP-lignum, výrobní družstvo Humpolec,
* nabýt úplatně pozemek v areálu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, pracoviště Humpolec v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví FMP-lignum, výrobní družstvo Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina
a schválit dodatky zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterými bude upraven rozsah svěřeného majetku.
StanoviskaUsnesením 1279/27/2012/RK rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemků par. č. 1493/8 o výměře 155 m2 a par. č. 1493/9 o výměře 126 m2 v k. ú. a obci Humpolec a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout;
* převést úplatně pozemky par. č. 1493/8 o výměře 155 m2 a par. č. 1493/9 o výměře 126 m2 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví FMP-lignum, výrobní družstvo, Na Závodí 447, 396 01 Humpolec za dohodnutou kupní cenu 42 150 Kč plus 1 000 Kč jako podíl na výdajích na pořízení znaleckého posudku;
* nabýt úplatně pozemek par. č. 1496/83 o výměře 239 m2 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví FMP-lignum, výrobní družstvo, Na Závodí 447,396 01 Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 35 850 Kč.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Pelhřimov souhlasí se vzájemnými převody pozemků. ODSH s uvedenými převody také souhlasí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést úplatně pozemky par. č. 1493/8 o výměře 155 m2 a par. č. 1493/9 o výměře 126 m2 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví FMP-lignum, výrobní družstvo, Na Závodí 447, 396 01 Humpolec za dohodnutou kupní cenu 42 150 Kč plus 1 000 Kč jako podíl na výdajích na pořízení znaleckého posudku;
* nabýt úplatně pozemek par. č. 1496/83 o výměře 239 m2 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví FMP-lignum, výrobní družstvo, Na Závodí 447, 396 01 Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 35 850 Kč;
schvaluje
* dodatek č. 842 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-22, př. 1;
* dodatek č. 843 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-22, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. prosince 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz