Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-57

ZK-05-2012-57.doc  ZK-05-2012-57pr01.pdf
Číslo materiálu57
Číslo jednacíZK-05-2012-57
NázevUzavření smluv pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz II.
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší uzavření smluv o budoucí kupní smlouvě na části pozemků v k. ú. Humpolec a k. ú. Horní Cerekev za účelem realizace projektu Transformace ÚSPM Těchobuz II. (dnes Domov Jeřabina).
Odbor majetkový (dále jen OM) řeší nabytí pozemků nezbytných pro realizaci výše uvedeného projektu ve spolupráci s odborem sociálních věcí a ředitelkou Domova Jeřabina.
Jedním z vytipovaných míst, kde mohou být vystavěny objekty bydlení pro klienty bývalého ÚSPMP Těchobuz je pozemek par. č. 1849 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3 428 m2 v k. ú. a obci Humpolec. Pozemek je ve vlastnictví města Humpolec. Pro účely výstavby nových objektů bydlení bude nezbytné z tohoto pozemku geometricky oddělit cca 2 000 m2. Kupní cena byla dohodnuta ve výši 700 Kč/m2. Uznatelné výdaje na pořízení pozemku budou ve výši ceny zjištěné podle znaleckého posudku. Cena zjištěná se dle výpočtu OM může pohybovat kolem 105 Kč/m2. Neuznatelné výdaje se dají předpokládat ve výši cca 1,2 mil. Kč.
Na základě sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR je v k. ú. a obci Horní Cerekev potřeba rozmělnit původně plánované 3 nové stavby v lokalitě u rybníka na více míst, a proto byla vytipována ještě další parcela, na které bude postaven nový objekt bydlení. Tato stavba by měla být umístěna na části pozemků par. č. 2476/11 - zahrada o výměře 2 615 m2 a par. č. 2474/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4 521 m2 v k. ú. a obci Horní Cerekev. Pozemky jsou ve vlastnictví města Horní Cerekev. Pro účely výstavby nového objektu bydlení bude nezbytné z těchto pozemků geometricky oddělit cca 1 070 m2. Kupní cena bude určena znaleckým posudkem jako cena zjištěná. Neuznatelné výdaje na pořízení pozemku se nepředpokládají.
Návrh řešení OM navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi městem Humpolec a Krajem Vysočina na koupi části pozemku par. č. 1849 v k. ú. Humpolec o výměře cca 2 000 m2 a dále mezi městem Horní Cerekev a Krajem Vysočina na koupi částí pozemků par. č. 2476/11 a par. č. 2474/1 v k. ú. Horní Cerekev o výměře cca 1 070 m2.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemky v k. ú. Humpolec a k. ú. Horní Cerekev.
Smlouvy o budoucí kupní smlouvě nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
StanoviskaUsnesením č. 1582/30/2012/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městem Humpolec, se sídlem Horní nám. 300, 396 22 Humpolec, IČO 002 48 266, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího, ve které se budoucí prodávající zaváže, že budoucímu kupujícímu prodá část pozemku par. č. 1849 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. a obci Humpolec o výměře cca 2 000 m2 za kupní cenu ve výši 700 Kč/m2 a budoucí kupující se zaváže tuto nemovitost za tuto kupní cenu do svého vlastnictví koupit;
* uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městem Horní Cerekev, se sídlem Náměstí T. G. Masaryka 41, 394 03 Horní Cerekev, IČO 002 48 185, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího, ve které se budoucí prodávající zaváže, že budoucímu kupujícímu prodá části pozemků par. č. 2476/11 - zahrada a par. č. 2474/1 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. a obci Horní Cerekev o výměře cca 1 070 m2 za kupní cenu určenou znaleckým posudkem vyhotoveným v souladu s vyhláškou č. 3/2008 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a budoucí kupující se zaváže tyto nemovitosti za tuto kupní cenu do svého vlastnictví koupit
Odbor sociálních věcí souhlasí s nabytím pozemků nebo jejich části do vlastnictví kraje.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městem Humpolec, se sídlem Horní nám. 300, 396 22 Humpolec, IČO 002 48 266, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího, ve které se budoucí prodávající zaváže, že budoucímu kupujícímu prodá část pozemku par. č. 1849 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. a obci Humpolec o výměře cca 2 000 m2 za kupní cenu ve výši 700 Kč/m2 a budoucí kupující se zaváže tuto nemovitost za tuto kupní cenu do svého vlastnictví koupit;
* uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městem Horní Cerekev, se sídlem Náměstí T. G. Masaryka 41, 394 03 Horní Cerekev, IČO 002 48 185, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího, ve které se budoucí prodávající zaváže, že budoucímu kupujícímu prodá části pozemků par. č. 2476/11 - zahrada a par. č. 2474/1 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. a obci Horní Cerekev o výměře cca 1 070 m2 za kupní cenu určenou znaleckým posudkem vyhotoveným v souladu s vyhláškou č. 3/2008 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a budoucí kupující se zaváže tyto nemovitosti za tuto kupní cenu do svého vlastnictví koupit.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz