Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2012, které se bude konat dne 18.09.2012 v 11:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2012
2. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje za 1. pololetí roku 2012
3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
4. Fond Vysočiny - Prevence kriminality 2012 - schválení navržených podpor
5. Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016
6. Odvolání předsedů, místopředsedů a členů výborů zastupitelstva kraje a zrušení výboru regionálního rozvoje, legislativního výboru a výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina
7. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
8. Vyjádření zájmu o zapojení Kraje Vysočina do projektu HEALTHEQUITY 2020
9. Návrh rozpočtového opatření na kapitolách Zdravotnictví, Nemovitý majetek a Rezerva a rozvoj kraje
10. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
11. Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
12. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - červenec 2012
13. Odmítnutí nabídky na nabytí pozemku v k. ú. a obci Moravec
14. Prodej pozemku v k. ú. Zhoř u Jihlavy a obci Zhoř
15. Koupě pozemků v k. ú. a obci Příštpo
16. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Horní Bohušice a obci Světlá nad Sázavou
17. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/405 Zašovice průtah
18. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - silnice III/34311, změna Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
19. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
20. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Chotěboř
21. Darování pozemků v k. ú. Speřice a obci Jiřice
22. Převody pozemků v k. ú. a obci Humpolec
23. Nabytí pozemků v k. ú. Klanečná a obci Havlíčkův brod
24. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje v k. ú. a obci Humpolec
25. Majetkové vypořádání pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod po realizaci přístavby k budově Základní školy, Speciálního pedagogického centra a Školní družiny U Trojice, Havlíčkův Brod
26. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/11262 Třeštice - průjezdní úsek
27. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod chodníky v obci Krasonice
28. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/392 Kralice nad Oslavou - průjezdní úsek
29. Předání pozemků nabytých v rámci stavby II/360 Obchvat obce Oslavička II. stavba k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
30. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Bílek a obci Chotěboř
31. Změna usnesení 0282/04/2010/ZK
32. Darování pozemku v k. ú. a obci Lukavec
33. Prodej pozemku v k. ú. Lukavec
34. Darování pozemku v k. ú. Krasoňov, obec Humpolec
35. Vzájemné darování pozemků - k. ú. Libická Lhotka, obec Libice nad Doubravou
36. Darování pozemku v k. ú. a obci Buřenice
37. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
38. Převody pozemků v k. ú. Láz u Nových Syrovic a obci Láz
39. Darování pozemků v k. ú. Okrouhlice
40. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Mezilesí
41. Darování pozemku v k. ú. Bílek, obec Chotěboř
42. Darování pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě
43. Přijetí daru pozemků v katastrálním území Přibyslav a Česká Jablonná
44. Prodej pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
45. Darování pozemků v k. ú. Hosov a obci Jihlava
46. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - směna, změna usnesení 0339/05/2008/ZK ve znění usnesení 0091/02/2009/ZK
47. Předání majetku k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci
48. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Vystrkov u Humpolce
49. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
50. Koupě pozemku v k. ú. a obci Lidmaň
51. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
52. Převody pozemků v k. ú. Proseč-Obořiště
53. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
54. Koupě pozemků v k. ú. a obci Měšín, k. ú. a obci Vyklantice a k. ú. Šimpach a obci Obrataň od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
55. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Cibotín
56. Koupě nemovitosti v k. ú. Myslotín a obci Pelhřimov
57. Uzavření smluv pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz II.
58. Uzavření smluv pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III.
59. Uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních v k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou, v k. ú. a obci Křižanov a v k. ú. Horní Bobrová a obci Bobrová pro akci Transformace ÚSP Křižanov II
60. Nabytí pozemků pro akci II/128 Pacov - Lukavec, 4. stavba - změna usnesení 337/05/2008/ZK
61. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Bystrá
62. Darování nemovitostí v k. ú. a obci Hroznatín
63. Dohoda o zrušení podílového spoluvlastnictví - k. ú. Havlíčkův Brod
64. Darování pozemku v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec - zrušení usnesení
65. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Ostrov nad Oslavou
66. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Olešnička a k. ú. Štěpánov nad Svratkou a obci Štěpánov nad Svratkou
67. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Humpolec
68. Žádost města Světlá nad Sázavou o poskytnutí daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny a změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2012
70. Smlouva o společném postupu mezi Krajem Vysočina a obcí Rouchovany
71. Komplexní využití některých nemovitostí v majetku kraje v Bystřici nad Pernštejnem - majetkové převody v souvislosti s realizací projektu Centrum zelených vědomostí
72. Střední školství v Kamenici nad Lipou - řešení školní jídelny a domova mládeže
73. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2012 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 13. 6. 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření
74. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie a program Zajištění podmíne
75. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků -cizinců z třetích zemí
76. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - navýšení finančních prostředků dotace na Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním v roce 2012
77. Změny ve zřizovacích listinách
78. Pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 Krajem Vysočina
79. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí daru FC Vysočina Jihlava, a. s.
80. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Krajské organizaci ČSTV Kraje Vysočina
81. Projekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých - dodatek ke smlouvě o půjčce
82. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na poskytnutí půjčky pro Vysočinu Education na projekt IB KSP
83. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - návrh na poskytnutí půjčky pro Střední školu obchodu a služeb na projekt UMBESA
84. Bezúplatný převod majetku státu (Úřad práce v Jihlavě) do majetku kraje za účelem podpory středoškolského vzdělávání
85. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2012
86. Poskytnutí dotace na výstavbu rozhledny na vrchu Mařenka - návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na výstavbu rozhledny na vrchu Mařenka
87. Projekt Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu (Angažovanci) připravovaného v rámci OP EÚS AT-CZ
88. Návrh na vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy
89. Smlouva s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s. na rok 2013
90. Podklady k žádostem o poskytnutí finanční podpory na projekty Biodiverzita II. z Operačního programu Životní prostředí
91. Regionální operační program Jihovýchod - širokopásmé NGA sítě - smlouvy obecného hospodářského zájmu a smlouvy o poskytnutí dotace
92. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2012
93. Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
94. Udělení Ceny Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
95. Změna zřizovací listiny příspěvkových organizací Ústav sociální péče Zboží a Domov důchodců Ždírec
96. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
97. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
98. Výhled hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2012 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření
99. Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zemědělství
100. Žádost městyse Sněžné o poskytnutí dotace na realizaci akce Komplexní protipovodňová opatření Sněžné
101. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
102. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
103. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - žádost obce Pavlínov o dotaci na úhradu části nákladů na odstranění živelní pohromy
104. Rozprava členů zastupitelstva


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz