Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-103

ZK-05-2012-103.doc  ZK-05-2012-103pr01.pdf  ZK-05-2012-103pr02.doc
Číslo materiálu103
Číslo jednacíZK-05-2012-103
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - žádost obce Pavlínov o dotaci na úhradu části nákladů na odstranění živelní pohromy
Zpracoval P. Bureš
Předkládá J. Matějek
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina obdržel žádost obce Pavlínov o jednorázový finanční příspěvek na odstranění závažné situace, která vznikla při živelní události dne 1. 7. 2012. Úderem blesku bylo poškozeno litinové vodovodní potrubí veřejného vodovodu obce mezi jímacím zářezem a vodojemem v celkové délce 400 m. Obec provedla nezbytnou výměnu poškozeného litinového potrubí k zajištění dodávky pitné vody pro obyvatele, náklady na provedení nezbytných prací na odstranění živelní události činí 582 000 Kč. Text žádosti je obsahem materiálu ZK-05-2012-103, př. 1.
Návrh řešení Na základě návrhu odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dar ve výši 200 000 Kč dle materiálu
ZK-05-2012-103, př. 2. Navržená výše daru představuje cca třetinu vynaložených nákladů na nezbytné odstranění následků živelní pohromy a zajištění dodávky pitné vody pro obyvatele.
Při stanovení výše daru se rovněž vycházelo z reálných možností rozpočtu Kraje Vysočina. Nicméně dar i v této výši představuje pro obec Pavlínov významnou pomoc a vyjádření solidarity kraje.
Při projednávání žádostí obcí o jednorázový finanční příspěvek na odstranění následků povodní a živelních událostí v předešlých případech kraj postupoval obdobně.
Materiál neobsahuje, z důvodu jejich většího počtu, všechny podkladové materiály, které byly doloženy k žádosti obce. Kompletní dokumentace je uložena k nahlédnutí na odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství.
Z důvodu zajištění plynulé dodávky pitné vody pro obyvatele byla nezbytná urychlená oprava poškozeného vodovodního potrubí provedena. Protože v daném případě je akce již zrealizována a nelze tedy zkontrolovat průběh její realizace, bylo navrženo poskytnout obci dar. Poskytnutí daru je v souladu s Metodikou k elektronické evidenci dotací (eDotace).
StanoviskaRada kraje usnesením č. 1612/30/2012/RK ze dne 4. 9. 2012 doporučila zastupitelstvu kraje
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 200 000 Kč;
* rozhodnout poskytnout dar dle materiálu ZK-05-2012-103, př. 2.

Odbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 29. 8. 2012 činí 70 684 tis. Kč.

Odbor informatiky:
Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00446
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 200 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dar dle materiálu ZK-05-2012-103, př. 2.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz