Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-109

ZK-05-2012-109.doc  ZK-05-2012-109pr01.pdf
Číslo materiálu109
Číslo jednacíZK-05-2012-109
NázevKoupě nemovitosti pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III.
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší uzavření kupní smlouvy na budovu v k. ú. Počátky za účelem realizace projektu Transformace ÚSPM Těchobuz III. (dnes Domov Jeřabina).
Odbor majetkový (dále jen OM) řeší nabytí nemovitostí nezbytných pro realizaci výše uvedeného projektu ve spolupráci s odborem sociálních věcí a ředitelkou Domova Jeřabina.
Jedním z vytipovaných míst, kde může být vystavěn objekt bydlení pro klienty bývalého ÚSPM Těchobuz jsou v k. ú. a obci Počátky pozemky par. č. st. 469 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 120 m2, par. č. 3230/8 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 481 m2 a par. č. 3234/16 - trvalý travní porost o výměře 334 m2. Všechny tyto pozemky jsou ve vlastnictví města Počátky.
Na pozemku par. č. st. 469 v k. ú. a obci Počátky se dále nachází stavba občanské vybavenosti čp. 395, která je Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Pelhřimov vedena na LV č. 1248, kde je jako výhradní vlastník uvedeno Sdružení sportovních svazů České republiky, se sídlem U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7, Holešovice (dříve Svazarm). Stavba je ve špatném technickém stavu a v případě jejího odkoupení do vlastnictví kraje dojde k jejímu odstranění.
OM se podařilo zkontaktovat zástupce vlastníka. Na základě jeho sdělení je Sdružení sportovních svazů České republiky ochotno stavbu prodat za kupní cenu ve výši 130 000 Kč. Tato cena zahrnuje i veškeré náklady prodávajícího spojené s převodem do vlastnictví kraje s výjimkou zápisu změny vlastnictví v katastru nemovitostí (1 000 Kč), kterou by hradil kraj.
Návrh řešení OM navrhuje rozhodnout nabýt pro akci Transformace ÚSPM Těchobuz III. stavbu občanské vybavenosti čp. 395 na pozemku par. č. st. 469 v k. ú. a obci Počátky do vlastnictví kraje za kupní cenu 130 000 Kč.
Nabytí pozemků par. č. st. 469, par. č. 3230/8 a par. č. 3234/16 v k. ú. Počátky je řešeno samostatným materiálem.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt koupí stavbu v k. ú. Počátky.
StanoviskaRada kraje usnesením 1630/31/2012/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt stavbu občanské vybavenosti čp. 395 včetně součástí a příslušenství na pozemku par. č. st. 469 v k. ú. a obci Počátky z vlastnictví Sdružení sportovních svazů České republiky, se sídlem U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7, Holešovice, IČO 001 74 262 do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 130 000 Kč.
Odbor sociálních věcí souhlasí s nabytím stavby do vlastnictví kraje.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt stavbu občanské vybavenosti čp. 395 včetně součástí a příslušenství na pozemku par. č. st. 469 v k. ú. a obci Počátky z vlastnictví Sdružení sportovních svazů České republiky, se sídlem U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7, Holešovice, IČO 001 74 262 do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 130 000 Kč.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz