Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-50

ZK-05-2012-50.doc  ZK-05-2012-50pr01.doc  ZK-05-2012-50pr02.pdf
Číslo materiálu50
Číslo jednacíZK-05-2012-50
NázevKoupě pozemku v k. ú. a obci Lidmaň
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší úplatné nabytí pozemku pro výstavbu budovy pro ubytování klientů Ústavu sociální péče Lidmaň.
OM zajišťuje výstavbu budovy pro ubytování klientů Ústavu sociální péče Lidmaň s názvem CEC5 Lidmaň - výstavba obytné budovy . Tato stavba je součástí projektu CEC5- Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách) v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce (Central Europe).
Po zahájení stavby bylo zjištěno, že pozemek ve vlastnictví kraje par. č. 154/1 v k. ú. Lidmaň, na němž je stavba prováděna, není dostatečně veliký a je třeba získat do vlastnictví kraje sousední pozemek par. č. 903/8 - orná půda o výměře 82 m2. Vlastníkem tohoto pozemku je Zemědělské družstvo Černovice u Tábora. Pozemek je již v současné době zaplocen a tvoří areál Ústavu sociální péče Lidmaň. Na tomto pozemku má být vybudována opěrná zeď, která by bránila sesuvu půdy a omezila pronikání srážkové vody z okolních polí. Předběžně bylo jednáno s předsedou zemědělského družstva a bylo přislíbeno, že pozemek do vlastnictví kraje družstvo prodá.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje koupit do vlastnictví kraje pozemek par. č. 903/8 - orná půda o výměře 82 m2 v k. ú. Lidmaň za účelem výstavby opěrné zdi v rámci stavby CEC5 Lidmaň - výstavba obytné budovy . Kupní cena byla stanovena dohodou ve výši 1 000 Kč. S ohledem na skutečnost, že se jedná o zemědělskou půdu, je cena vzhledem k velikosti pozemku přijatelná. V případě kladného rozhodnutí bude pozemek předán k hospodaření Ústavu sociální péče Lidmaň.
Smlouva není předkládána, neboť jde o standardní typ smlouvy.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt výše uvedený pozemek do vlastnictví kraje za dohodnutou kupní cenu a schválit dodatek zřizovací listiny Ústavu sociální péče Lidmaň, kterým bude koupený pozemek předán této organizaci k hospodaření.
StanoviskaUsnesením 1584/30/2012/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemek par. č. 903/8 - orná půda o výměře 82 m2 v k. ú. a obci Lidmaň z vlastnictví Zemědělského družstva Černovice u Tábora, se sídlem Ćernovice u Tábora, Dobešovská 590, 394 94, IČ: 001 11 091 do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 000 Kč.
Odbor sociálních věcí souhlasí s koupí pozemku par. č. 903/8 - orná půda o výměře 82 m2 v k. ú. Lidmaň v souvislosti se stavbou CEC5 Lidmaň - výstavba obytné budovy .
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně pozemek par. č. 903/8 - orná půda o výměře 82 m2 v k. ú. a obci Lidmaň z vlastnictví Zemědělského družstva Černovice u Tábora, se sídlem Ćernovice u Tábora, Dobešovská 590, 394 94, IČ: 001 11 091 do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 000 Kč;
schvaluje
dodatek č. 10 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2012-50, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31 prosince 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz