Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-99

ZK-05-2012-99.doc  ZK-05-2012-99pr01.pdf  ZK-05-2012-99pr02.xls  ZK-05-2012-99pr03.xls  ZK-05-2012-99pr04.doc
Číslo materiálu99
Číslo jednacíZK-05-2012-99
NázevPoskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zemědělství
Zpracoval P. Bureš, J. Mikyna, R. Zvolánek
Předkládá J. Matějek
Počet příloh
Popis problémuJedná se o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce. V termínu pro příjem žádostí v rámci 2. kola do 31. 7. 2012 bylo odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství doručeno 7 žádostí o poskytnutí dotace v celkové výši 20 057 934 Kč (viz příloha č. 2 a 3 tohoto materiálu).
Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo dne 8. 11. 2011 usnesením č. 0527/06/2011/ZK Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce č. 07/11 (dále jen zásady ). Zásady řeší poskytování finančních prostředků na výstavbu či rekonstrukci kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích o velikosti do 10 000 ekvivalentních obyvatel.
Ve schváleném rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 v kapitole Zemědělství bylo k dispozici 42 000 000 Kč na řešení této problematiky. V rámci 1. kola příjmu žádostí do 31. 1. 2012 Zastupitelstvo kraje rozhodlo poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly dne 27. 3. 2012 usnesením č. 0160/02/2012/ZK pro 8 žadatelů v celkové výši 40 309 911 Kč a zároveň schválilo rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství spočívající ve zvýšení § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly o částku 7 000 000 Kč při současném snížení § 2310 Pitná voda o částku 7 000 000 Kč. V rozpočtu kraje na kapitole Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly je tedy k dispozici 8 690 089 Kč.
Návrh řešení Hodnotící výbor pro posouzení žádostí zasedal dne 15. 8. 2012. Žádosti doporučené k poskytnutí dotace včetně monitorovacích indikátorů podle zásad a dalších údajů k jednotlivým posuzovaným žádostem jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto materiálu, žádosti nedoporučené k poskytnutí dotace jsou uvedené v příloze č. 3 tohoto materiálu. Zápis ze zasedání hodnotícího výboru je přílohou č. 1 tohoto materiálu.
Hodnotící výbor doporučil poskytnutí dotací 5 žadatelům. Celková výše doporučených dotací je 14 236 549 Kč. Rozdíl oproti částce, která je k dispozici v rozpočtu kraje na kapitole Zemědělství, ve výši 5 546 460 Kč hodnotící výbor doporučil zahrnout do návrhu rozpočtu Kraje Vysočina 2013, kapitoly Zemědělství jako smluvní závazek roku 2012.
Čerpání dotací bude probíhat podle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž návrh je přílohou č. 4 tohoto materiálu.
Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství spočívá ve snížení položky 6901 Rezervy kapitálových výdajů o částku 8 690 089 Kč při současném zvýšení položky 6341 Investiční transfery obcím o částku 6 594 230 Kč a položky 6349 Investiční transfery dobrovolným svazkům obcí o částku 2 095 859 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor:
Ekonomický odbor nemá připomínky. Aktuální stav rezervy na kapitole Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly je 8 690 089 Kč. Rozpočtem na kapitole Zemědělství, § 2321 zůstává nepokryta v roce 2012 částka 5 546 460 Kč, kterou je třeba zahrnout do návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013, do kapitoly Zemědělství.

Odbor informatiky:
Uvedené položky byly zaevidovány v systému eDotace.

Rada kraje dne 28. 8. 2012 usnesením č. 1553/29/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace obcím a svazku obcí z kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, na drobné vodohospodářské ekologické akce v celkové výši 14 236 549 Kč dle materiálu ZK-05-2012-99, př. 2; neposkytnout dotace obcím z kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, na drobné vodohospodářské ekologické akce dle materiálu ZK-05-2012-99, př. 3; schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2012-99, př. 4 a uložit odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství zapracovat výdaje ve výši 5 546 460 Kč do návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013, do kapitoly Zemědělství.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* poskytnout dotace obcím a svazku obcí z kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, na drobné vodohospodářské ekologické akce v celkové výši 14 236 549 Kč dle materiálu ZK-05-2012-99, př. 2;
* neposkytnout dotace obcím z kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, na drobné vodohospodářské ekologické akce dle materiálu
ZK-05-2012-99, př. 3;
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2012-99, př. 4;
ukládá
odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství zapracovat výdaje ve výši 5 546 460 Kč do návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013, do kapitoly Zemědělství.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz