Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-09

ZK-05-2012-09.doc  ZK-05-2012-09pr01.doc  ZK-05-2012-09pr02.doc  ZK-05-2012-09pr03.doc  ZK-05-2012-09pr04.doc
Číslo materiálu09
Číslo jednacíZK-05-2012-09
NázevNávrh rozpočtového opatření na kapitolách Zdravotnictví, Nemovitý majetek a Rezerva a rozvoj kraje
Zpracoval L. Kettner
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuZdravotnická zařízení zřizovaná Krajem Vysočina předložila odboru zdravotnictví žádosti o finanční příspěvek na financování investičních akcí.
Jedná se o následující investiční akce:
- Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace: pořízení CT přístroje v předpokládané výši 15 mil. Kč a přístrojového vybavení emergency ve výši 4,5 mil. Kč;
- Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace: přístrojové vybavení Pavilonu urgentní a intenzivní péče;
- Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace: přístrojové vybavení emergency ve výši 16,4 mil. Kč a čistička odpadních vod ve výši 2 mil. Kč;
- Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace: Rekonstrukce oddělení hematologie a transfúziologie, pracoviště hemodialýzy interního oddělení ve výši 70,87 mil. Kč a SPECT/CT ve výši 12 mil. Kč;
- Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace: stavební úpravy pavilonu UNP pro přestěhování očního oddělení a LDN z areálu Družstevní ve výši 10 mil. Kč;
- Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace: pořízení elektronického multifunkčního modelu ve výši 2 mil. Kč.
Vzhledem k vysoké prioritě určitých investičních akcí již byly vybrané investiční potřeby řešeny.
Týká se těchto akcí:
- Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace: přístrojového vybavení emergency ve výši 4,5 mil. Kč. Usnesením č. 0275/04/2012/ZK schválilo zastupitelstvo kraje poskytnutí půjčky ve výši 4 500 tis. Kč.
- Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace: přístrojové vybavení Pavilonu urgentní a intenzivní péče. Usnesením č. 0006/01/2012/ZK schválilo zastupitelstvo kraje poskytnutí půjčky ve výši 50 000 tis. Kč.
- Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace: přístrojové vybavení emergency ve výši 16,4 mil. Kč a čistička odpadních vod ve výši 2 mil. Kč. Usnesením č. 0275/04/2012/ZK schválilo zastupitelstvo kraje poskytnutí dotace ve výši 8 000 tis. Kč a poskytnutí půjčky ve výši 6 000 tis. Kč na přístrojové vybavení emergency. Usnesením č. 0767/17/2012/RK rada kraje schválila poskytnutí investiční dotace na stavbu čistírny odpadních vod ve výši 2 000 tis. Kč.
Zbývající investiční potřeby nebyly dosud řešeny.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví v rámci rozpočtu kapitoly Zdravotnictví připravil návrh na rozdělení finančních prostředků v návaznosti na investiční potřeby jednotlivých uvedených zdravotnických zařízení a poskytnuté finanční prostředky (investiční dotace a příspěvky na provoz) či zrealizované investiční akce za období let 2008 - 2011 včetně odhadu na rok 2012 (odborem majetkovým, odborem zdravotnictví a odborem regionálního rozvoje). Výše navrhované dotace k rozdělení je stanovena procentem obratu jednotlivých nemocnic k obratu nemocnic celkem.
Odbor zdravotnictví doporučil radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit rozdělení finančních prostředků na investiční potřeby dle materiálu ZK-05-2012-09, př. 1.
Navrhovaným řešením dojde ke snížení čerpání půjčky Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací o 16 065 tis. Kč a tyto prostředky budou z rozpočtu kapitoly Zdravotnictví převedeny do rozpočtu kapitoly Rezerva a rozvoj kraje.
Finanční prostředky budou poskytnuty jako investiční dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Zdravotnická zařízení budou o schválení rozpočtového opatření, potřebě předkládat dodavatelské faktury ihned po jejich evidenci v účetnictví a po jejich úhradě dodavateli zasílat na odbor zdravotnictví výpisy z bankovních účtů o řádných úhradách těchto faktur za účelem doložení čerpání schválených investičních dotací dle materiálu ZK-05-2012-09, př. 1 informovány odborem zdravotnictví v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina č. 07/12.
StanoviskaOdbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Rozpočtovým opatřením se uvolňují investiční prostředky z rezervy kapitoly Zdravotnictví v celkové výši 46 999 tis. Kč k zajištění investičního potřeb nemocnic a záchranné služby. S ohledem na to zároveň dojde ke snížení dříve schválené půjčky Nemocnici Jihlava (vybavení pavilonu UIP) o částku 16 065 tis. Kč, přičemž o tuto částku bude posílena kapitola Rezerva a rozvoj kraje.

Odbor majetkový doporučuje převod finančních prostředků ve výši 7 455 000 Kč s určením na Rekonstrukci oddělení hematologie a transfúziologie, pracoviště hemodialýzy interního oddělení v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci a 10 187 000 Kč s určením na technické zhodnocení budovy UNP z důvodu přestěhování očního oddělení a léčebny dlouhodobě nemocných v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci. Převod těchto prostředků umožní zajistit částečné krytí investičních nákladů uvedených akcí.

Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným řešením. Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00439 (materiál ZK-05-2012-09, př. 4).

Rada Kraje Vysočina projednala tento materiál na 29. radě kraje dne 28. 8. 2012 pod usnesením č. 1501/29/2012/RK.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu kraje na kapitole Zdravotnictví a kapitole Nemovitý majetek včetně závazného ukazatele Investiční dotace na jmenovité akce v rozsahu dle materiálů ZK-05-2012-09, př. 1 a ZK-05-2012-09, př. 2;
* rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 6451 - Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 16 065 000 Kč původně určené Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 16 065 000 Kč;
rozhoduje
uzavřít dodatek k č. 1 ke Smlouvě o půjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu ZK-05-2012-09, př. 3.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor majetkový, ekonomický odbor, ředitelé zdravotnických zařízení
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz