Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-42

ZK-05-2012-42.doc  ZK-05-2012-42pr01.doc  ZK-05-2012-42pr02.pdf
Číslo materiálu42
Číslo jednacíZK-05-2012-42
NázevDarování pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší darování pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě, a to v lokalitě u nemocnice, v lokalitě Brněnská ulice a v lokalitě Maršovice.
V lokalitě u nemocnice se jedná o pozemek par.č. 3911/4 - ost. plocha, silnice o výměře 1 301 m2, oddělený dle GP č. 2596- N152/2012 z pozemku par.č. 3911/2 a pozemek par.č. 3927/3 - ost. plocha, silnice o výměře 17 m2, oddělený stejným GP z pozemku par. č. 3927/1 v k. a obci Nové Město na Moravě. Uvedené pozemky představují bývalou větev křižovatky na silnici III/35314, v současnosti je zde vybudována autobusová zastávka, kterou má město zájem upravit a to včetně přístupového chodníku.
V lokalitě Brněnská ulice je jedná o nově vytvořené pozemky par. č. 1293/20 - ost. plocha, zeleň o výměře 44 m2, par. č. 1293/21 - ost. plocha, zeleň o výměře 15 m2 a par. č. 1293/22 - ost. plocha, zeleň o výměře 433 m2, vše oddělené GP č. 2599-91/2012 z pozemku par. č. 1293/4 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě. Požadované pozemky jsou zastavěny veřejnou zelení a úpravou přechodu pro chodce. Stavba, v rámci které byly výše uvedené pozemky dotčeny, již byla zkolaudována a byl vyhotoven geometrický plán na oddělení požadovaných pozemků. Město Nové město na Moravě má s Krajem Vysočinu uzavřenu smlouvu zakládající právo provést stavbu Úprava přechodu pro chodce, křižovatka Brněnská (I/19) - Masarykova - Jánská, Nové Město na Moravě . Smlouva byla uzavřena dne 4..4. 2012 v souladu s usnesením 0464/11/2012/RK a město nyní v souladu s touto smlouvou žádá o vypořádání dotčených pozemků.
Další lokalitou, kde město žádá o převod pozemků je lokalita Maršovice. Zde se jedná o převod následujících pozemků: par.č. 3408/7 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 178 m2, par. č. 3408/8 - trvalý travní porost o výměře 390 m2, par. č. 3432/16 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 368 m2, par. č. 3432/17 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 115 m2, par. č. 3432/18 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 83 m2, par. č. 3432/19 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 74 m2, par. č. 3432/20 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 5 045 m2, část pozemku par.č. 3432/21 - ost. plocha, jiná plocha, par.č. 3432/22 - ost. plocha, silnice o výměře 401 m2, část pozemku par. č. 3432/23 - ost. plocha, ost. komunikace a par. č. 3432/27 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 61 m2 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě. Uvedené pozemky jsou zastavěny místní komunikací, chodníky s přilehlými plochami. Vzhledem k tomu, že u některých pozemků žádalo město pouze o části pozemků, byla oslovena KSUSV o stanovisko k možnému převodu.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje požadované pozemky převést do vlastnictví města Nové Město na Moravě. S převodem pozemků pro lokalitu u nemocnice vyslovila souhlas Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, TSÚ Žďár nad Sázavou dne 11. 7. 2012, pro lokalitu Brněnská ulice bylo kladné vyjádření KSUSV TSU Žďár nad Sázavou vydáno dne 2. 2. 2012 před uzavřením smlouvy zakládající právo provést stavbu.
Pro lokalitu Maršovice původně KSUSV stanovila, že u pozemků par.č. 3408/7, par. č. 3432/23 a par. č. 3432/21 je možné převést pouze část těchto pozemků a požadovala geometrické zaměření pozemků. Později svoje vyjádření upřesnila tak, že souhlasí s převodem celých pozemků, neboť nejsou zastavěny tělesem krajské silnice a město souhlasilo s převodem celých parcel do svého vlastnictví.
Podmínkou pro převod pozemků je zveřejnění záměru darování po zákonem stanovenou dobu na úřední desce krajského úřadu, které bude do doby jednání zastupitelstva splněno. Převod bude realizován v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II, odst. 2., pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou užívány komerčně. V případě kladného rozhodnutí o darování budou pozemky vyjmuty dodatkem zřizovací listiny z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Celkově se jedná o výměru 9 316 m2.
Smlouva není předkládána, jedná se o standardní typ smlouvy.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést uvedené pozemky darem do vlastnictví města Nové Město na Moravě a schválit dodatek zřizovací listiny KSUSV, kterým bude upřesněn rozsah majetku předaného této organizaci k hospodaření.
StanoviskaUsnesením 1371/28/2012/RK rada kraje rozhodla zveřejnit záměr darování pozemků:
* par.č. 3911/4 - ost. plocha, silnice o výměře 1 301 m2, odděleného dle GP
č. 2596- N152/2012 z pozemku par.č. 3911/2 a par.č. 3927/3 - ost. plocha, silnice o výměře 17 m2, odděleného stejným GP z pozemku par. č. 3927/1;
* par. č. 1293/20 - ost. plocha, zeleň o výměře 44 m2, par.č. 1293/21 - ost. plocha, zeleň o výměře 15 m2 a par.č. 1293/22 - ost. plocha, zeleň o výměře 433 m2, vše oddělené GP č. 2599-91/2012 z pozemku par. č. 1293/4;
* par.č. 3408/7 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 178 m2, par. č. 3408/8 - trvalý travní porost o výměře 390 m2, par. č. 3432/16 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 368 m2, par. č. 3432/17 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 115 m2, par. č. 3432/18 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 83 m2, par. č. 3432/19 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 74 m2, par. č. 3432/20 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 5 045 m2, par.č. 3432/21 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 583, m2, par.č. 3432/22 - ost. plocha, silnice o výměře 401 m2, par. č. 3432/23 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 208 m2 par. č. 3432/27 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 61 m2, všechny pozemky v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě a doporučila
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky:
* par.č. 3911/4 - ost. plocha, silnice o výměře 1 301 m2, oddělený dle GP č. 2596- N152/2012 z pozemku par.č. 3911/2 a par.č. 3927/3 - ost. plocha, silnice o výměře 17 m2, oddělený stejným GP z pozemku par. č. 3927/1;
* par. č. 1293/20 - ost. plocha, zeleň o výměře 44 m2, par.č. 1293/21 - ost. plocha, zeleň o výměře 15 m2 a par.č. 1293/22 - ost. plocha, zeleň o výměře 433 m2, vše oddělené GP č. 2599-91/2012 z pozemku par. č. 1293/4;
* par.č. 3408/7 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 178 m2, par. č. 3408/8 - trvalý travní porost o výměře 390 m2, par. č. 3432/16 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 368 m2, par. č. 3432/17 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 115 m2, par. č. 3432/18 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 83 m2, par. č. 3432/19 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 74 m2, par. č. 3432/20 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 5 045 m2, par.č. 3432/21 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 583 m2, par.č. 3432/22 - ost. plocha, silnice o výměře 401 m2, par. č. 3432/23 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 208 m2 par. č. 3432/27 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 61 m2, všechny pozemky v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, TSÚ Žďár nad Sázavou vydalo k převodu pozemků kladné stanovisko.
ODSH souhlasí s převodem výše uvedených pozemků do vlastnictví města Nové Město na Moravě.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky:
* par.č. 3911/4 - ost. plocha, silnice o výměře 1 301 m2, oddělený dle GP č. 2596- N152/2012 z pozemku par.č. 3911/2 a par.č. 3927/3 - ost. plocha, silnice o výměře 17 m2, oddělený stejným GP z pozemku par. č. 3927/1;
* par. č. 1293/20 - ost. plocha, zeleň o výměře 44 m2, par.č. 1293/21 - ost. plocha, zeleň o výměře 15 m2 a par.č. 1293/22 - ost. plocha, zeleň o výměře 433 m2, vše oddělené GP č. 2599-91/2012 z pozemku par. č. 1293/4;
* par.č. 3408/7 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 178 m2, par. č. 3408/8 - trvalý travní porost o výměře 390 m2, par. č. 3432/16 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 368 m2, par. č. 3432/17 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 115 m2, par. č. 3432/18 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 83 m2, par. č. 3432/19 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 74 m2, par. č. 3432/20 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 5 045 m2, par.č. 3432/21 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 583, m2, par.č. 3432/22 - ost. plocha, silnice o výměře 401 m2, par. č. 3432/23 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 208 m2 par. č. 3432/27 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 61 m2
všechny pozemky v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě;
schvaluje
dodatek č. 861 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2012-42, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. prosince 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz