Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-25

ZK-05-2012-25.doc  ZK-05-2012-25pr01.doc  ZK-05-2012-25pr02.pdf
Číslo materiálu25
Číslo jednacíZK-05-2012-25
NázevMajetkové vypořádání pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod po realizaci přístavby k budově Základní školy, Speciálního pedagogického centra a Školní družiny U Trojice, Havlíčkův Brod
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší převod pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod využitých k realizaci stavby Základní škola, Speciální pedagogické centrum a Školní družina U Trojice, Havlíčkův Brod - přístavba školy. V současné době je název školy Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod
Kraj Vysočina na základě Smlouvy zakládající právo provést stavbu a Smlouvy o budoucí darovací smlouvě uzavřené s městem Havlíčkův Brod získal od města Havlíčkův Brod právo realizovat na části pozemku par. č. 182/1 zahrada o výměře 4 911 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod předmětnou stavbu. Smlouva o budoucí darovací smlouvě pak Kraji Vysočina zaručuje bezúplatný převod přístavbou zastavěné části pozemku par. č. 182/1 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod o výměře cca 500 m2. V minulém roce byla stavba dokončena, dne 30. 9. 2011 byl pod čj. ST/1274/2011/Ha vydán kolaudační souhlas a stavba byla geometricky zaměřena geometrickým plánem č. 6696-241/2011 ze dne 27. 9. 2011. V rámci stavby byly vybudovány m. j. stavební objekty 01 přístavba školy a 06 komunikace a terénní úpravy, jejichž součástí bylo parkoviště se 3 kolmými stáními (z toho 1 pro ZTP) a zpevněné plochy. Z důvodu, že OM nebylo známo, zda škola nebude mít ještě další pozemkové požadavky pro zajištění činnosti školy, vyvolal OM jednání v areálu školy za účelem zjistit skutečné pozemkové potřeby školy. Jednání se zúčastnili: ředitelka školy, pracovníci hospodářského odboru Městského úřadu v Havlíčkově Brodě a pracovníci odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina. Z jednání vyplynuly tři varianty převodu pozemků, radě kraje byla předložena a radou schválena varianta, podle které kraj získá:
pozemek zastavěný přístavbou a všechny pozemky pod zpevněnými plochami vybudovanými v rámci stavby, nově zaměřené pozemky par. č. 182/14 - zastavěné parkovištěm, na které navazuje přístupová komunikace, par. č. 182/11 - určeného pro zadní vstup do budovy pro imobilní a par. č. 182/17 - zpevněná plocha určená ke vstupu hlavním vchodem do budovy a k parkování vozidel imobilních. Na těchto pozemcích byly realizovány přístupové komunikace, jejichž investorem byl Kraj Vysočina a jejich realizace byla nedílnou součástí prováděné přístavby školy. Převod předmětných pozemků v tomto rozsahu byl projednán s městem Havlíčkův Brod.
Návrh řešení Na základě výše uvedeného OM navrhuje rozhodnout o přijetí daru pozemků par. č. 182/14 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 151 m2, par. č. 182/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 284 m2, par. č. 182/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2 a dílu h o výměře 551 m2 odděleného z pozemku par. č. 182/1 a sloučeného do pozemku st. par. č. 612 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, všechny nově zaměřené geometrickým plánem č. 6696-241/2011 ze dne 27. 9. 2011 z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina. Tím bude sjednoceno vlastnické právo ke stavbám a pozemkům zastavěným.
Darovací smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah. Nabyté pozemky budou svěřeny do hospodaření školy. Darování pozemků bylo schváleno Zastupitelstvem města Havlíčkův Brod a záměr darování vyvěšen na jeho úřední desce.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o nabytí uvedených pozemků darem.
StanoviskaUsnesením č. 1270/27/2012/RK ze dne 24. 7. 2012 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky par. č. 182/14 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 151 m2, par. č. 182/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 284 m2, par. č. 182/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2 a díl h o výměře 551 m2 odděleného z pozemku par. č. 182/1 a sloučeného do pozemku st. par. č. 612 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, všechny nově zaměřené geometrickým plánem č. 6696-241/2011 ze dne 27. 9. 2011 z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemky par. č. 182/14 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 151 m2, par. č. 182/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 284 m2, par. č. 182/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2 a díl h o výměře 551 m2 oddělený z pozemku par. č. 182/1 a sloučený do pozemku st. par. č. 612, všechny nově zaměřené geometrickým plánem č. 6696-241/2011 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 7 Zřizovací listiny Základní školy a Praktické školy, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, dle materiálu ZK-05-2012-25, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz