Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-63

ZK-05-2012-63.doc  ZK-05-2012-63pr01.doc  ZK-05-2012-63pr02.doc  ZK-05-2012-63pr03.pdf
Číslo materiálu63
Číslo jednacíZK-05-2012-63
NázevDohoda o zrušení podílového spoluvlastnictví - k. ú. Havlíčkův Brod
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší zrušení podílového spoluvlastnictví k budově bez č.p./č.e. stojící na pozemku st. par. č. 1898 - zastavěná plocha a nádvoří, včetně tohoto pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod.
Odboru majetkovému byl v prosinci 2011 doručen návrh na uzavření dohody o zrušení a vzájemném vypořádání podílového spoluvlastnictví k výše uvedeným nemovitostem. Kraj Vysočina je podílovým spoluvlastníkem v podílu 1/3 budovy bez č.p./č.e. stojící na pozemku st. par. č. 1898 a pozemku st. par. č. 1898 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1227 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod. Uvedené nemovitosti získal kraj do svého vlastnictví na základě Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 19 646/2001 ze dne 26. 6. 2001 vydaného v souladu se zákonem č. 157/2000 Sb.,o přechodu nemovitostí do vlastnictví krajů.
Druhým spoluvlastníkem v podílu 2/3 je společnost Zetor, a.s., se sídlem Brno, Trnkova 111. Nabývacím titulem pro tuto společnost je kupní smlouva 48/1999 č. 048/99 uzavřená dne 19. 7. 1999 dle zákona č. 92/1991 Sb.,
Prvním krokem pro zrušení podílového spoluvlastnictví bylo vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku st. par. č. 1898 včetně budovy. Dle předloženého GP č. 6762-1020/2012 byl pozemek rozdělen na část nově označenou st. par.č. 1898/1 - zastavěná plocha, nádvoří o výměře 796 m2, určená do vlastnictví společnosti Zetor, a.s. a na část označenou st. par. č. 1898/2 - zastavěná plocha, nádvoří o výměře 429 m2 určená do vlastnictví Kraje Vysočina. Toto rozdělení vyplynulo z faktického užívání společné budovy. Kraj Vysočina se obrátil na stavební úřad Městského úřadu Havlíčkův Brod o stanovisko k navrhovanému dělení dle GP. Stavební úřad sdělil, že je třeba vybudovat půdní dělící zeď. Bez vybudování této zdi odmítl stavební úřad dát souhlasné stanovisko k rozdělení budovy. Z tohoto důvodu byla vybudována požadovaná zeď a stavební úřad dne 20. 7. 2012 vydal vyjádření o existenci dvou samostatných budov na pozemcích st. par. č. 1898/1 - stavba pro výrobu a st. par. č. 1898/2 - stavba občanského vybavení, jako přístavba ke stavbě na pozemku st. par. č. 4736 s č.p. 3612
Na základě tohoto vyjádření bylo možné přistoupit k sepsání dohody o zrušení podílového spoluvlastnictví, návrh dohody obsahuje kromě vlastního rozdělení budovy tak, jak je uvedeno výše i vypořádání souvisejících nákladů, které tvoří částka za vyhotovení GP ve výši 3 700 Kč, náklady na právní pomoc advokátní kanceláře (za společnost Zetor a.s. vše vyřizuje AK Straka & Žák, advokáti, s.r.o., Praha 10 - Vinohrady) ve výši 28 200 Kč a náklady za kolek ve výši 1 000,- Kč. Celkové náklady činí 31 900 Kč + DPH a 1 000 Kč bez DPH. Z této hodnoty má Kraj Vysočina jako spoluvlastník uhradit 1/2, tj. 15 950 Kč + DPH a 500 Kč.
Kraj Vysočina, resp. Střední odborné učiliště technické Chotěboř uhradilo za vybudování půdní dělící zdi na budově bez č.p./č.e. stojící na pozemku st. par.č. 1898 v k. ú. Havlíčkův Brod částku 26 327 Kč. Dle dohody se společností Zetor byla 1/2 této částky, tj. 10 969,50 + DPH Kč přeúčtována společnosti Zetor, a.s.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje ve smyslu ustanovení § 141 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník uzavřít dohodu o zrušení spoluvlastnictví dohodou. Zrušením spoluvlastnictví vzniknou dvě samostatné budovy s různými vlastníky a do budoucna bude vyřešena možnost jakékoli nakládání s budovami včetně případných stavebních úprav. Rozdělení budovy a pozemku budovou zastavěného bude třeba promítnout dodatkem do zřizovací listiny Středního odborného učiliště technického Chotěboř.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina společností Zetor, a. s. Brno dohodu o zrušení a vzájemném vypořádání podílového spoluvlastnictví předmětné budovy a schválit dodatek Zřizovací listiny Středního odborného učiliště technického Chotěboř.
StanoviskaUsnesením 1496/29/2012/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje uzavřít mezi Krajem Vysočina a společností Zetor, a.s., IČ: 463 46 074, se sídlem Trnkova 111, 628 00 Brno dohodu o zrušení a vzájemném vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově bez č.p./č.e. stojící na pozemku st. par. č. 1898 a pozemku st. par. č. 1898 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod tak, že vlastnictvím společnosti Zetor, a.s. IČ: 463 46 074, se sídlem Trnkova 111, 628 00 Brno bude budova bez č.p./č.e. na nově vzniklém pozemku st. par. č. 1898/1 a pozemek st. par. č. 1898/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 796 m2 a vlastnictvím Kraje Vysočina bude budova stojící na pozemku st. par. č. 1898/2 , jako přístavba ke stavbě na pozemku st. par. č. 4736 s č.p. 3612 a pozemek st. par. č. 1898/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 429 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod tak, jak je uvedeno v materiálu
RK-29-2012-13, př. 1.
Střední odborné učiliště technické Chotěboř je seznámeno s procesem reálného rozdělení budovy bez č.p./č.e. stojící na pozemku st. par.č. 1898 v k. ú. Havlíčkův Brod a zajišťovalo vybudování půdní dělící zdi a uhradilo náklady za tuto stavební činnost.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a společností Zetor, a.s., IČ: 463 46 074, se sídlem Trnkova 111, 628 00 Brno dohodu o zrušení a vzájemném vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově bez č.p./č.e. stojící na pozemku st. par. č. 1898 a pozemku st. par. č. 1898 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod tak, že vlastnictvím společnosti Zetor, a.s. IČ: 463 46 074, se sídlem Trnkova 111, 628 00 Brno bude budova bez č.p./č.e. na nově vzniklém pozemku st. par. č. 1898/1 a pozemek st. par. č. 1898/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 796 m2 a vlastnictvím Kraje Vysočina bude budova stojící na pozemku st. par. č. 1898/2 , jako přístavba ke stavbě na pozemku st. par. č. 4736 s č.p. 3612 a pozemek st. par. č. 1898/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 429 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod tak, jak je uvedeno v materiálu ZK-05-2012-63, př. 1;
schvaluje
dodatek č. 10 Zřizovací listiny Středního odborného učiliště technického Chotěboř dle materiálu ZK-05-2012-63, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz