Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-49

ZK-05-2012-49.doc  ZK-05-2012-49pr01.pdf  ZK-05-2012-49pr02.pdf  ZK-05-2012-49pr03.doc
Číslo materiálu49
Číslo jednacíZK-05-2012-49
NázevProdej nemovitého majetku v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o prodej budovy č. p. 992 (bývalá kuchyně a jídelna) na ul. Wolkerova včetně pozemků v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou.
Kraj Vysočina je mimo jiné vlastníkem budovy na ul. Wolkerova č.p. 992 ve Světlé nad Sázavou, postavené na par. č. st. 1533/4, pozemku par. č. st. 1533/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 560 m2, pozemku par. č. 14/4 ostatní plocha o výměře 482 m2, pozemku par. č. 14/11 ostatní plocha o výměře 166 m2. Nemovitosti přešly do vlastnictví kraje na základě Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. j. 19644/2001 ze dne 26. 6. 2001 vydaného ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů a darováním pozemků z vlastnictví města Světlá nad Sázavou, vklad práva k převáděným pozemkům dle darovací smlouvy a v rozsahu GP č. 1690-9/2012 s právními účinky vkladu ke dni 17. 7. 2012. Dle sdělení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod ze dne 2. 8. 2012, vyhotovil katastrální úřad neměřický záznam č. NZ 1715, kterým sloučil pozemek st. par. č. 1533/3 a pozemek par. č. st. 1533/4 zastavěná plocha a nádvoří, nyní je v katastru nemovitostí evidován pozemek par. č. st. 1533/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 660 m2. Graficky jsou nemovitosti znázorněny v materiálu ZK-05-2012-49, př. 1. U Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod jsou tyto nemovitosti zapsány na LV 275 pro katastrální území a obec Světlá nad Sázavou.
Budovu bývalé kuchyně a jídelny včetně souvisejících pozemků užívala ke své činnosti Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola, v současné době není nemovitost využívaná. Budova se nachází na levém břehu řeky Sázavy za komunikací Světlá nad Sázavou - Havlíčkův Brod na vnějším okraji zámeckého parku. Budova byla postavena v roce 1987, v přízemí je zázemí pro kuchyň, kotelna, výcviková školní kuchyně, sociální zařízení, kancelář, v patře je kuchyň s jídelnou a zázemí kuchyně.
Nemovitosti byly zřizovací listinou předány k hospodaření Česká zemědělské akademii v Humpolci, střední škole. Budova je s ohledem na stavebně technický stav, vnitřní dispoziční uspořádání nevyužitelná pro činnosti jiných příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
Dle zpracovaného znaleckého posudku na ocenění budovy č.p. 992 včetně pozemků (vyjma pozemků darovaných od města Světlá nad Sázavou), byla cena zjištěná (úřední) stanovena ve výši 5 455 940 Kč, a cena obvyklá (tržní) stanovena ve výši 5 300 000 Kč. Na pořízení znaleckého posudku bylo vynaloženo 6 000 Kč.
Rada kraje usnesením 1288/27/2012/RK rozhodla zveřejnit záměr prodeje nemovitostí a rozhodla o způsobu výběru zájemce o koupi majetku, tj. výběr zájemce obálkovou metodou ve smyslu článku 5. Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina, a schválila podmínky a termíny výběrového řízení včetně závazného obsahu struktury nabídky koupě nemovitostí předkládané do výběrového řízení dle materiálu RK-27-2012-21, př. 3. Dle Čl. V, bodu 11 Zásad , rada kraje jmenovala komisi, která provede otevření a vyhodnocení doručených nabídek a radě kraje předloží ke schválení pořadí zájemců. Návrh na jmenování komise byl obsahem materiálu
RK-27-2012-21, př. 4. Minimální kupní cena byla stanovena ve výši ceny zjištěné povýšené o cenu pozemku pod částí budovy, který byl získán od města Světlá nad Sázavou dodatečně (ocenění bylo provedeno dle ceny pozemků dle znaleckého posudku), náklad za zpracování znaleckého posudku, předpokládané náklady na inzerci, tj. úhrnem zaokrouhleně ve výši 5 543 000 Kč. Prodej byl zveřejněn po dobu 30 dnů na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina v termínu od 26. 7. 2012 do 27. 8. 2012. Záměr prodeje byl inzerován na realitních serverech na webových stránkách www.sreality.cz, www.reality.cz, www.realitymix.cz, včetně tiskovin např. Jihlavské listy, Třebíčské noviny, Noviny žďárské radnice, L-Servis. Starosta města Světlá nad Sázavou byl o záměru prodeje informován.
Dále rada kraje usnesením 1288/27/2012/RK rozhodla na základě jednání se zástupci města Světlá nad Sázavou a Kraje Vysočina, v souvislosti se záměrem prodeje budovy č.p. 992 a rozhodnutím Zastupitelstva Kraje Vysočina 0321/04/2012/ZK o koupi budovy zámku č.p. 1 na pozemku par. č. st. 10 o zřízení věcného břemene spočívající v právu chůze a jízdy v kteroukoliv denní a noční dobu týkající se:
* přístupu přes pozemek par. č. 14/12 ostatní plocha ve vlastnictví města Světlá nad Sázavou v k. ú a obci Světlá nad Sázavou pro oprávněnou nemovitost budovu č.p. 992 v části obce Světlá nad Sázavou, stavbu občanského vybavení, na pozemku par. č. st. 1533/4, t.j. budovu (bývalé kuchyně a jídelny) ve vlastnictví Kraje Vysočina,
* přístupu přes pozemek par. č. 14/4, ostatní plocha v k. ú a obci Světlá nad Sázavou pro oprávněnou nemovitost budovu bez čísla popisného nebo evidenčního, objekt občanské vybavenosti, na pozemku par. č. st. 1535, t.j. stavbu (trafostanice) ve vlastnictví města Světlá nad Sázavou,
* přístupu přes část pozemku par. č. 14/11, ostatní plocha ve vlastnictví Kraje Vysočina, dle zákresu který je obsahem materiálu RK-27-2012-21, př. 2, v k. ú a obci Světlá nad Sázavou pro oprávněnou nemovitost pozemků par. č. 14/3, 18/1, ostatní plocha, t.j. pozemek (parkoviště) ve vlastnictví města Světlá nad Sázavou.
Smlouvy o zřízení věcného břemene jsou po podepsání zástupci města a kraje předloženy k provedení vkladu do katastru nemovitostí.
Budova č.p. 992 má společnou přípojku plynu s objektem bývalé kotelny na pozemku par. č. st. 1534 a elektrické energie s objektem kotelny na pozemku par. č. st. 1534 a budovou zámku č.p. 1 na pozemku par. č. st. 10. Požadavek na zřízení samostatné přípojky plynu a elektrické energie ve lhůtě do 12-ti měsíců od nabytí vlastnického práva k budově č.p. 992, včetně akceptace zřízení věcných břemen, byly obsahem podmínek výběrového řízení včetně závazného obsahu nabídky koupě nemovitostí předkládané do výběrového řízení dle materiálu RK-27-2012-21 př. 3.
Návrh řešení Nabídku do výběrového řízení předložil jeden zájemce. Komise pro otevření obálek a vyhodnocení nabídek zasedala dne 27. 8. 2012. Dle zápisu z jednání komise, který je obsahem materiálu ZK-05-2012-49, př. 2, je radě kraje doporučena nabídka kterou podal zájemce Aurum - Crystal s.r.o., se sídlem Jihlava, Vrchlického 5282/50, PSČ 586 01, IČO 25507524, s navrženou kupní cenou 5 550 000 Kč. Zájemce ve své nabídce uvedl zamýšlený způsob využití nemovitosti tj. vybudování obchodně distribučního centra s výstavní galerií (dekorativního ručně broušeného a dekorovaného skla křišťálu), která bude sloužit k uzavírání obchodů se zahraničními a tuzemskými zákazníky.
Odbor majetkový dle doporučení komise pro otevření obálek a vyhodnocení nabídek, navrhuje prodat budovu na na ul. Wolkerova č.p. 992 v části obce Světlá nad Sázavou, stavby občanského vybavení na pozemku par. č. st. 1533/4, pozemek par. č. st. 1533/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 660 m2, pozemek par. č. 14/4 ostatní plocha o výměře 482 m2, pozemek par. č. 14/11 ostatní plocha o výměře 166 m2, včetně součástí a příslušenství.
Kupní smlouva není předkládána, jedná se o standardní smlouvu. Dodatkem zřizovací listiny bude upraven rozsah majetku předaného do hospodaření příspěvkové organizace zřizované krajem s názvem Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola.
StanoviskaRada kraje usnesením 1581/30/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést stavbu č. p. 992 v části obce Světlá nad Sázavou, stavbu občanského vybavení na pozemku par. č. st. 1533/4, pozemek par. č. st. 1533/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 660 m2, pozemek par. č. 14/4 ostatní plocha o výměře 482 m2, pozemek par. č. 14/11 ostatní plocha o výměře 166 m2, včetně součástí a příslušenství, v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou, za kupní cenu 5 550 000 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Aurum - Crystal s. r. o., se sídlem Jihlava, Vrchlického 5282/50, PSČ 586 01, IČO 25507524.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést stavbu č. p. 992 v části obce Světlá nad Sázavou, stavbu občanského vybavení na pozemku par. č. st. 1533/4, pozemek par. č. st. 1533/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 660 m2, pozemek par. č. 14/4 ostatní plocha o výměře 482 m2, pozemek par. č. 14/11 ostatní plocha o výměře 166 m2, včetně součástí a příslušenství, v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou, za kupní cenu 5 550 000 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Aurum - Crystal s. r. o., se sídlem Jihlava, Vrchlického 5282/50, PSČ 586 01, IČO 25507524;
schvaluje
dodatek č. 18 Zřizovací listiny České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy dle materiálu ZK-05-2012-49, př. 3.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz