Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2012-67

ZK-05-2012-67.doc  ZK-05-2012-67pr01.xls  ZK-05-2012-67pr02.xls  ZK-05-2012-67pr03.doc  ZK-05-2012-67pr04.doc  ZK-05-2012-67pr05.doc  ZK-05-2012-67pr06.doc  ZK-05-2012-67pr07.pdf
Číslo materiálu67
Číslo jednacíZK-05-2012-67
NázevVzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Humpolec
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Humpolec mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec.
Odbor majetkový (dále jen OM) nechal na základě požadavku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, zaměřit geometrickými plány některé úseky silnic II. a III. třídy a také křižovatky nacházející se na těchto silnicích, vše v k. ú. a obci Humpolec.
Na základě geometrických plánů OM zjistil, že pozemky dle materiálu ZK-05-2012-67, př. 2 jsou zastavěny silnicí III/12924. Výhradním vlastníkem těchto pozemků je město Humpolec.
Usnesením č. 1279/27/2012/RK ze dne 24. 7. 2012 rada kraje rozhodla zahájit jednání s městem Humpolec o darování pozemků dle materiálu RK-27-2012-17, př. 2 z vlastnictví města Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina.
OM dále zjistil, že pozemky dle materiálu ZK-05-2012-67, př. 1, jsou zastavěny chodníky, sjezdy a místními komunikacemi. Vlastníkem těchto pozemků je Kraj Vysočina a k hospodaření jej má předána příspěvková organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.
Usnesením č. 1279/27/2012/RK ze dne 24. 7. 2012 rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-27-2012-17, př. 1 do vlastnictví města Humpolec. Vlastní zveřejnění záměru darování proběhlo ve dnech 26. 7. 2012 až 27. 8. 2012.
Návrh řešení OM navrhuje nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-05-2012-67, př. 2 z vlastnictví města Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina.
OM dále navrhuje darovat pozemky dle materiálu ZK-05-2012-67, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec.
Těmito majetkoprávními úkony bude zajištěno sjednocení vlastnictví pozemků a staveb jimi zastavěných.
V případě uzavření darovacích smluv dojde ke změně v evidenci nemovitostí předávaných k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt darem pozemky do vlastnictví kraje, darovat pozemky do vlastnictví města a schválit dodatky zřizovací listiny. Smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní právní vztah.
StanoviskaUsnesením č. 1279/27/2012/RK ze dne 24. 7. 2012 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést darem pozemky dle materiálu RK-27-2012-17, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;
* nabýt darem pozemky dle materiálu RK-27-2012-17, př. 2 z vlastnictví města Humpolec do vlastnictví kraje Vysočina
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace souhlasí s majetkoprávním vypořádáním pozemků dle uvedených GP;
Odbor dopravy a silničního hospodářství se vzájemným darováním pozemků souhlasí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem pozemky dle materiálu ZK-05-2012-67, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;
* nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-05-2012-67, př. 2 z vlastnictví města Humpolec do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
* dodatek č. 873 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-67, př. 3;
* dodatek č. 874 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-67, př. 4.
* dodatek č. 875 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-67, př. 5;
* dodatek č. 876 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2012-67, př. 6.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz