Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-93

ZK-05-2012-93.doc  ZK-05-2012-93pr01.pdf  ZK-05-2012-93pr02.doc
Číslo materiálu93
Číslo jednacíZK-05-2012-93
NázevPředběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
Zpracoval Z. Kasalová
Předkládá T. Škaryd
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvu Kraje Vysočina je předkládán na vědomí předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace.
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace (dále jen Vysočina Tourism, p. o.) předběžný záměr projektu ve formě projektové fiše s pracovním názvem Mediální kampaň turistického regionu Vysočina v Rakousku , bližší specifikace projektu je obsahem materiálu
ZK-05-2012-93, př. 1. Jedná se o společný česko-rakouský projekt připravovaný do Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 (dále jen OP AT-CZ ). Uzávěrka příjmu žádostí je 19. 9. 2012. Hlavním partnerem na české straně je Vysočina Tourism, p. o., partnerem na rakouské straně je Waldviertel Tourismus.
Začátek realizace projektu se předpokládá na leden 2013, ukončení realizace projektu se předpokládá na březen 2015. Na základě zkušeností předpokládá Vysočina Tourism, p. o. ukončení celého projektu po stránce finančního vyúčtování a proplacení finančních prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen ERDF ) do konce roku 2016. Cílem projektu Mediální kampaň turistického regionu Vysočina v Rakousku je představit rakouským návštěvníkům (návštěvníci převážně z Dolního Rakouska, konkrétně z regionu Waldviertel) Kraj Vysočina jako region, který je bohatý na kulturní a přírodní dědictví, záměrem je zvýšit povědomí u rakouských sousedů o Kraji Vysočina, přilákat je k pobytu na Vysočině a přispět k turistickému oživení celého regionu. Mediální kampani a dalším prezentačním aktivitám bude předcházet zdokonalení a vylepšení německé verze turistického portálu Vysočiny.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen OKPPCR ) navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina vzít na vědomí informaci o předběžném projektovém záměru Vysočina Tourism, p. o. dle materiálu ZK-05-2012-93, př. 1. Posouzení projektu (dle Pravidel Rady Kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací ze dne 19. 7. 2011 č. 10/11) bylo provedeno na základě doručené projektové fiše a dále na základě materiálu ZK-05-2012-93, př. 2, ve kterém jsou popsány základní charakteristiky rakouského návštěvníka.
Projektový záměr plně odpovídá hlavnímu účelu výše uvedené příspěvkové organizace, která byla zřízena za účelem zajištění koordinace dlouhodobě udržitelného rozvoje sektoru cestovního ruchu v Kraji Vysočina. V předmětu činnosti má tato příspěvková organizace kromě jiného také uvedenu propagaci a prezentaci regionu na celonárodním a zahraničních trzích. Odhadované náklady projektu vycházejí ze zkušeností příspěvkové organizace s realizací a financováním podobných akcí a aktivit. Vynaložené finanční prostředky jsou vzhledem k výstupům projektu efektivní. Realizací projektu dojde k propagaci a ke zviditelnění kulturního a přírodního dědictví Kraje Vysočina v letech 2013 - 2015, dále k navázání a prohloubení spolupráce se zahraničním partnerem z Dolního Rakouska a k upevnění dobrých sousedských vztahů. Neopomenutelným přínosem projektu je i propagace dobrého jména Kraje Vysočina. V současné nelehké ekonomické situaci představuje předložení projektu do OP AT-CZ možnost získání dalších finančních prostředků na podporu rozvoje oblasti cestovního ruchu. Předběžný rozpočet, který je stanoven na realizaci tohoto projektu činí 4 318 000 Kč (170 000 EUR při kurzu 25,40 CZK/EUR). Tato částka bude z 90 % (tj. 3 886 200 Kč) kofinancována z ERDF a státního rozpočtu. Vlastní podíl spoluúčasti příspěvkové organizace představuje částku 10 % (tj. 431 800 Kč). Veškeré náklady na tento projekt ponese Vysočina Tourism, p. o. Role partnera bez finanční spoluúčasti spočívá v pomoci při realizaci marketingových aktivit zaměřených na rakouského návštěvníka, zejména v distribuci letáků a komunikaci s médii a organizátory akcí v Dolním Rakousku. V případě schválení předkládaného projektového záměru a jeho následné realizace bude nutné projekt předfinancovat z rozpočtu kraje formou půjčky příspěvkové organizaci. Tato organizace má bohaté zkušenosti s vedením a realizací projektů. Navržený postup financování je reálný a je v možnostech příspěvkové organizace. Problémům při navracení finančních prostředků do rozpočtu kraje lze předejít důkladným a odpovědným zpracováním projektové žádosti a projektového rozpočtu.
Projektový záměr byl projednán s Ing. Tomášem Škarydem, radním pro oblast cestovního ruchu a kultury, který plně tento projekt podporuje. OKPPCR doporučuje zastupitelstvu kraje:
- vzít na vědomí informaci o předběžném projektovém záměru Vysočina Tourism, p. o. dle materiálu ZK-05-2012-93, př. 1
- schválit závazek kraje na zabezpečení předfinancování tohoto projektu a
- schválit závazek kraje na zabezpečení zdrojů krytí finanční spoluúčasti připadající na Vysočina Tourism, p. o.
V případě, že projekt bude podpořen dotací z OP AT-CZ, bude předložen orgánům kraje návrh smlouvy o půjčce s určením pro Vysočina Tourism, p. o. na financování projektu Mediální kampaň turistického regionu Vysočina v Rakousku včetně příslušného rozpočtového opatření.
StanoviskaGremium ředitele - souhlasí s předloženým projektovým záměrem.
Odbor ekonomický - k návrhu nemá připomínky, projekt bude předfinancován z rozpočtu kraje (4 318 000 Kč) a vlastní financování akce bude z menší části kryto ze zdrojů příspěvkové organizace (431 800 Kč) a zbývající část 3 886 200 Kč z fondů EU a státního rozpočtu.
Odbor regionálního rozvoje - nemá připomínky k navrženému usnesení. ORR doporučuje konzultovat přípravu projektové žádosti se zprostředkujícím subjektem OP AT-CZ.
Rada kraje na svém zasedání dne 14. 8. 2012 usnesením č. 1416/28/2012/RK schválila předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace dle materiálu
RK-28-2012-46, př. 1 a doporučila zastupitelstvu kraje přijmout níže navrhované usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o předběžném projektovém záměru Vysočina Tourism, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-93, př. 1;
schvaluje
závazek kraje na zabezpečení:
- předfinancování projektu Mediální kampaň turistického regionu Vysočina v Rakousku do výše 4 318 000 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu;
- zdrojů krytí finanční spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů, tj. max. do výše 431 800 Kč projektu Mediální kampaň turistického regionu Vysočina v Rakousku z rozpočtu kraje.
Odpovědnost OKPPCR, OE, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
Termín 31. 1. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz