Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-88

ZK-05-2012-88.doc  ZK-05-2012-88pr01.doc  ZK-05-2012-88pr02.doc  ZK-05-2012-88pr03.zip  ZK-05-2012-88pr04.doc  ZK-05-2012-88pr05.doc
Číslo materiálu88
Číslo jednacíZK-05-2012-88
NázevNávrh na vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy
Zpracoval J. Strejček, P. Průža, M. Stloukalová, L. Ryšavá
Předkládá Z. Ryšavý
Počet příloh
Popis problémuKrajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen pořizovatel) předkládá návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (dále jen návrh aktualizace č. 1 ZÚR KrV) k jejich vydání, jako opatření obecné povahy ve smyslu ust. § 41 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů.
Z ustanovení § 42 stavebního zákona vyplývá povinnost předložit zastupitelstvu kraje nejpozději do 2 let po vydání zásad územního rozvoje zprávu o uplatňování v uplynulém období. Pořizovatel tuto povinnost splnil a Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 22. 6. 2010 usnesením 0305/04/2010/ZK tuto zprávu schválilo. Na základě schválené zprávy o uplatňování v uplynulém období, která se stala zadáním pro aktualizaci č. 1 ZÚR KrV, pořizovatel zahájil vlastní proces pořízení aktualizace č. 1 ZÚR KrV, který je popsán v příloze 1 - Důvodová zpráva.
Dne 11. 7. 2012 obdržel pořizovatel stanovisko MŽP k návrhu aktualizace č. 1 ZÚR KrV podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu ustanovení § 10i výše uvedeného zákona je schvalující orgán povinen ve svém usnesení o schválení aktualizace č. 1 ZÚR KrV zdůvodnit, jak zohlednil podmínky vyplývající ze stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. V příloze 5 je předloženo stanovisko MŽP včetně zohlednění podmínek uvedených ve stanovisku.
Pořizovatel v předstihu projednal na jednání rady kraje dne 24. 7. 2012 návrh vypořádání námitek a připomínek z veřejného projednání aktualizace č. 1 ZÚR KrV. A to vzhledem k obsahu a způsobu rozhodování o námitkách a připomínkách. Rada kraje vzala tento materiál na vědomí. Dne 16. 8. 2012 pořizovatel uspořádal pro členy zastupitelstva kraje a členy Výboru pro regionální rozvoj seminář o obsahu aktualizace č. 1 ZÚR KrV a návrhu vypořádání došlých námitek a připomínek k tomuto návrhu.
Návrh řešení Postup procesu vydání aktualizace č. 1 ZÚR KrV se řídí stavebním zákonem. V přílohách 1 až 5 předkládáme materiály potřebné pro vydání aktualizace č. 1 ZÚR KrV. Zastupitelstvo kraje rozhodne o všech uplatněných námitkách. Seznam všech uplatněných námitek, jejich obsah, návrh na rozhodnutí o nich a jejich odůvodnění je uveden v materiálech
ZK-05-2012-88, př. 2 a ZK-05-2012-88, př. 4.
Zastupitelstvo kraje zohlední uplatněné připomínky. Seznam připomínek, jejich obsah a návrh na jejich zohlednění je uveden v materiálech ZK-05-2012-88, př. 2 a ZK-05-2012-88, př. 4 a zohlední vypořádání podmínek vyplývajících ze stanoviska MŽP dle materiálu
ZK-05-2012-88, př. 5.
Zastupitelstvo kraje vydá aktualizaci č. 1 ZÚR KrV, jako opatření obecné povahy.
Zastupitelstvo kraje uloží pořizovateli úkoly, které souvisejí s dokončením pořizovatelské činnosti.
Popis předkládaných materiálů:
ZK-05-2012-88, př. 1 - Důvodová zpráva
ZK-05-2012-88, př. 2 - Opatření obecní povahy Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
ZK-05-2012-88, př. 3 - návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, upravená verze po projednání s dotčenými orgány a předložená k veřejnému projednání 29. 5. 2012
ZK-05-2012-88, př. 4 - Námitky, připomínky a stanoviska - pracovní tabulky
ZK-05-2012-88, př. 5 - Stanovisko MŽP k návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina včetně jeho zohlednění
StanoviskaRada kraje usnesením 1519/29/2012/RK ze dne 28. 8. 2012 doporučila zastupitelstvu kraje vzít na vědomí důvodovou zprávu dle materiálu RK-29-2012-34, př. 1, rozhodnout o řešení námitek dle materiálu RK-29-2012-34, př. 2, zohlednit připomínky RK-29-2012-34, př. 2 a vypořádání podmínek vyplývajících ze stanoviska MŽP ze dne 10. 7. 2012, čj. 47390/ENV/12 k návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina dle materiálu RK-29-2012-34, př. 5, vydat Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, dle materiálu RK-29-2012-34, př. 2 a př. 3, upravené ve smyslu rozhodnutí o námitkách a podle zohlednění připomínek, uložit odboru ÚPSŘ zpracování čistopisu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a vyhotovení Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, zahrnující právní stav dokumentace po provedené aktualizaci.
Odbor dopravy a silničního hospodářství: ODSH souhlasí se zněním usnesení.
Odbor životního prostředí: OŽP souhlasí s návrhem řešení, návrh řešení vychází z podkladů odboru a je v něm reagováno na aktuální judikaturu Nejvyššího správního soudu při řešení ZÚR jiných krajů.
Oddělení ostatních správních činností: K předloženému materiálu nemáme připomínky.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
důvodovou zprávu dle materiálu ZK-05-2012-88, př. 1;
rozhoduje
o řešení námitek:
- obce Vyskytná;
- obce Ústí;
- obce Dobronín;
- obce Jiratice;
- obce Dudín;
- Statutárního města Jihlavy;
- města Havlíčkův Brod;
- města Telč
dle materiálu ZK-05-2012-88, př. 2;
zohledňuje
* připomínky:
- společnosti OSTWINT CZ, s. r. o. Praha;
- České společnosti pro větrnou energii Praha;
- Povodí Vltavy, s. p. Praha;
- obce Bačkovice;
- Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Praha;
- Ministerstva obrany ČR Praha
dle materiálu ZK-05-2012-88, př. 2;
* vypořádání podmínek vyplývajících ze stanoviska MŽP ze dne 10. 7. 2012, čj. 47390/ENV/12 k návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2012-88, př. 5;
vydává
Aktualizaci č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, podle ust. § 7 odst. 2 písm. a) a podle ust. § 36 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, formou opatření obecné povahy, jak je obsaženo v materiálech
ZK-05-2012-88, př. 2 a ZK-05-2012-88, př. 3, upravené ve smyslu rozhodnutí o námitkách a podle zohlednění připomínek;
ukládá
odboru ÚSPŘ zajištění:
- zpracování čistopisu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina;
- vyhotovení Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, zahrnující právní stav dokumentace po provedené aktualizaci.
Odpovědnost OÚPSŘ
Termín 14. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz