Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-10

ZK-05-2012-10.doc  ZK-05-2012-10pr01.pdf  ZK-05-2012-10pr02.pdf
Číslo materiálu10
Číslo jednacíZK-05-2012-10
NázevNávrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
Zpracoval L. Kettner, P. Kolář
Předkládá J. Běhounek, L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, která je zapojena do spoluorganizování a pořádání Mistrovství světa v biatlonu 2013 v Novém Městě na Moravě, po zhodnocení situace ohledně parkování, požádala zřizovatele o změnu investičního plánu a souhlas s realizací investiční akce Parkoviště osobních vozidel Nemocnice Nové Město na Moravě , neboť na stávajícím parkovišti před nemocnicí bude zřízena zastávka a točna pro autobusy hromadné dopravy. Ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace v žádosti uvedla, že 500 tis. Kč za projekt uhradí z vlastních zdrojů (odpisů).
Zdůvodnění akce: nově vybudované parkoviště bude umístěno ve spodní části areálu Nemocnice Nové Město na Moravě a jeho výstavba by měla být z převážné části realizována ještě do konce roku 2012. Parkoviště bude postaveno v dolní části areálu nemocnice (za nemocniční lékárnou) na parcele č. 2938 po odstranění nefunkční čističky odpadních vod, částečně na parcele č. 2959/1 (vlastníkem obou parcel je Kraj Vysočina) a částečně na parcele č. 1641/1, jejímž vlastníkem je Město Nové Město na Moravě (v současné době probíhá jednání s vlastníkem pozemku o možnosti umístění stavby na cizím pozemku a uzavření k tomu potřebné smlouvy). Pozemek pro výstavbu parkoviště není v současné době využíván nebo je používán jen příležitostně jako dočasná skladovací plocha s nezpevněným povrchem, který je částečně zatravněn.
Parkoviště bude sloužit pro parkování cca 85 osobních vozidel včetně stání pro ZTP. Konečný povrch parkoviště bude z probarvené zámkové dlažby. Součástí projektu bude i odvod srážkových vod, instalace odlučovače ropných látek, úprava okolí včetně parkových úprav okolních ploch a v jeho konečné fázi (v případě dostatku finančních prostředků) i automatické závory a automat pro vybírání parkovacího poplatku. Nově postavené parkoviště vyřeší katastrofální nedostatek parkovacích míst pro automobily návštěvníků nemocnice, a to jak pro pacienty či návštěvy, tak i pro zaměstnance.
Vybudováním parkoviště dojde k úpravě nevzhledného prostoru v areálu nemocnice a navíc bude mít tento projekt pro nemocnici i přínos ekonomický, a to v podobě výběru parkovného (po osazení vjezdových bran a peněžního automatu). Přínosem pro zlepšení dopravní situace v celé nemocnici a jejím okolí bude i možnost využívat třetí, zatím nepoužívaný, vjezd do areálu nemocnice.
Současný stav investiční akce k dnešnímu dni je takový, že dokumentace pro územní rozhodnutí zpracována fy. ATELIER PENTA v.o.s., byla předána zadavateli dne 17. 8. 2012, dále se intenzivně jedná s vlastníkem části pozemku pod parkovištěm - Městem Nové Město na Moravě, o možnosti umístění stavby na cizím pozemku a chystají se veřejnoprávní smlouvy pro urychlení vydání územního řízení a vydání stavebního povolení pro uvedenou akci tak, aby realizace akce mohla proběhnout ještě do konce roku 2012.
Detailní zdůvodnění a žádost ředitelky viz materiál ZK-05-2012-10, př. 1.
Návrh řešení V rámci rozpočtu kapitoly Zdravotnictví byly odborem zdravotnictví stanoveny priority realizací akcí ve zdravotnických zařízeních. Jednou z těchto akcí bylo dobudování technologické připravenosti (ICT) ve výši 20 000 tis. Kč. Z důvodu jiných priorit nebude tato investiční akce v roce 2012 v tomto rozsahu realizována a z tohoto důvodu je možno použít část zarezervovaných finančních prostředků na rozpočtové opatření pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci.
Dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11, je nemocnice oprávněna pořizovat nemovitosti a provádět investiční výstavbu nových staveb pro svého zřizovatele, které nepodléhají zápisu do katastru nemovitostí. Stavba parkoviště nepodléhá zápisu do katastru nemovitostí.
Odbor zdravotnictví a odbor majetkový navrhli radě kraje schválit investiční akci Parkoviště osobních vozidel Nemocnice Nové Město na Moravě a doporučit zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí investiční dotace pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 7 000 000 Kč podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, bude o schválení rozpočtového opatření, potřebě zapracovat investici do investičního plánu na rok 2012, předkládání kopií faktur pro odpočet DPH a potřebě zaslání výpisu z účtu informována odborem zdravotnictví v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina č. 07/12.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00445 (materiál ZK-05-2012-10, př. 2).

Na zasedání 29. rady kraje dne 28. 8. 2012:
* byla schválena realizace investiční akce Parkoviště osobních vozidel Nemocnice Nové Město na Moravě ;
* bylo rozhodnuto uzavřít smlouvu zakládající Nemocnici Nové Město na Moravě příspěvkové organizaci právo provést stavbu Parkoviště osobních vozidel Nemocnice Nové Město na Moravě ;
* bylo projednáno rozpočtové opatření
pod usnesením č. 1497/29/2012/RK.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 7 000 000 Kč při současném zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 7 000 000 Kč, případné další náklady uhradí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace z vlastních zdrojů;
* zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace o částku 7 000 000 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci na realizaci investiční akce Parkoviště osobních vozidel Nemocnice Nové Město na Moravě .
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor majetkový, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín 31. 3. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz