Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-16

ZK-05-2012-16.doc  ZK-05-2012-16pr01.xls  ZK-05-2012-16pr02.doc  ZK-05-2012-16pr03.doc  ZK-05-2012-16pr04.pdf
Číslo materiálu16
Číslo jednacíZK-05-2012-16
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší darování pozemků zastavěných chodníkem a místní komunikací do vlastnictví města Světlá nad Sázavou, přijetí daru pozemku zastavěného silnicí II/347 do vlastnictví Kraje Vysočina a koupi pozemků zastavěných silnicí II/347 z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Kraje Vysočina.
Kraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů v platném znění, a na základě Rozhodnutí MDS ČR č.j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy a dalšího movitého a nemovitého majetku, ke kterému měly příslušnost hospodaření státní příspěvkové organizace SÚS na území Kraje Vysočina.
Na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor majetkový (dále jen OM), se obrátilo město Světlá nad Sázavou s žádostí o provedení majetkového vypořádání - darování částí pozemků par. č. 1259/1, par. č. 1260 a par. č. 1268 v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou do jeho vlastnictví. Protože akcí II/347 Josefodol průtah byly zastavěny pouze části výše uvedených pozemků, nechalo město vyhotovit GP č. 207-995/2010 pro zaměření nově vzniklého stavu.
Odbor majetkový na základě GP č. 207-995/2010 navrhuje darování nově oddělených pozemků uvedených v materiálu ZK-05-2012-16, př. 1. Všechny tyto pozemky se nacházejí v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod je vede na listu vlastnictví č. 216 pro uvedené katastrální území a obec. Jako výhradní vlastník pozemku je uveden Kraj Vysočina a příslušnost hospodařit s nimi má Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
OM zároveň zjistil, že dle GP č. 207-995/2010 jsou v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou nově oddělené pozemky, které jsou zastavěny tělesem silnice II/347. Nově oddělený pozemek par. č. 1216/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 7 m2 vede Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod na listu vlastnictví č. 10001 pro uvedené katastrální území a obec, kde je jako výhradní vlastník uvedena město Světlá nad Sázavou. Další pozemky vede Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod pro dané katastrální území a obec ve vlastnictví fyzických osob a ve vlastnictví České republiky, s právem hospodaření s majetkem státu pro Povodí Vltavy, státní podnik.
Návrh řešení V současné době OM navrhuje zjištěný stav majetkoprávně vypořádat s městem Světlá nad Sázavou bezúplatně formou dvou vzájemných darovacích smluv.
Odbor majetkový doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat pozemky uvedené v materiálu ZK-05-2012-16, př. 01 do vlastnictví města Světlá nad Sázavou. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely - k zajištění provozu místní komunikace (chodníku) pro pěší a zastávky autobusu a nebudou využívány komerčně.

OM zároveň doporučuje zastupitelstvu rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 1216/12, ostatní plocha, silnice, o výměře 7 m2, pro dané katastrální území a obec z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina.
O nabytí pozemků darem do vlastnictví města je v současné době rozhodováno v zastupitelských orgánech města Světlá nad Sázavou.
Podmínka daná § 18 zákona č. 129/1992 Sb. o krajích, v platném znění - zveřejnění záměru darování pozemků na úřední desce byla splněna ve dnech 9. 7. - 10. 8. 2012
Dodatky Zřizovací listiny bude majetkovému správci upraven rozsah hospodaření s nemovitým majetkem. Darovací smlouvy nejsou předkládány, neboť se jedná o běžný smluvní vztah.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o darování pozemků městu a o přijetí daru pozemku od města do vlastnictví kraje.
StanoviskaRada kraje usnesením 1188/26/2012/RK rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-26-2012-05, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou; zahájit jednání s městem Světlá nad Sázavou o darování dle GP č. 207-995/2010 nově odděleného pozemku par. č. 1216/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 7 m2 z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina; zahájit jednání s vlastníky aktuálně evidovanými v katastru nemovitostí o prodeji pozemků v rozsahu dle materiálu RK-26-2012-05, př. 2 do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 50 Kč/m2;
S převodem nově oddělených pozemků souhlasí KSÚS Vysočiny, provoz Havlíčkův Brod i odvětvový odbor.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem pozemky dle materiálu ZK-05-2012-16, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;
* nabýt darem pozemek par. č. 1216/12 - ostatní plocha, silnice, o výměře 7 m2 nově oddělený dle GP č. 207-995/2010 z pozemku par. č. 1216/1 v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou, z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
* Dodatek č. 836 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pro zařazení pozemku do hospodaření Krajské správy a údržby Vysočiny, ZK-05-2012-16, př. 2;
* Dodatek č. 837 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pro vyjmutí pozemků z hospodaření Krajské správy a údržby Vysočiny,
ZK-05-2012-16, př. 3.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín prosinec 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz