Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-87

ZK-05-2012-87.doc  ZK-05-2012-87pr01.pdf  ZK-05-2012-87pr02.pdf  ZK-05-2012-87pr03.doc
Číslo materiálu87
Číslo jednacíZK-05-2012-87
NázevProjekt Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu (Angažovanci) připravovaného v rámci OP EÚS AT-CZ
Zpracoval P. Holý
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuJedná se o přípravu projektu Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu (zkráceně Angažovanci) v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 (dále také
OP AT-CZ ), kde Kraj Vysočina bude vedoucím partnerem projektu.
Cílem projektu je zkvalitnění procesu místní Agendy 21 (dále jen MA 21) při využití zkušeností z přeshraniční spolupráce na úrovni veřejné správy se zaměřením na předávání nových postupů motivace občanů při jejich zapojování do plánování a realizace aktivit s ohledem na platnou legislativu obou zemí. Popis aktivit připravovaného projektu je uveden v materiálu ZK-05-2012-87, př. 1.
Partnerem projektu je Zemská vláda Dolního Rakouska, se kterou realizujeme již nyní projekt MA-G 21, který je zaměřený na předávání zkušeností s realizací MA 21 na úrovni kraje.
Předpokládaný termín podání projektu je 19. 9. 2012, začátek realizace projektu je plánován na 1. 1. 2013 konec 31. 12. 2014. Předpokládaný celkový rozpočet projektu bude činit 147 487,- €, tj. 3 687 175 Kč (1 euro = 25 Kč). Spolufinancování krajem je ve výši 14 748,70 €, tj. 368 717,50 Kč (10 % z celkových nákladů kraje), neboť v rámci OP AT-CZ je garantováno proplacení způsobilých výdajů projektu až do výše 90% (85% Evropský fond pro regionální rozvoj - ERDF, 5% státní rozpočet České republiky).
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje zastupitelstvu kraje schválit účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v projektu Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu ( Angažovanci ) v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 dle materiálu ZK-05-2012-87, př. 1. se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 14 748,70 €, tj. 368 717,50 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 25 Kč), rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci Programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 (dále také Dohoda ), dle materiálu ZK-05-2012-87, př. 2 a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu ZK-05-2012-87, př. 3.
Dle ustanovení § 35 odst. 1 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o spolupráci kraje s jinými kraji a o mezinárodní spolupráci.
StanoviskaRada Kraje Vysočina: Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 4. 9. 2012 usnesením č. 1616/30/2012/RK doporučila navrhované usnesení ( Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v projektu Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu ( Angažovanci ) v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 dle materiálu RK-30-2012-39, př. 1 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 14 748,70 €, tj. 368 717,50 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 25 Kč); schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 3 687 175 Kč (1 euro = 25 Kč) na zvláštní účet kraje Angažovanci určený na spolufinancování projektu Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu (Angažovanci) s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu (Angažovanci); rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v Programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 dle materiálu
RK-30-2012-39, př. 2; vyhradit si prohlášení skutečností uvedených v materiálu
RK-30-2012-39, př. 3; prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-30-2012-39, př. 3. ).

Grémium ředitele: Souhlasí s realizací projektu.
Odbor ekonomický:
Tento projektový záměr není uveden v rozpočtovém výhledu na roky 2013 až 2015, předpokládané spolufinancování kraje se očekává ve výši 10% z celkového rozpočtu projektu, tj. 368 717,50 Kč. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
* účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v projektu Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu ( Angažovanci ) v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 dle materiálu ZK-05-2012-87, př. 1 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 14 748,70 €, tj. 368 717,50 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 25 Kč);
* převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 3 687 175 Kč (1 euro = 25 Kč) na zvláštní účet kraje Angažovanci určený na spolufinancování projektu Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu (Angažovanci) s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu (Angažovanci);
rozhoduje
* uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v Programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 dle materiálu ZK-05-2012-87, př. 2;
* vyhradit si prohlášení skutečností uvedených v materiálu ZK-05-2012-87, př. 3;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu ZK-05-2012-87, př. 3.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 19. 9. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz