Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-98

ZK-05-2012-98.doc  ZK-05-2012-98pr01.xls
Číslo materiálu98
Číslo jednacíZK-05-2012-98
NázevVýhled hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2012 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá P. Krčál
Počet příloh
Popis problémuNa základě usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0805/17/2012/RK ze dne 24. 04. 2012 byl schválen finanční plán příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče.
Finanční plán pro rok 2012 byl u části organizací sestaven jako nevyrovnaný především z níže uvedených důvodů. Zdroje z dotací MPSV za poslední dva roky poklesly o 36 mil. Kč při zhruba stejných nákladech na provoz.
Obecné důvody:
- U většiny příspěvkových organizací došlo ke snížení dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí oproti roku 2011 celkem o cca 9 000 tis. Kč. Z důvodu snížení dotace z MPSV v roce 2011 o cca 27 000 tis. Kč proti roku 2010, došlo ze strany zřizovatele v roce 2011 k navýšení finančních prostředků na provoz, a to u těch příspěvkových organizací, které by v důsledku snížené dotace z MPSV vykazovaly ke konci roku 2011 záporný výsledek hospodaření. Tato skutečnost již nebyla promítnuta do schváleného rozpočtu roku 2012, kdy jsou celkové prostředky na příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím cca o 20 mil. Kč nižší, než je skutečnost roku 2011 s tím, že budeme opět reagovat na aktuální situaci.
- V roce 2012 dochází v důsledku nové úhradové vyhlášky také ke snížení příjmu od zdravotních pojišťoven u některých organizací.
Specifické důvody:
- U Ústavu sociální péče Zboží, příspěvkové organizace, navýšení odpisů (nová budova).
- Domov Jeřabina (dříve ÚSP Těchobuz), příspěvkové organizace, záporný výsledek hospodaření je způsobený i zřízením nového oddělení pro agresivní klienty (domov se zvláštním režimem).
- U Domova důchodů Ždírec, příspěvkové organizace, dochází ke zvýšení nákladů souvisejících s převzetím a stěhováním do rekonstruované budovy ve Ždírci a se zavedením nového stravovacího provozu a nové prádelny v budově ve Ždírci. Z důvodu provozu ve dvou různých lokalitách bude nutné přijmout druhý tým zdravotních sester k zajištění dvou nepřetržitých provozů.
I po zavedení úsporných opatření ve všech příspěvkových organizacích (proplácení jen nejnutnějších výdajů) a zapojení rezervního fondu, nebudou některé organizace schopny ke konci roku zajistit dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření.
Na základě projednaných výhledů hospodaření do konce roku a předložených rozborů hospodaření k 30. 6. 2012 se všemi řediteli příspěvkových organizací, navrhujeme v rámci kapitoly Sociální věci, § 4357 navýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz u Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace o 2 000 000 Kč a u Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace, také o 2 000 000 Kč a tím částečně pokrýt předpokládaný záporný výsledek hospodaření ke konci roku. Tímto navýšením budou organizace schopny zajistit úhradu očekávaných nákladů do konce září, kdy by měly na svůj účet dostat třetí splátku dotace z MPSV. Zbývající část záporného výsledku hospodaření se bude řešit až na základě předložených a projednaných rozborů hospodaření k 30. 9. 2012 a výhledu hospodaření ke konci roku. Protože finanční prostředky rezervního a investičního fondu zapojily organizace již v roce 2011, nejsou v současné době schopny v rámci svého rozpočtu zajistit dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření. Z tohoto důvodu navrhujeme radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků, ve výši části předpokládaného celkového záporného výsledku hospodaření u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče (sníženého o navrhované navýšení příspěvku na provoz) na kapitolu Sociální věci.
K pokrytí nákladů spojených s projektem o spolupráci Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny na rok 2012 - sociální stáže pro pracovníky ze sociálních zařízení ze Zakarpatské oblasti Ukrajiny, navrhujeme u Domova důchodců Proseč u Pošné navýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz o částku 80 000 Kč z kapitoly Zastupitelstvo kraje.
Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhl radě kraje schválit rozpočtové opatření, v rámci kterého bude navýšen závazný ukazatel příspěvek na provoz u Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace o 2 000 000 Kč a u Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace o 2 000 000 Kč (tímto opatřením budou organizace schopny zajistit úhradu očekávaných nákladů) a doporučit zastupitelstvu kraje schválit převedení finančních prostředků ve výši 10 000 000 Kč na kapitolu Sociální věci z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva pro řešení předpokládané ztráty u příspěvkových organizací ke konci roku. Tato částka vytvoří rezervu na kapitole Sociální věci, aby rada kraje mohla v průběhu třetího čtvrtletí na základě dalších rozborů hospodaření měnit výši příspěvku na provoz pro jednotlivé příspěvkové organizace a předešla tím hrozící platební neschopnosti některých příspěvkových organizací.
Navržené opatření je pouze dílčím krokem a lze očekávat, že finanční situace si do konce roku 2012 vyžádá ještě další rozpočtovou změnu, jejíž rozsah bude stanoven na základě dalšího vývoje hospodaření příspěvkových organizací.
StanoviskaRada kraje usnesením č. 1597/30/2012/RK ze dne 4. 9. 2012
schválila
* rozpočtové opatření:
- spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 80 000 Kč s určením pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci k pokrytí nákladů spojených s projektem o spolupráci Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny na rok 2012 - sociální stáže pro pracovníky ze sociálních zařízení ze Zakarpatské oblasti Ukrajiny při současném snížení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) o stejnou částku 80 000 Kč;
* změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace o částku 2 000 000 Kč a Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace o částku 2 000 000 Kč v souvislosti s částečným pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce a u Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace o částku 80 000 Kč na pokrytí nákladů spojených se sociální stáží pro pracovníky sociálních zařízení ze Zakarpatské oblasti Ukrajiny;
uložila
ředitelům příspěvkových organizací v odvětví sociální péče převést schválený odvod z investičního fondu dle usnesení Rady Kraje Vysočina č. 0805/17/2012/RK ze dne
24. 04. 2012 za 3. a 4. čtvrtletí 2012 do rozpočtu kraje nejpozději do 9. 12. 2012;
doporučila
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, položky 5901 - Nespecifikované rezervy o celkovou částku 10 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o celkovou částku 10 000 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na úhradu záporných výsledků hospodaření pouze u těch příspěvkových organizací, které na základě předložených rozborů hospodaření k 30. 9. 2012 a výhledu hospodaření ke konci roku nebudou schopny z vlastních prostředků zajistit dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, položky 5901 - Nespecifikované rezervy o celkovou částku 10 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o celkovou částku 10 000 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na úhradu záporných výsledků hospodaření pouze u těch příspěvkových organizací, které na základě předložených rozborů hospodaření k 30. 9. 2012 a výhledu hospodaření ke konci roku nebudou schopny z vlastních prostředků zajistit dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor, ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz