Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-05

ZK-05-2012-05.doc  ZK-05-2012-05pr01.doc  ZK-05-2012-05pr02.doc  ZK-05-2012-05pr02a.xls  ZK-05-2012-05pr03.doc
Číslo materiálu05
Číslo jednacíZK-05-2012-05
NázevKoncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016
Zpracoval J. Pokorný
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 16. září 2008 schválilo usnesením č. 0306/05/2008/ZK Koncepci prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2009 až 2011, jejíž platnost skončila dnem 31. prosince 2011. Oblast prevence kriminality zatím není legislativně upravena a jediným programovým dokumentem, který tuto oblast v podmínkách kraje řeší je koncepce. Ta je zpracovávána především na základě celorepublikové strategie prevence kriminality. Vláda ČR schválila novou Strategii prevence kriminality v ČR na léta 2012 až 2015 usnesením č. 925 dne 14. prosince 2011 a podmínila zapojení krajů do aktivit prevence kriminality s možností čerpání státní dotace zpracováním koncepce prevence kriminality na období 2013 až 2016 v termínu do 30. listopadu 2012.
Na základě této podmínky a na základě Doporučení pro tvorbu koncepcí prevence kriminality krajů na léta 2013 až 2016 (dále jen Doporučení ) vydaného odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR zpracovala pracovní skupina prevence kriminality jmenovaná ředitelem Krajského úřadu Kraje Vysočina návrh Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016 (dále jen Koncepce ).
Součástí předkládaného materiálu je i Bezpečnostní analýza Kraje Vysočina a Zpráva o plnění opatření Koncepce prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2009 až 2011.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana, do jehož odpovědnosti oblast prevence kriminality spadá, navrhuje vzít na vědomí Bezpečnostní analýzu Kraje Vysočina 2012 a schválit Koncepci prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016. Bezpečnostní analýza byla zpracována ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina, pověřenými obcemi, Probační a mediační službou ČR, neziskovými organizacemi a dalšími institucemi na základě Doporučení a je podkladem pro zpracování Koncepce.
Koncepce je dokumentem, který oblast prevence kriminality v kraji řeší a řeší současně i spolupráci zainteresovaných institucí.
Současně je doporučováno vzít na vědomí Zprávu o plnění opatření Koncepce prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2009 až 2011.
StanoviskaBezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina - doporučuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit Koncepci prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016.
Rada Kraje Vysočina - doporučuje zastupitelstvu kraje:
* vyhradit si podle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
* schvalovat Koncepci prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016 včetně jejích změn;
* vyhlašovat krajské programy prevence kriminality ve smyslu cílů a priorit stanovených Koncepcí prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016 včetně jejich změn;
* vzít na vědomí Zprávu o plnění opatření Koncepce prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2009 až 2011 dle materiálu RK-29-2012-05, př. 1
* vzít na vědomí Bezpečnostní analýzu Kraje Vysočina 2012 dle materiálu
RK-29-2012-05, př. 2
* schválit Koncepci prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016 dle materiálu RK-29-2012-05, př. 3.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
podle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
- schvalovat Koncepci prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016 včetně jejích změn;
- vyhlašovat krajské programy prevence kriminality ve smyslu cílů a priorit stanovených Koncepcí prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016 včetně jejich změn;
bere na vědomí
- Zprávu o plnění opatření Koncepce prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2009 až 2011 dle materiálu ZK-05-2012-05, př. 1;
- Bezpečnostní analýzu Kraje Vysočina 2012 dle materiálu ZK-05-2012-05, př. 2;
schvaluje
Koncepci prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016 dle materiálu
ZK-05-2012-05, př. 3.
Odpovědnost OSH, OI, OSV, OŠMS
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz