Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-97

ZK-05-2012-97.doc  ZK-05-2012-97pr01.doc  ZK-05-2012-97pr02.xls
Číslo materiálu97
Číslo jednacíZK-05-2012-97
NázevNávrh na úpravu zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
Zpracoval R. Sýkora
Předkládá P. Krčál
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina realizoval komplexní rekonstrukci objektu domova pro seniory ve Ždírci. Před zahájením provozu v nových prostorách, byl tento rekonstruovaný objekt vybaven movitým majetkem, který byl pořízen z rozpočtu kraje (nábytek, pečovatelská lůžka, antidekubitní matrace, ICT technologie atd.).
Předkládaný materiál řeší problematiku úpravy majetkových vztahů u investičního a neinvestičního majetku, který může být předán do užívání Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizaci. Majetek je rozdělen podle následujícího klíče:
- dlouhodobý hmotný majetek - ocenění položky převyšuje částku 40 000 Kč;
- drobný dlouhodobý hmotný majetek - ocenění jedné položky 3 000 Kč - 40 000 Kč;
- ostatní hmotný majetek - ocenění položky nižší než 3 000 Kč.
Návrh řešení Řešením problematiky užívání dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného majetku a ostatního hmotného majetku financovaného z rozpočtu kraje je jejich předání z majetkových účtů kraje do hospodaření Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizaci. Rozhodnout o tomto kroku je vyhrazeno Zastupitelstvu Kraje Vysočina, změnu je nutné provést úpravou zřizovací listiny.
Radě kraje se navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje schválit předložené znění dodatku zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, s vymezením majetku takto:
* Domovu důchodců Ždírec, příspěvkové organizaci, se předává k hospodaření dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 3 403 150,04 Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 4 020 285,74 Kč, ostatní hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 1 130 885,46 Kč. Položkový přehled majetku je uveden v materiálu ZK-05-2012-97, př. 2.
Zastupitelstvu kraje se doporučuje schválit dodatek ke zřizovací listině dle materiálů
ZK-05-2012-97, př. 1 a ZK-05-2012-97, př. 2.
StanoviskaUsnesení 1590/30/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálů ZK-05-2012-97, př. 1 a ZK-05-2012-97, př. 2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 9 Zřizovací listiny Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálů ZK-05-2012-97, př. 1 a ZK-05-2012-97, př. 2.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitelka Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
Termín do 1. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz