Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-81

ZK-05-2012-81.doc  ZK-05-2012-81pr01.doc  ZK-05-2012-81pr02.doc  ZK-05-2012-81pr03.doc
Číslo materiálu81
Číslo jednacíZK-05-2012-81
NázevProjekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých - dodatek ke smlouvě o půjčce
Zpracoval M. Pech, K. Ubr
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší podporu mezinárodního projektu Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých zaměřeného na posílení přeshraničních vztahů na česko-rakouském pomezí prostřednictvím výuky německého jazyka v mateřských školách na české straně a českého jazyka v mateřských školách na rakouské straně. Nositelem projektu je Úřad dolnorakouské zemské vlády, oddělení pro mateřské školy a partnerem projektu je Vysočina Education.
Kraj Vysočina byl osloven ze strany oddělení pro mateřské školy Úřadu dolnorakouské zemské vlády se žádostí o podporu tříletého projektu zaměřeného na reciproční výuku jazyka v mateřských školách v příhraničních oblastech České republiky a Rakouska. Po projednání v orgánech kraje Vysočina Education zapojila v roli partnera do přípravy a realizace projektu. Projekt je realizován v rámci programu INTERREG III, z jehož prostředků je možné financovat 85% uznatelných nákladů, 5 % přispěje stát a 10% je spolufinancování z prostředků partnerů. Předpokládaný termín ukončení je konec září 2012.
Zastupitelstvo kraje usnesením 0128/02/2009/ZK schválilo záměr finančně podpořit realizaci projektu (znění usnesení je v materiálu ZK-05-2012-81, př. 3). Na zajištění předfinancování projektu obdržela Vysočina Education od kraje půjčku ve výši 1 158 000 Kč se splatností do 31. 12. 2012. Z důvodu protahování doby na uhrazení vynaložených nákladů od poskytovatele dotace však organizace nemůže vrátit půjčku v dohodnutém termínu. Ředitel organizace proto požádal o prodloužení lhůty splatnosti půjčky do 31. 12. 2013 (žádost je v materiálu ZK-05-2012-81, př. 2).
Návrh řešení OŠMS navrhuje orgánům vyhovět žádosti a lhůtu prodloužit a předkládá k projednání příslušný dodatek ke smlouvě o poskytnutí půjčky (materiálu ZK-05-2012-81, př. 1). S ředitelem Vysočiny Education bylo dohodnuto, že v roce 2013 bude prostředky vracet průběžně, jak je obdrží.
StanoviskaRada kraje usnesením 1602/30/2012/RK ze dne 4. 9. 2012 doporučuje zastupitelstvu kraje
* rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce dle materiálu RK-30-2012-56, př. 1;
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) a výdajů (kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva) rozpočtu kraje o částku 1 158 000 Kč v souvislosti s uzavřením dodatku ke smlouvě o půjčce dle materiálu RK-30-2012-56, př. 1.
Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce dle materiálu ZK-05-2012-81, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) a výdajů (kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva) rozpočtu kraje o částku 1 158 000 Kč v souvislosti s uzavřením dodatku ke smlouvě o půjčce dle materiálu
ZK-05-2012-81, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 30. 9. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz