Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-40

ZK-05-2012-40.doc  ZK-05-2012-40pr01.doc  ZK-05-2012-40pr02.pdf
Číslo materiálu40
Číslo jednacíZK-05-2012-40
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Mezilesí
Zpracoval V. Veselá
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí III/1289 v k. ú. Mezilesí. Kraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a na základě Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001, stal vlastníkem silnic II a III. tříd. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy. Některé silnice nejsou geometricky zaměřené a dochází k tomu, že pozemky zastavěné těmito silnicemi nejsou ve vlastnictví Kraje Vysočina.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Pelhřimov zadala vyhotovení geometrického zaměření průjezdního úseku silnice III/1289 v k. ú. a obci Mezilesí. Geometrickým plánem č. 183-18-2012 byl z pozemků PK par. č. 1161/1 a PK par. č. 24 oddělen pozemek nově označený par. č. 1161/23.
Geometrickým plánem č. 184-90-2012 byl z pozemku par. č. 1159/1 oddělen pozemek par. č. 1159/18, z pozemku par. č. 1160/1 byl oddělen pozemek par. č. 1160/13.
Pozemky PK par. č. 1161/1, PK par. č. 24, par. č. 1159/1 a par. č. 1160/1 jsou u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Pelhřimov vedeny na LV č. 10001 pro obec Mezilesí.
Oddělené pozemky par. č. 1161/23, par. č. 1159/18 a par. č. 1160/13 v k. ú. a obci Mezilesí jsou zastavěny silnicí III/1289 a obec Mezilesí by měla tyto pozemky převést do vlastnictví Kraje Vysočina. O převod uvedených pozemků byla obec Mezilesí požádána.
Návrh řešení OM navrhuje nabýt pozemek par. 1161/23 o výměře 1363 m2, oddělený geometrickým plánem č. 183-18-2012 z pozemků PK par. č. 1161/1 a PK par. č. 24, dále pozemek par. č. 1159/18 o výměře 542 m2, oddělený z pozemku par. č. 1159/1 a pozemek par. č. 1160/13 o výměře 1160 m2, oddělený z pozemku par. č. 1160/1 dle geometrického plánu
č. 184-90-2012, vše v k. ú. a obci Mezilesí z vlastnictví obce Mezilesí do vlastnictví Kraje Vysočina. Uvedené pozemky jsou zastavěny silnicí III/1289.
Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt darem uvedené pozemky z vlastnictví obce Mezilesí do vlastnictví Kraje Vysočina a schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým bude upraven rozsah svěřeného majetku.
StanoviskaUsnesením 1387/28/2012/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem:
* pozemek par. 1161/23 o výměře 1363 m2, oddělený geometrickým plánem
č. 183-18-2012 z pozemků PK par. č. 1161/1 a PK par. č. 24
* pozemek par. č. 1159/18 o výměře 542 m2, oddělený z pozemku par. č. 1159/1 a pozemek par. č. 1160/13 o výměře 1160 m2, oddělený z pozemku par. č. 1160/1 vše dle geometrického plánu č. 184-90-2012
všechny pozemky v k. ú. a obci Mezilesí z vlastnictví obce Mezilesí do vlastnictví Kraje Vysočina.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Pelhřimov souhlasí s převodem uvedených pozemků. ODSH s tímto převodem také souhlasí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem:
* pozemek par. 1161/23 o výměře 1363 m2, oddělený geometrickým plánem
č. 183-18-2012 z pozemků PK par. č. 1161/1 a PK par. č. 24;
* pozemek par. č. 1159/18 o výměře 542 m2, oddělený z pozemku par. č. 1159/1 a pozemek par. č. 1160/13 o výměře 1160 m2, oddělený z pozemku par. č. 1160/1 dle geometrického plánu č. 184-90-2012
vše v k. ú. a obci Mezilesí z vlastnictví obce Mezilesí do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 859 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-40, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. prosince 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz