Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-32

ZK-05-2012-32.doc  ZK-05-2012-32pr01.doc  ZK-05-2012-32pr02.pdf
Číslo materiálu32
Číslo jednacíZK-05-2012-32
NázevDarování pozemku v k. ú. a obci Lukavec
Zpracoval V. Veselá
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemku městysu Lukavec.
Odbor majetkový obdržel žádost manželů Brabcových na prodej pozemku par. č. st. 533 v k. ú. a obci Lukavec dle zaměření geometrickým plánem č. 383-20195/2002. Tímto plánem byl také z pozemku par. č. 2697 oddělen pozemek par. č. 2697/2 o výměře 156 m2, který není zastavěn silnicí II/128. Oddělený pozemek je veřejným prostranstvím.
Usnesením 1378/28/2012/ZK rozhodla rada kraje zveřejnit záměr darování uvedeného pozemku v k. ú. a obci Lukavec. Záměr byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 15. 8. - 17. 9. 2012
Pozemek par. č. 2697 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou je pozemek svěřen do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Pelhřimov pro k. ú. a obec Lukavec na listu vlastnictví č. 80.
Návrh řešení OM navrhuje převést darem pozemek par. č. 2697/2 o výměře 156 m2, oddělený geometrickým plánem č. 383-20195/2002 z pozemku par. č. 2697 v k. ú. a obci Lukavec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Lukavec.
Pozemek není zastavěn silnicí a je tedy pro Kraj Vysočina nepotřebný.
Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využíván komerčně.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem tento pozemek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Lukavec a schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým bude upraven rozsah svěřeného majetku.
StanoviskaUsnesením 1378/28/2012/RK rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 2697/2 o výměře 156 m2, oddělený geometrickým plánem č. 383-20195/2002 z pozemku par. č. 2697 v k. ú. a obci Lukavec z vlastnictví Kraje Vysočina a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2697/2 o výměře 156 m2, oddělený geometrickým plánem
č. 383-20195/2002 z pozemku par. č. 2697 v k. ú. a obci Lukavec z vlastnictví Kraje Vysočina.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Pelhřimov souhlasí s darováním uvedeného pozemku. ODSH s uvedeným převodem také souhlasí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 2697/2 o výměře 156 m2, oddělený geometrickým plánem č. 383-20195/2002 z pozemku par. č. 2697 v k. ú. a obci Lukavec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Lukavec;
schvaluje
dodatek č. 850 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-32, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. prosince 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz