Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-56

ZK-05-2012-56.doc  ZK-05-2012-56pr01.pdf  ZK-05-2012-56pr02.doc  ZK-05-2012-56pr03.pdf
Číslo materiálu56
Číslo jednacíZK-05-2012-56
NázevKoupě nemovitosti v k. ú. Myslotín a obci Pelhřimov
Zpracoval V. Veselá
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší úplatné nabytí pozemku v k. ú. Myslotín a obci Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina pro potřeby Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Pelhřimov dlouhodobě užívá pozemek par. č. 1327/1 o výměře 6 840 m2, oddělený geometrickým plánem č. 279-209/2012 z pozemku 1327 v k. ú. Myslotín a obci Pelhřimov jako skládku materiálu. Dříve organizace využívala pozemek o rozloze přibližně 17 000 m2 jako skladovací a manipulační plochu, obalovnu živičných směsí a skládku stavebních materiálů. Poté KSÚSV pracoviště Pelhřimov využívala pouze zmenšený pozemek o výměře 11 687 m2, nejdříve bezúplatně, k 1. 7. 2011 byla na jeho užívání uzavřena nájemní smlouva (cca 75 000 Kč/rok) s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, který je příslušný k hospodaření s tímto majetkem. Vzhledem k výši nájemného a po zvážení potřeby současného využití pozemku jako skladovacího prostoru stavebního materiálu byl zaměřen pozemek nově označený par. č. 1327/1 o výměře 6 840 m2 v k. ú. Myslotín a obci Pelhřimov, který bude pro organizaci zcela dostačující a je potřeba ho majetkoprávně vypořádat.
Návrh řešení OM navrhuje nabýt pozemek par. č. 1327/1 o výměře 6 840 m2, oddělený geometrickým plánem č. 279-209/2012 z pozemku par. č. 1327 v k. ú. Myslotín a obci Pelhřimov z vlastnictví ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 1 093 900 Kč, t. j. 159,93 Kč/m2. Tato kupní cena byla stanovena prodávajícím na základě zpracovaného znaleckého posudku. Dodatkem zřizovací listiny bude pozemek předán k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt pozemek par. č. 1327/1 v k. ú. Myslotín a obci Pelhřimov z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina za uvedenou kupní cenu dle materiálu ZK-05-2012-56, př. 1 a schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým bude upraven rozsah svěřeného majetku.
StanoviskaUsnesením 1571/30/2012/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemek par. č. 1327/1 o výměře 6 840 m2, oddělený geometrickým plánem č. 279-209/2012 z pozemku par. č. 1327 v k. ú. Myslotín a obci Pelhřimov za kupní cenu 1 093 900 Kč z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, 128 00 Praha 28 do vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-30-2012-06, př. 1.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Pelhřimov požaduje převod uvedeného pozemku. ODSH s tímto převodem také souhlasí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemek par. č. 1327/1 o výměře 6 840 m2, oddělený geometrickým plánem
č. 279-209/2012 z pozemku par. č. 1327 v k. ú. Myslotín a obci Pelhřimov za kupní cenu 1 093 900 Kč z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, 128 00 Praha 28 do vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2012-56, př. 1;
schvaluje
dodatek č. 869 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-56, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. prosince 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz