Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-69

ZK-05-2012-69.doc
Číslo materiálu69
Číslo jednacíZK-05-2012-69
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny a změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2012
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuMateriál je předkládán Zastupitelstvu Kraje Vysočina z důvodu potřeby schválení povýšení příspěvku Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci (dále jen KSÚSV).
KSÚSV předložila Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Odboru dopravy a silničního hospodářství srovnání nákladů na činnost KSÚSV 2011-2012 v měsících leden - květen. Průběh zimních měsíců v roce 2012 ovlivnil tvorbu nákladů na zimní údržbu na silnicích ve vlastnictví kraje nárůstem oproti roku 2011 ve výši 36 228 000 Kč. K navýšení nákladů došlo v neposlední řadě i kalamitním stavem vyhlášeným v Kraji Vysočina. Zvýšené finanční prostředky byly kryty z finančních prostředků určených na zimní údržbu v posledních dvou zimních měsících roku 2012. Na základě výše uvedeného KSÚSV požádala o navýšení finančních prostředků na zajištění zimní údržby silniční sítě ve vlastnictví Kraje Vysočina na konec roku 2012, a to ve výši 19 000 000 Kč.
Finanční prostředky jsou částečně řešeny použitím finančních prostředků ze základní dopravní obslužnosti změnou rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina na rok 2012 a částečně z rezervy Kraje Vysočina.
Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství předkládá Zastupitelstvu Kraje Vysočiny návrh na změnu rozsahu dopravní obslužnosti Kraje Vysočina na rok 2012 a návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava. Návrh spočívá ve:
* zrušení usnesení č. 0554/07/2011/ZK ze dne 13. 12. 2011
* stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2012:
- ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 259 129 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,7 mil. počtu ujetých km
- ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 265 650 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,2 mil. počtu ujetých vlakokilometrů
* schválení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava spočívajícího ve zvýšení § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00000 o částku 9 000 000 Kč při současném snížení § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy o částku 6 800 000 Kč a § 2242 - Provoz veřejné železniční dopravy o částku 2 200 000 Kč;
* schválení rozpočtového opatření spočívajícího ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00000 o částku 10 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 10 000 000 Kč;
* schválení zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 19 000 000 Kč s určením na zajištění zimní údržby v roce 2012
Zvýšení příspěvku na provoz pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci je evidováno v systému e-dotace ID O00450.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 29. 8. 2012 činí 70 684 tis. Kč.

Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje usnesením č. 1613/30/2012/RK ze dne 4. 9. 2012:
* zrušit usnesení č. 0554/07/2011/ZK ze dne 13. 12. 2011;
* stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2012:
- ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 259 129 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,7 mil. počtu ujetých km
- ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 265 650 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,2 mil. počtu ujetých vlakokilometrů
* schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00000 o částku 9 000 000 Kč při současném snížení § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy o částku 6 800 000 Kč a § 2242 - Provoz veřejné železniční dopravy o částku 2 200 000 Kč;
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00000 o částku 10 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 10 000 000 Kč;
* schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 19 000 000 Kč s určením na zajištění zimní údržby v roce 2012.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
ruší
usnesení č. 0554/07/2011/ZK ze dne 13. 12. 2011;
stanovuje
rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2012:
- ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 259 129 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,7 mil. počtu ujetých km;
- ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 265 650 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,2 mil. počtu ujetých vlakokilometrů;
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00000 o částku 9 000 000 Kč při současném snížení § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy o částku 6 800 000 Kč a § 2242 - Provoz veřejné železniční dopravy o částku 2 200 000 Kč;
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00000 o částku 10 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 10 000 000 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 19 000 000 Kč s určením na zajištění zimní údržby v roce 2012.
Odpovědnost ODSH, OE, ředitel KSÚSV
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz