Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-41

ZK-05-2012-41.doc  ZK-05-2012-41pr01.doc  ZK-05-2012-41pr02.pdf
Číslo materiálu41
Číslo jednacíZK-05-2012-41
NázevDarování pozemku v k. ú. Bílek, obec Chotěboř
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší darování pozemku v k. ú. Bílek zastavěného chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř.
Na OM se obrátilo město Chotěboř se žádostí o darování pozemku par. č. 257/5 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 446 m2, vzniklého dle geometrického plánu
č. 212-193/2011 z pozemku par. č. 257/1 v k. ú. Bílek, obec Chotěboř. Požadovaný pozemek je zastavěn chodníkem vybudovaným městem Chotěboř v rámci stavby Chodníky v obci Bílek . Stavba byla realizována v souladu se smlouvou zakládající právo provést stavbu uzavřenou mezi Vysočinou a městem Chotěboř dne 29. 4. 2010 (usnesení 0441/10/2010/RK). Město Chotěboř nechalo chodník geometricky zaměřit a z předloženého GP vyplývá, že předmětem převodu bude pozemek par. č. 257/5 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 446 m 2 v k. ú. Bílek, obec Chotěboř.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje požadovaný pozemek převést do vlastnictví města Chotěboř. Jedná se o pozemek zastavěný chodníkem, který přestal sloužit jako pozemek silniční. Předpokladem pro převod pozemku je zveřejnění záměru darování po zákonem stanovenou dobu na úřední desce krajského úřadu, zveřejnění proběhlo ve dnech 19. 4. - 20. 5. 2010. Převod bude realizován v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II, odst. 2., pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude užíván komerčně. V případě kladného rozhodnutí o darování bude pozemek vyjmut dodatkem zřizovací listiny z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Smlouva není předkládána, neboť se jedná o standardní typ smlouvy.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést požadovaný pozemek darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř a schválit dodatek Zřizovací listiny KSUSV, kterým bude upraven rozsah majetku předaného k hospodaření.
StanoviskaUsnesením 1186/26/2012/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 257/5 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 446 m2, oddělený dle geometrického plánu č. 212-193/2011 z pozemku par. č. 257/1 v k. ú. Bílek, obec Chotěboř z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, cestmistrovství Havlíčkův Brod souhlasí s darováním pozemku par. č. 257/5 v k. ú. Bílek, obec Chotěboř z vlastnictví kraje do vlastnictví města Chotěboř.
ODSH též souhlasí převodem výše uvedeného pozemku do vlastnictví města Chotěboř.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 257/5 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 446 m2, oddělený dle geometrického plánu č. 212-193/2011 z pozemku par. č. 257/1 v k. ú. Bílek, obec Chotěboř z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
schvaluje
dodatek č. 860 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2012-41, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. prosince 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz