Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-72

ZK-05-2012-72.doc  ZK-05-2012-72pr01.doc  ZK-05-2012-72pr02.doc  ZK-05-2012-72pr03.doc  ZK-05-2012-72pr04.doc  ZK-05-2012-72pr04upr1.doc  ZK-05-2012-72pr05.doc
Číslo materiálu72
Číslo jednacíZK-05-2012-72
NázevStřední školství v Kamenici nad Lipou - řešení školní jídelny a domova mládeže
Zpracoval M. Pech, P. Kolář, K. Ubr, P. Dvořák, V. Krčál
Předkládá M. Kružíková, L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuMateriál předkládá návrh na smluvní řešení záměru převést městu Kamenice nad Lipou areál školní jídelny a domova mládeže v souvislosti s restrukturalizací Střední školy Kamenice nad Lipou ve spojení se Střední průmyslovou školou a Středním odborným učilištěm Pelhřimov.
Zastupitelstvo kraje na svém červnovém jednání mimo jiné schválilo záměr darovat soubor nemovitostí v areálu školní jídelny a domova mládeže Střední školy Kamenice nad Lipou do vlastnictví města Kamenice nad Lipou dnem 1. 1. 2013 za podmínky zajištění stravování a ubytování žáků odloučeného pracoviště Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov po dobu jejich výuky v Kamenici nad Lipou nejméně po dobu dalších 10 let (usnesení 0352/04/2012/ZK). Záměr darovat nemovitosti byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina v termínu od 2. 7. 2012 do 2. 8. 2012. Nyní je potřebné dokončit realizaci záměru uzavřením příslušných smluv, včetně převodu movitých věcí.
Návrh řešení OM a OŠMS předkládají orgánům kraje k projednání návrhy darovacích smluv (materiály
ZK-05-2012-72, př. 1 a ZK-05-2012-72, př. 2) a návrh smlouvy o spolupráci při zajištění stravování a ubytování žáků (materiál ZK-05-2012-72, př. 3).
Ve smyslu návrhu bude upraven formou dodatku zřizovací listiny rozsah majetku předaného k hospodaření Střední škole Kamenice nad Lipou (materiál ZK-05-2012-72, př. 4).
Hodnoty movitého majetku v darovací smlouvě a v dodatku ke zřizovací listině budou upraveny podle skutečnosti dle inventury k 31. 12. 2012. Orientační přehled majetku dle aktuálního stavu je v materiálu ZK-05-2012-72, př. 5 a položkový inventurní soupis bude připraven k nahlédnutí na jednání zastupitelstva kraje.
StanoviskaVýbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina projednal záměr převodu nemovitosti na svém jednání dne 4. 6. 2012 a usnesením č. 26/06/2012/VVVZ vzal na vědomí informaci o něm.

Rada kraje usnesením 1588/30/2012/RK ze dne 4. 9. 2012 doporučuje zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout
­ převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina nemovitý majetek do vlastnictví města Kamenice nad Lipou, IČO: 00248380, darovací smlouvou dle materiálu
RK-30-2012-24, př. 1;
­ převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina movitý majetek do vlastnictví města Kamenice nad Lipou, IČO: 00248380, darovací smlouvou dle materiálu
RK-30-2012-24, př. 2;
­ uzavřít smlouvu o spolupráci při zajištění stravování a ubytování žáků dle materiálu RK-30-2012-24, př. 3;
* schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola Kamenice nad Lipou dle materiálu RK-30-2012-24, př. 4.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina nemovitý majetek do vlastnictví města Kamenice nad Lipou, IČO: 00248380, darovací smlouvou dle materiálu
ZK-05-2012-72, př. 1;
* převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina movitý majetek do vlastnictví města Kamenice nad Lipou, IČO: 00248380, darovací smlouvou dle materiálu
ZK-05-2012-72, př. 2;
* uzavřít smlouvu o spolupráci při zajištění stravování a ubytování žáků dle materiálu
ZK-05-2012-72, př. 3;
schvaluje
Dodatek č. 14 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola Kamenice nad Lipou dle materiálu ZK-05-2012-72, př. 4.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor majetkový
Termín 20. února 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz