Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-59

ZK-05-2012-59.doc  ZK-05-2012-59pr01.pdf
Číslo materiálu59
Číslo jednacíZK-05-2012-59
NázevUzavření smluv o smlouvách budoucích kupních v k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou, v k. ú. a obci Křižanov a v k. ú. Horní Bobrová a obci Bobrová pro akci Transformace ÚSP Křižanov II
Zpracoval M. Slánský
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší přípravnou fázi transformace Křižanov II.
Kraj Vysočina zapojil čtyři příspěvkové organizace z resortu sociálních věcí do projektu transformace vybraných sociálních služeb s cílem umožnit integraci klientů do společnosti a přispět ke změně v kvalitě jejich života. V rámci realizace Individuálního projektu odboru sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV Podpora transformace sociálních služeb je počítáno také s transformací Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkovou organizací.
Důvodem je skutečnost, že organizace sídlí v historickém objektu zámku, který nevyhovuje stavebně moderním požadavkům poskytování sociálních služeb. Objekt není možný z hlediska dispozice zrekonstruovat do podoby domácností rodinného typu, které budou vyhovovat individuálním potřebám uživatelům, zajistí jim potřebné soukromí a životní standart běžné společnosti. Částečnou transformací se dosáhne snížení počtu lidí žijících přímo na zámku v Křižanově a výrazně dojde ke zlepšení podmínek pro život v něm. Bude tak vyřešen současný nedostatek prostoru pro bydlení.
V ÚSP Křižanov proběhne částečná transformace původní organizace, po jejím ukončení budou poskytovány dva typy pobytových sociálních služeb:
1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením (dále DOZP)
2. Chráněné bydlení.
Ad 1. Poskytování sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením (dále DOZP) je plánováno komunitním způsobem v rámci vybudování 2 domácností v lokalitě Žďárska, celkem pro 12 uživatelů. Budované domácnosti budou určeny pro osoby s vysokou mírou podpory. V původní budově zámku ÚSP Křižanov bude po částečné transformaci zařízení nadále fungovat služba DOZP poskytovaná 102 uživatelům. Snížením kapacity původní budovy zámku dojde k humanizaci poskytovaných služeb.
Ad 2. Poskytování sociální služby Chráněné bydlení je plánováno v rámci pronájmu cca 6 bytů a vybudování 2 domácností v lokalitě Žďárska. Celkem do služby Chráněné bydlení odejde 28 uživatelů s nízkou (pronájem bytů) a střední mírou podpory (výstavba domácností). Služba bude poskytována dle potřeby 2-24 h/denně.
Projekt Transformace ÚSP Křižanov II je v současné době v přípravné fázi projektu. Dochází ke zpracovávání projektové žádosti.
V rámci přípravy projektu byly vytipovány pozemky pro stavbu transformovaného bydlení. Předmětné nemovitosti byly vytipovány v úzké součinnosti s městy a vedením příspěvkových organizací.
Tento materiál řeší přípravnou fázi transformace Křižanov II.
V k. ú. Zámek Žďár se jedná o pozemek par. č. 774/3 - orná půda o výměře 6417 m2, který Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou vede na listu vlastnictví č. 1, kde je jako výhradní vlastník uvedeno město Žďár nad Sázavou. Pro potřeby projektu bude potřeba z tohoto pozemku oddělit část o výměře cca 1800 m2.
Na základě předběžného jednání se zástupci města Žďáru nad Sázavou bylo ujednáno, že dojde k prodeji uvažovaného pozemku za cenu ve výši 1500 Kč/m2. Takto bude i uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní.
Požadovaná cena ve výši 1500 Kč/m2 je cenou obvyklou. Znaleckým posudkem byla stanovena cena zjištěná, která bude uznatelným výdajem v projektu, a činí 498,58 Kč/m2. Neuznatelné výdaje budou cca 1,8 mil. Kč.
V k. ú. Křižanov se jedná o pozemky par. č. 1671/2 - trvalý travní porost, o výměře 743 m2, par. č. 1671/3 - TTP o výměře 732 m2 a par. č. 1671/4 - TTP, o výměře 746 m2, které Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Velké Meziříčí vede na listu vlastnictví č. 1, kde je jako výhradní vlastník uveden městys Křižanov.
Zastupitelstvo městyse Křižanov odsouhlasilo prodej výše uvedeného pozemku v ceně 550 Kč/m2. Takto bude i uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní.
Požadovaná cena ve výši 550 Kč/m2 je cenou obvyklou. Znaleckým posudkem byla stanovena cena zjištěná, která bude uznatelným výdajem v projektu, a činí 58,61 Kč/m2. Neuznatelné výdaje budou cca 1,1 mil. Kč.
V k. ú. Horní Bobrová se jedná o pozemek par. č. 490/1 - zahrada o výměře 1538 m2, který Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou vede na listu vlastnictví č. 1, kde je jako výhradní vlastník uveden městys Bobrová.
Na základě předběžného jednání se zástupcem městyse Bobrová bylo ujednáno, že dojde k prodeji uvažovaného pozemku za cenu ve výši 150 Kč/m2. Takto bude i uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní.
Požadovaná cena ve výši 150 Kč/m2 je cenou obvyklou. Znaleckým posudkem byla stanovena cena zjištěná, která bude uznatelným výdajem v projektu, a činí 46,66 Kč/m2. Neuznatelné výdaje budou cca 0,16 mil. Kč.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá uzavřít smlouvy o smlouvách budoucích kupních s městem Žďár nad Sázavou a městysem Křižanov a městysem Bobrová.
Předfinancování projektů Transformace ÚSPMP Křižanov bylo schváleno usnesením 0363/04/2012/ZK.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní s městem Žďár nad Sázavou na část pozemku par. č. 774/3 - orná půda o výměře cca 1800 m2 v k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou za cenu 1500 Kč/m2, uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní s městysem Křižanov na pozemky par. č. 1671/2 - TTP, o výměře 743 m2, par. č. 1671/3 - TTP o výměře 732 m2 a par. č. 1671/4 - TTP, o výměře 746 m2 v k. ú. a obci Křižanov za cenu 550 Kč/m2 a uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní s městysem Bobrová na pozemek par. č. 490/1 - zahrada o výměře 1538 m2 v k. ú. Horní Bobrová a obci Bobrová za cenu 150 Kč/m2. Smlouvy o budoucí kupní smlouvě nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
StanoviskaOdbor sociálních věcí: návrh je v souladu se schváleným záměrem transformace ÚSP Křižanov.
Usnesením 0363/04/2012/ZK zastupitelstvo kraje vzalo na vědomí informaci o realizaci projektu Transformace ÚSP Křižanov II. dle materiálu ZK-04-2012-99, př. 2 a schválilo převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Transformace ÚSP Křižanov II. v celkové výši max. 7 000 000 Kč na přípravu a částečnou realizaci projektu, blíže dle materiálu ZK-04-2012-99, př. 1. Finance budou uvolňovány v průběhu 1. etapy postupně dle aktuální potřeby projektu.
Usnesením 1589/30/2012/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje uzavření výše uvedených smluv o smlouvách budoucích kupních.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* uzavřít mezi městem Žďár nad Sázavou, se sídlem Žižkova 227/1 591 31 Žďár nad Sázavou, IČO: 00295841, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího smlouvu o smlouvě budoucí kupní, ve které se budoucí prodávající zaváže, že budoucímu kupujícímu prodá část pozemku par. č. 774/3 - orná půda o výměře cca 1800 m2 v k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou za kupní cenu 1500 Kč/m2 a budoucí kupující se zaváže tuto část nemovitosti za tuto kupní cenu koupit;
* uzavřít mezi městysem Křižanov, se sídlem Benešovo náměstí 12, 594 51 Křižanov, IČO: 00294616, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího smlouvu o smlouvě budoucí kupní, ve které se budoucí prodávající zaváže, že budoucímu kupujícímu prodá pozemky par. č. 1671/2 - trvalý travní porost, o výměře 743 m2, par. č. 1671/3 - trvalý travní porost o výměře 732 m2 a par. č. 1671/4 - trvalý travní porost, o výměře 746 m2, vše v k. ú. a obci Křižanov za kupní cenu 550 Kč/m2 a budoucí kupující se zaváže tyto nemovitosti za tuto kupní cenu koupit;
* uzavřít mezi městysem Bobrová, se sídlem Bobrová 138, 595 55, IČO: 00293971, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího smlouvu o smlouvě budoucí kupní, ve které se budoucí prodávající zaváže, že budoucímu kupujícímu prodá pozemek par. č. 490/1 - zahrada o výměře 1538 m2 v k. ú. Horní Bobrová a obci Bobrová za kupní cenu 150 Kč/m2 a budoucí kupující se zaváže tuto nemovitost za tuto kupní cenu koupit.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 9. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz