Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-62

ZK-05-2012-62.doc  ZK-05-2012-62pr01.doc  ZK-05-2012-62pr02.doc  ZK-05-2012-62pr03.pdf
Číslo materiálu62
Číslo jednacíZK-05-2012-62
NázevDarování nemovitostí v k. ú. a obci Hroznatín
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší darování části tělesa silnice III/36057 a pozemků silnicí zastavěných v k. ú. a obci Hroznatín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hroznatín.
Usnesením 0471/06/2011/ZK Zastupitelstvo kraje rozhodlo uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Hroznatín na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže darovat obci Hroznatín část silnice II/36057 v úseku ve směru z obce Hroznatín na křižovatku Bochovice-Benetice a silnicí zastavěné pozemky v k. ú. a obci Hroznatín dle materiálu ZK-06-2011-23, př. 1 a obec Hroznatín se zaváže tyto nemovitosti do svého vlastnictví přijmout. Smlouva byla po několika urgencích uzavřena dne 1. 6. a 28. 6. 2012. Následně požádal OM odbor dopravy a silničního hospodářství o vyřazení části silnice III/36057 v úseku ve směru od obce Hroznatín na křižovatku Bochovice-Benetice z krajské silniční sítě. Délka vyřazovaného úseku činí 2, 637 km. Rozhodnutím ze dne 25. 7. 2012 byla předmětná část silnice III/36057 vyřazena z krajské silniční sítě a je možné přistoupit k uzavření vlastní darovací smlouvy.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje darovat část tělesa silnice III/36057 od konce obce Hroznatín (km 4,127 provozního staničení) po křižovatku se silnicí III/36058 (km 6,764 provozního staničení) včetně pozemků uvedených v příloze č. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hroznatín. Uzavřením darovací smlouvy bude naplněn článek II. smlouvy o budoucí darovací smlouvě ze dne 1. 6. a 28. 6. 2012.
Podmínka pro převod nemovitostí, tj. zveřejnění záměru darování po zákonem stanovenou dobu na úřední desce krajského úřadu byla splněna. Zveřejnění proběhlo ve dnech
5. 10. - 7. 11. 2011 před uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě. Převod bude realizován v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II, odst. 2., silnice i pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou užívány komerčně, silnice bude zařazena do místních komunikaci obce Hroznatín. V případě kladného rozhodnutí o darování bude upraven rozsah majetku svěřeného Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny do hospodaření.
Smlouva není předkládána, jedná se o standardní typ smlouvy.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem část silnice III/36057 od konce obce Hroznatín (km 4,127 provozního staničení) po křižovatku se silnicí III/36058 (km 6,764 provozního staničení) včetně pozemků uvedených v materiálu ZK-05-2012-62, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hroznatín.
StanoviskaUsnesením 1383/28/2012/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem část tělesa silnice III/36057 od konce obce Hroznatín (km 4,127 provozního staničení) po křižovatku se silnicí III/36058 (km 6,764 provozního staničení) včetně pozemků v k. ú. a obci Hroznatín dle materiálu RK-28-2012-14, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hroznatín.
Usnesením 0471/06/2011/ZK zastupitelstvo kraje rozhodlo uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Hroznatín na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže darovat obci Hroznatín část silnice II/36057 v úseku ve směru z obce Hroznatín na křižovatku Bochovice-Benetice a silnicí zastavěné pozemky v k. ú. a obci Hroznatín dle materiálu ZK-06-2011-23, př. 1 a obec Hroznatín se zaváže tyto nemovitosti do svého vlastnictví přijmout.
Usnesením 1514/31/2011/RK rada kraje rozhodla zveřejnit záměr darování části silnice II/36057 v úseku ve směru z obce Hroznatín na křižovatku Bochovice-Benetice a silnicí zastavěných pozemků v k. ú. a obci Hroznatín dle materiálu RK-31-2011-20, př. 1 a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Hroznatín smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se kraj zaváže darovat obci Hroznatín část silnice II/36057 v úseku ve směru z obce Hroznatín na křižovatku Bochovice-Benetice a silnicí zastavěné pozemky v k. ú. a obci Hroznatín dle materiálu RK-31-2011-20, př. 1 a obec Hroznatín se zaváže tyto nemovitosti do svého vlastnictví přijmout.
ODSH souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Hroznatín týkající se části silnice II/36057 ve směru z obce Hroznatín na křižovatku Bochovice-Benetice a silnicí zastavěných pozemků v k. ú.a obci Hroznatín uvedených v př. č. 1.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, cestmistrovství Třebíč souhlasí s vyřazením části silnice II/36057 z krajské silniční sítě a s darování vyřazeného úseku a pozemků pod tímto úsekem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hroznatín.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem část tělesa silnice III/36057 od konce obce Hroznatín (km 4,127 provozního staničení) po křižovatku se silnicí III/36058 (km 6,764 provozního staničení) včetně pozemků v k. ú. a obci Hroznatín dle materiálu ZK-05-2012-62, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hroznatín;
schvaluje
dodatek č. 870 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2012-62, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. prosince 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz