Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-80

ZK-05-2012-80.doc  ZK-05-2012-80pr01.pdf  ZK-05-2012-80pr02.pdf  ZK-05-2012-80pr03.doc  ZK-05-2012-80pr04.doc
Číslo materiálu80
Číslo jednacíZK-05-2012-80
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Krajské organizaci ČSTV Kraje Vysočina
Zpracoval P. Panovec
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuV roce 2012 došlo ke změně financování sportu z MŠMT a vůbec ke změnám uvnitř sportovního prostředí. V důsledku těchto změn se dostaly krajské organizace ČSTV do finančních problémů. Na základě jednání Rady Asociace krajů ČR obdržel Kraj Vysočina žádost o podporu projektu Servisních sportovních center (materiál ZK-05-2012-80, př. 1), která by měla zajišťovat vedle odborného sportovního poradenství a zajišťování zákonných povinností občanských sdružení i nabídku účetních služeb, podporu při podávání žádostí a vyúčtování krajských i municipálních dotací a další administrativní a sportovně metodické a organizační služby (podrobnější rozpis činnosti a financování je uveden v materiálu
ZK-05-2012-80, př. 2).
Na základě jednání zástupců Kraje Vysočina a zástupců Krajské organizace obdržel Kraj Vysočina žádost o dotaci, která by měla pomoci Krajské organizaci ČSTV Kraje Vysočina překlenout přechodné období, než bude vyjasněno financování v následujících letech (materiál ZK-05-2012-80, př. 3).
Návrh řešení OŠMS, po prostudování žádosti navrhuje poskytnout finanční podporu formou dotace na základě přiložené smlouvy (mat. ZK-05-2012-80, př. 4). Vzhledem ke skutečnosti, že na kapitole Školství, mládeže a sportu nejsou rozpočtovány prostředky na poskytnutí dotace, OŠMS navrhuje schválit rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Školství, mládeže a sportu o částku 1 500 000 Kč a současně snížena kapitola Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku.
Dotace je evidována v systému e-dotace pod ID O00442.0001.
StanoviskaRada kraje
svým usnesením č. 1541/29/2012/RK
doporučuje
zastupitelstvu kraje
rozhodnout poskytnout dotaci Krajské organizaci ČSTV Kraje Vysočina, IČO 70927511, ve výši 1 500 tis. Kč dle materiálu RK-29-2012-56, př. 4 a
schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 1 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 500 000 Kč.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Krajské organizaci ČSTV Kraje Vysočina, IČO 70927511, ve výši 1 500 tis. Kč dle materiálu ZK-05-2012-80, př. 4;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 1 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 500 000 Kč.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 1. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz