Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-110

ZK-05-2012-110.doc
Číslo materiálu110
Číslo jednacíZK-05-2012-110
NázevZáměr na stanovení rozsahu dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2013
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuV měsíci listopadu připravuje odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen ODSH) s dopravci předběžné projednání dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina k uzavření dodatků smluv o závazku veřejné služby pro rok 2013. K vedení těchto jednání je nutné znát záměr Kraje Vysočina na rozsah základní dopravní obslužnosti (dále jen ZDO) stanovený objemem finančních prostředků a počtem km na zajištění ZDO území kraje pro rok 2013.
Rozsah ZDO pro území kraje, stanoví v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo kraje.
Závazek veřejné služby sjednává s dopravcem kraj a hradí dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou jeho plněním. Tento závazek vzniká na základě písemné smlouvy uzavřené mezi krajem a dopravcem.
V rozpočtu pro rok 2012 jsou alokovány následující finanční prostředky pro úhradu prokazatelných ztrát dopravcům:
paragraf 2221- Provoz veřejné silniční dopravy v celkové částce 265 929 tis. Kč.
paragraf 2242- Provoz veřejné železniční dopravy v celkové částce 267 850 tis. Kč.
Částky schválené pro stávající rok byly použity jako základ výpočtu pro záměr rozsahu ZDO na rok následující.
Návrh řešení A) Veřejná linková osobní doprava.
Současný systém a rozsah dopravní obsluhy VLOD se ukázal v roce 2012 jako odpovídající.

Navrhovaná varianta ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2013:
stanovit objem finančních prostředků na úhradu prokazatelné ztráty ve veřejné linkové osobní dopravě ve výši 276 000 tis. Kč a 15,7 mil. km. Částka navrhovaná na úhradu prokazatelných ztrát provozovatelů linkové dopravy je oproti roku 2012 zvýšena v důsledku zohlednění všeobecné inflace podle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem.

B) Veřejná drážní osobní doprava.
Současný systém a rozsah dopravní obsluhy veřejnou drážní osobní dopravou (dále VDOD) se ukázal v roce 2012 jako vyhovující a odpovídá přepravním potřebám obyvatel jednotlivých obcí. V únoru a březnu roku 2012 byly ODSH zorganizovány koordinační porady pro jednotlivé tratě za účasti zástupců obcí (většinou starostů) a zástupců krajského centra Českých drah, a.s. pro Kraj Vysočina a zástupců Jindřichohradeckých místních drah, a.s. a zástupce Kraje Vysočina. Při těchto jednáních byly se zástupci obcí projednány požadavky na změny jízdních řádů.

Navrhovaná varianta ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2013:
stanovit objem finančních prostředků na úhradu prokazatelné ztráty ve veřejné drážní osobní dopravě ve výši 293 029 tis. Kč a 4,2 mil. km. Částka navrhovaná na úhradu prokazatelných ztrát provozovatelů drážní dopravy je oproti roku 2012 zvýšena v důsledku zohlednění všeobecné inflace podle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem. Zároveň obsahuje zvýšení částky na úhradu modernizace a bezpečnosti drážní dopravy.

ODSH navrhuje zastupitelstvu kraje:
* vzít na vědomí předložený materiál ZK-05-2012-110
StanoviskaRada kraje usnesením č. 1667/31/2012/RK ze dne 11. 9. 2012
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí předložený materiál RK-31-2012-45;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství:
* rozpracovat pro stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina na rok 2013:
- ve veřejné linkové osobní dopravě variantu ve výši 276 000 tis. Kč a 15,7 mil. km;
- ve veřejné drážní osobní dopravě variantu ve výši 293 029 tis. Kč a 4,2 mil. km;
předložit Radě Kraje návrh rozsahu základní dopravní obslužnosti k projednání.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
předložený materiál ZK-05-2012-110.
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz