Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-101

ZK-05-2012-101.doc  ZK-05-2012-101pr01.doc  ZK-05-2012-101pr02.pdf
Číslo materiálu101
Číslo jednacíZK-05-2012-101
NázevZměna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
Zpracoval P. Bureš
Předkládá J. Matějek
Počet příloh
Popis problémuJedná se o projednání 3 žádostí obcí o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (dále jen PRVKUK ) z celkem 4 podaných žádostí. Žádosti lze rozdělit na dvě oblasti. Jedna oblast se týká změny navržených opatření v oblasti zásobování pitnou vodou, zejména zajištění kvality a množství dodávané pitné vody pro obyvatele a tím zvýšené potřeby realizovat jednotlivá požadovaná opatření, se kterými PRVKUK nepočítal. Druhá oblast se týká změny navržených opatření v oblasti odvádění a čištění odpadních vod, neboť při zpracování projektových dokumentací bylo navrženo výhodnější řešení, než je uvedeno v PRVKUKu. Žádosti jsou podány v různém stupni rozpracování a to od záměrů pro územní plány obcí až po zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení.
Podle ustanovení § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, kraj v samostatné působnosti zajišťuje zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro své území a schválí ho nejdéle na dobu 10 let. PRVKUK byl schválen zastupitelstvem kraje dne 29. 9. 2004 usnesením číslo 330/05/2004/ZK.
Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství (dále jen OLVHZ ) eviduje 4 podané žádosti o změnu PRVKUKu. O stanoviska bylo požádáno Ministerstvo zemědělství, které bylo spoluobjednatelem PRVKUKu a je ústředním orgánem na úseku vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Ministerstvo zemědělství k navrhovaným změnám PRVKUK vydalo stanoviska (viz materiál ZK-05-2012-101, př. 2).
Návrh řešení Žádosti o změnu schváleného PRVKUKu předložily obec Rosička (změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou), obec Cejle, obec Okarec a obec Šebkovice (změna technického řešení v oblasti odvádění a čištění odpadních vod).
Předložené žádosti byly posouzeny krajským úřadem, OLVHZ a s přihlédnutím ke stanovisku Ministerstva zemědělství a k ostatním skutečnostem byly doporučeny ke schválení 3 kompletní žádosti (viz materiál ZK-05-2012-101, př. 1). Odůvodnění k doporučeným žádostem je uvedeno v materiálu ZK-05-2012-101, př. 1.
V souladu se stanoviskem Ministerstva zemědělství nebyla předložena ke schválení jedna žádost (obce Šebkovice), protože není dostatečně podložena či odůvodněna, jak vyplývá i ze stanoviska Ministerstva zemědělství. Uvedeného žadatele, jehož žádost není předkládána ke schválení, vyzve OLVHZ k doplnění a upřesnění podané žádosti. Po doplnění může být předložena na některé další jednání rady a následně zastupitelstva kraje.
StanoviskaRada kraje usnesením č. 1551/29/2012/RK ze dne 28. 8. 2012 doporučila zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu
ZK-05-2012-101, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2012-101, př. 1.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 31. 10. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz