Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-91

ZK-05-2012-91.doc  ZK-05-2012-91pr01.doc  ZK-05-2012-91pr02.doc  ZK-05-2012-91pr03.pdf  ZK-05-2012-91pr04.pdf  ZK-05-2012-91pr05.pdf  ZK-05-2012-91pr06.doc  ZK-05-2012-91pr07.doc  ZK-05-2012-91pr08.pdf  ZK-05-2012-91pr09.pdf
Číslo materiálu91
Číslo jednacíZK-05-2012-91
NázevRegionální operační program Jihovýchod - širokopásmé NGA sítě - smlouvy obecného hospodářského zájmu a smlouvy o poskytnutí dotace
Zpracoval V. Kotrbová, P. Pavlinec
Předkládá Z. Ryšavý
Počet příloh
Popis problémuDne 26. 6. 2012 vzalo Zastupitelstvo Kraje Vysočina svým usnesením č. 0367/04/2012/ZK na vědomí postup při realizaci Výzvy v oblasti podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel Regionálního operačního programu Jihovýchod, Širokopásmé (NGA) ICT sítě a uložilo Radě Kraje Vysočina zajistit předložení materiálu obsahujícího konkrétní podmínky uzavírání Smluv obecného hospodářského zájmu a konkrétní podmínky poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina na projekty financované z Výzvy v oblasti podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel Regionálního operačního programu Jihovýchod, Širokopásmé (NGA) ICT sítě, na jednání zastupitelstva kraje v září 2012.
V oblasti podpory 3.3 bude financována výstavba datových sítí sloužících pro zpřístupnění broadbandových služeb veřejnosti (vyjma interní služby veřejné správy) fungujících na principu nediskriminačních otevřených sítí, na rozvoj prostředí pro místní služby privátního sektoru v oblasti ICT využívajících broadbandového přístupu a na aktivity motivující vstup komerčních poskytovatelů na místní telekomunikační trh (podpora nabídky) - pouze v oblastech postižených prokazatelným selháním trhu (typicky z důvodů nízké nebo nulové návratnosti soukromých investic).
S ohledem na to, že podpora výše uvedených aktivit zakládá veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, je nutné, aby příjemci byli pověřeni výkonem služeb obecného hospodářského zájmu ve smyslu Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. Toto pověření musí být učiněno veřejnoprávní institucí, tedy v případě obcí či jejich svazků krajem, na jehož území se obec či svazek obcí nachází.
Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod byly předloženy dvě žádosti subjektů na území Kraje Vysočina o podporu projektů NGA sítí, a to Městysu Kamenice na projekt Datová dálnice Kamenice (celkové náklady na projekt 4 915 912 Kč, požadovaná dotace 7,5%, 368 693 Kč), a Horácko - ekologického mikroregionu na projekt Regionální síť mikroregionu Horácko (celkové náklady na projekt 47 186 095 Kč, požadovaná dotace 7,5%, 3 538 957 Kč). Popis projektů je obsažen v materiálech ZK-05-2012-91, př. 3 a 4. Dle podmínek Smluv o poskytnutí dotace dle materiálů ZK-05-2012-91, př. 6 a 7 budou prostředky z rozpočtu kraje vyplaceny až po ukončení realizace projektu, tedy v roce 2014.
Návrh řešení V souladu se schváleným postupem a usnesením 0367/04/2012/ZK předkladatel navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálů ZK-05-2012-91, př. 1 a 2 a Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálů ZK-05-2012-91, př. 6 a 7.
Dle ustanovení § 35 písm. c) a § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným právnickým a fyzickým osobám působícím na území kraje v hodnotě nad 200 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce, a poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje.
StanoviskaEkonomický odbor: V případě, že budou zastupitelstvem kraje uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace dle příloh č. 6 a 7 tohoto materiálu, bude třeba finanční krytí smluvních závazků kraje vyplácených v roce 2014 zahrnout do návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2014, kapitoly Informatika.
Odbor informatiky: podpory byly zaevidovány v systému E-dotace pod ID O00449 a ID O00448.
Rada Kraje Vysočina doporučila na svém jednání dne 4. 9. 2012 usnesením č. 1607/30/2012/RK Zastupitelstvu Kraje Vysočina přijmout návrh usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálů
ZK-05-2012-91, př. 1 a ZK-05-2012-91, př. 2 a Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálů ZK-05-2012-91, př. 6 a ZK-05-2012-91, př. 7.
Odpovědnost OI, OAPŘ
Termín 31. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz